מאת עו”ד גדי אוזן, שותף שבלת ושות’

לא תמיד יש צורך בהקמת עסק מאפס – אלו שברשותם הון להשקעה יכולים לדלג על השלב הראשון ולקנות חברה או פעילות קיימות; כללים אלו יעזרו לכם להימנע מטעויות שעלולות לעלות הון

רכישת חברה או פעילות עסקית היא פרויקט מורכב, שכולל מספר שלבים. קיימים עניינים מסוימים, שאותם חשוב לוודא טרם ביצוע עסקה לרכישת חברה או רכישת נכסים ופעילות של חברה אחרת. ברשימה זו רכזנו את הסוגיות המשפטיות המרכזיות שעל רוכש פוטנציאלי לוודא במסגרת התקשרות בעיסקה לרכישת חברה ישראלית. חלק גדול מהכללים שלהלן יהיו נכונים גם ברכישת פעילות או נכסים כגון נכסי קניין רוחני וטכנולוגיות.

כלל 1 – האם המוכרים הם גופים בעלי איתנות פיננסית

פעמים רבות הסכם הרכישה כולל התחייבויות ושיפוי מצד המוכר, אותם עליו יהיה לבצע לאחר השלמת העסקה. כדי שניתן יהיה לאכוף את ההתחייבויות יש לוודא כבר כעת לפני ההתקשרות שהמוכר יציב כלכלית, אמין ובעל נכסים. אם המוכר אינו יציב דיו חשוב לקבל ערבות בעלים או בטחונות אחרים להבטחת ההתחייבויות והשיפוי.

כלל 2 – האם התקבלו כל האישורים הרגולטורים והבנקים

הסכם לרכישת עסק מחייב פעמים רבות אישורים מהרגולטורים הישראליים כגון מהממונה על ההגבלים העסקיים, המדען הראשי במשרד הכלכלה, מכרז השקעות, רשויות המס, ורגולטורים נוספים כגון משרד הביטחון, משרד התקשורת וכיו”ב. יש לוודא שכל האישורים התקבלו לשביעות רצון הקונה לפני סגירת העסקה. כמו כן יש לבדוק האם קיים צורך באישור העסקה על ידי הבנק של המוכר או של חברת המטרה.

כלל 3 – האם נקבעו מנגנונים להבטיח עובדי המפתח יישארו בחברה

אחת הנקודות הקריטיות ביותר לרוכש היא הצורך להבטיח שעובדי מפתח בחברה יסכימו להישאר בעסק ובחברה לאחר רכישתה או יצטרפו לקבוצה הרוכשת. הדבר חשוב במיוחד בחברות טכנולוגיות ובחברות הזנק. חשוב לוודא שהסכם הרכישה מתנה את חובת הרוכש להשלים את העסקה בכך שכמות מספקת של עובדי מפתח הביעו הסכמתם להמשיך לעבוד בחברה גם תחת שליטת הקונה ושעובדי מפתח ספציפיים ימשיכו לעבוד בחברה גם לאחר השלמת העסקה.

כלל 4 – האם הנכסים נקיים משעבודים או מזכויות מגבילות אחרות

בעת רכישת עסק, חברה או נכסי חברה יש לתת תשומת לב לבדיקה יסודית בדבר הנכסים הנרכשים. בין אם מדובר במניות החברה ובין אם המדובר בנכסי חברה, יש לבצע בדיקות יסודיות ולקבל מצגים מתאימים בדבר היותם של הנכסים נקיים משעבוד, משכון, משכנתא, עכבון, עיקול וכיו”ב. בחברות ישראליות חלק מהמידע נמצא במאגרים ממוחשבים מקוונים ברשם החברות וברשם המשכונות.

