ייצוג חברת שפיר ו-GES בבקשות לצווים זמניים

עוה"ד יוסי בנקל, חן נוסל וברוך מנקוביצקי יחד עם המתמחה רוני מור-יוסף ייצגו בהצלחה את חברת שפיר ו-GES (חברת בת של ג׳נריישן קפיטל), בבקשות לצווים זמניים שהוגשו נגדה ע"י חברת IDE במסגרת עתירה מנהלית. בעתירה ביקשה חברת IDE, לבטל את המכרז בנוגע לרכישת מתקן התפלה באשדוד בשווי של מיליארדי שקלים, בטענה, כי לאחר זכיית שפיר במכרז, ועדת המכרזים ביצעה מספר שינויים בחוזה המכרז לטובת שפיר. בין היתר, נטען כי ועדת המכרזים הפחיתה שלא כדין 100 מ' ₪ מהתמורה בעד רכישת המניות, ואישרה העמדת ערבויות באופן שונה מהנקבע בחוזה המכרז, באופן הפוגע בשוויון ובהליך המכרז התקין. 

בפסק הדין, שניתן ע"י השופט קובי ורדי בבית משפט המחוזי בתל אביב, נדחו הבקשות לצווים זמניים וכן העתירה עצמה. בית המשפט קיבל את טענת שפיר כי העותרת, חברת IDE, הגישה את עתירה בשיהוי ניכר, בעת שהעסקה נשוא המכרז הושלמה באופן המהווה מעשה עשוי. בית המשפט הוסיף וקבע כי גם לולא הטענות של שיהוי ומעשה עשוי דין העתירה להידחות לגופה. בית המשפט קיבל את טענת שפיר כי הצעתן במכרז הוגשה בתום לב, וכי אין כל הצדקה להתערב בהחלטות ועדת המכרזים. בית המשפט הטיל על IDE תשלום הוצאות בסך של 100 אלף ש״ח לשפיר ומקורות, כל אחד.

כלכליסט

חדשות נלוות