כלל 5 – האם החברה נותרה חייבת כספים למי מהמוכרים

במסגרת הסכם רכישה חשוב לוודא שהמוכרים יאשרו ויתחייבו שממועד ההשלמה ואילך, הם מוותרים על כל זכות או תביעה כלפי העסק, החברה הנרכשת או כלפי הנכסים הנמכרים. מטרתו של הרוכש היא להיכנס לעסק “נקי” שלא סוחב על גבו הלוואות או זכויות כלפי הבעלים הקודמים ושאין למוכרים תביעות סמויות נגדו.  כך למשל, יש לוודא שלא נותרו הלוואות בעלים של המוכר שניתנו לחברה, ובמידת הצורך יש לנקוט בצעדים לאיפוס הלוואות הבעלים, תוך הקטנת חשיפת המס בעקבות פעולות אלו.

כלל 6 – האם הרוכש נדרש להפקיד ערבויות לטובת העסק הנרכש

חיוני לוודא האם החברה או הפעילות הנרכשת מחייבת את הרוכש להתחייב בערבויות אישיות כלפי ספקים או בנקים. אם המוכרים התחייבו באופן אישי לערוב לעסק הנמכר, הרוכש יכול לצפות שמי שמימנו את העסק ידרשו ערבויות חלופיות גם ממנו. עלויות אלו של הפקדת ערבויות עבור החברה הן חלק מעלות הרכישה ויש לקחת אותן בחשבון ולהיערך לכך.

כלל 7 – האם המוכרים התחייבו לאי תחרות

בהסכמי רכישה מקובל ואף חיוני לדרוש שהמוכרים יתחייבו כלפי הרוכשים שלא להתחרות בעסק הנמכר לכמה שנים. דיני ההגבלים העסקיים מכירים בלגיטימיות של התחייבות זו, בתנאים מסוימים.

כלל 8 – האם הושלמה בדיקת הנאותות

לפני רכישת חברה או עסק קיים, מומלץ לרוכש לוודא שהושלמה בדיקת נאותות פיננסית, חשבונאית, משפטית, טכנולוגית וכיו”ב. ברכישת חברות ישראליות חשוב לתת את הדגש המתאים לבדיקת העמידה בדרישות הרגולטוריות הרלבנטיות לאותה חברה. ראוי שמנהלי הגוף הרוכש יקבלו את תמצית המנהלים של דוח בדיקת הנאותות ויוודאו שהממצאים הוטמעו או הוסדרו במסגרת השלמת העסקה.

כלל 9 – האם חלק מהתמורה מופקדת בנאמנות

בהסכמי רכישת חברות ופעילות, דרישה מקובלת של הרוכש תהיה שחלק מהתמורה (סכום של בד”כ 15%-20% בהעדר נסיבות מיוחדות) יופקד בידי נאמן, כדי להבטיח קיום התחייבות המוכר לאחר השלמת העיסקה. כך למשל, אם יתברר שחלק מהקניין הרוחני או הטכנולוגיה “פגומים”, דהיינו שלצדדים שלישיים יש טענות כנגד החברה הנמכרת, ויוכח שלרוכש נגרם נזק, יוכל הרוכש לכסות את נזקו מתוך כספי הנאמנות, ללא צורך בהליכי גבייה מורכבים שמטבעם נמשכים שנים.

כלל 10 – מצבה של החברה או הנכסים, ביטוחים

רגע לפני רכישת העסק, חשוב לוודא את מצבם הפיזי של הנכסים, האם הם בוטחו כיאות, האם הם מוגנים מפני נזקי אש, האם לחברה יש רישיון עסק וכיו”ב בדיקות פיזיות. בחברות טכנולוגיה חשוב לוודא שהקניין הרוחני מתועד וממוסמך כנדרש. כמו כן, יש להבטיח קיומה של פוליסת אחריות דירקטורים שתכסה את פעילות הדירקטורים החדשים.

ברשימה זו בקשנו לרכז עבור מנהלים מספר כללי אצבע, כללי זהב, שמפרטים את הסוגיות העיקריות עליהן רוכש צריך לתת את דעתו ולוודא שהן טופלו, רגע לפני רכישת חברה חדשה והשלמת העסקה.

Print Friendly, PDF & Email
News