במהלך חודש פברואר 2015 פורסמו הצעה להתקנת תקנות ניירות ערך (נאמנים למחזיקים בתעודות התחייבות), תשע”ה-2015 ותיקון מספר 5 לפקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל”ה-1975.

הטלת חובות ממשל תאגידי על שותפות מוגבלת ציבורית

בשנים האחרונות חל גידול של ממש בהיקף גיוס ההון מהציבור באמצעות הבורסה לניירות ערך על ידי שותפויות העוסקות בתחום חיפושי גז ונפט (“שותפויות נסחרות“). על פי נתונים שפרסמה הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ (“הבורסה“) בשנת 2012 גייסו תאגידים העוסקים בתחום הנפט והגז כ-830 מיליון ₪, המהווים %26 מסך ההנפקות  (כ-3.1 מיליארד ש”ח) ו-%7.6 מסך ההקצאות של מניות וניירות ערך המירים בבורסה (כ-10 מיליארד ש”ח). כמו כן, מחזור המסחר בניירות ערך של תאגידים בענף הנפט מהווה כיום קרוב ל– 10% ממחזור המסחר של כלל המניות וניירות הערך ההמירים בבורסה.

רוב הגורמים המגייסים הון מהציבור באמצעות הבורסה פועלים במסגרת של חברות. לעומת זאת, מרבית התאגידים הפועלים בתחום חיפושי הנפט והגז שגייסו הון באמצעות הבורסה, מאוגדים כשותפויות מוגבלות לפי פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל”ה-1975 (“הפקודה“).

כללי הממשל התאגידי החלים על השותפויות הנסחרות מכוח הוראות הפקודה, תקנון הבורסה והסכמי נאמנות, חסרים, לא מעודכנים ואינם מספקים הגנה מספקת לעניינו של ציבור המשקיעים.

בשוק ההון בארץ ובעולם נודעת חשיבות רבה להבטחת ממשל תאגידי נאות בתאגידים הפועלים בהם. עניינם של כללי ממשל תאגידי הוא קיומם של מנגנוני בקרה ופיקוח על אופן ניהולם של תאגידים, ובעיקר אם מדובר בתאגידים המגייסים הון מהציבור. כידוע, חוק החברות, תשנ”ט-1999 (“חוק החברות“), כולל הסדרים מפורטים ועדכניים לגבי הממשל התאגידי בחברות ציבוריות וכן בחברות פרטיות שהציעו לציבור אגרות חוב. הסדרים אלו עוגנו בפרט במסגרת תיקונים מס’ 16 (קביעת מנגנוני ממשל תאגידי, לרבות הרחבת סמכויות ועדת הביקורת, וקביעת מנגנון הדירקטור הבלתי תלוי), 17 (החלת מנגנוני הממשל התאגידי גם על חברות פרטיות שהציעו לציבור איגרות חוב) ו- 20 (הפיקוח והבקרה על התגמול המשולם לנושאי המשרה) לחוק החברות.

ביום 23 בפברואר 2015, פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת השותפויות (מספר 5), תשע”ה-2015. תיקון זה לפקודה מהווה נדבך נוסף לתיקונים של חוק החברות ונועד להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי בשותפויות מוגבלות שהציעו לציבור יחידות השתתפות, ולהבטיח הגנה נאותה על עניינם של ציבור בעלי יחידות ההשתתפות על-ידי הטלת חובות ממשל תאגידי על שותפויות מוגבלות ציבוריות. זאת, בהתאמה ככל האפשר לכללי הממשל התאגידי החלים על חברות ציבוריות לפי חוק החברות, בהתאמות הנדרשות בשל המאפיינים הייחודיים של התאגדות באמצעות שותפות להבדיל מחברה.

לתיקון לחוק כפי שפורסם ברשומות, לחץ כאן.

הצעה לקביעת חובות והוראות בקשר עם נאמנים למחזיקים בתעודות התחייבות[1]

כידוע, עניינו של פרק ה’1 לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968 (“חוק ניירות ערך“) הוא תעודות התחייבות. סעיף 35ב לחוק קובע כי אין להציע תעודות התחייבות לציבור אלא אם המנפיק מינה נאמן למחזיקים בתעודות התחייבות.[2]

לנוכח משבר האשראי שפקד את השווקים בשנת 2008, אשר הביא לאחריו הסדרי חוב רבים בין מנפיקים לבין מחזיקי תעודות ההתחייבות שלהם, יזמה רשות ניירות ערך הסדרים בחוק ניירות ערך לחיזוק מעמד הנאמנים. הצעת התקנות החדשה מטרתה לאפשר מימוש חלק מההסדרים האמורים, ובכלל זאת הטלות חובות על מנפיקי תעודות התחייבות, כמפורט להלן:

1.   הפקדת פיקדון על ידי המנפיק שישמש להוצאות מיוחדות של המחזיקים לפי סעיף 35ה1) לחוק

על פי הנוסח המוצע, על כל מנפיק להפקיד בידי הנאמן סך שלא יפחת מ-500,000 ₪ עבור הוצאות מיוחדות של הנאמן, בנפרד עבור כל אחת מסדרות תעודות ההתחייבות שהונפקו על-ידיו. הסכום האמור לא ישתנה גם אם למנפיק יש מספר סדרות תעודות התחייבות בניהול אותו נאמן, מאחר והפיקדון נועד לשרת את הסדרה שבגינה הוא מופקד, ולא את הנאמן. כמו כן, גובה הפיקדון לא תלוי בשווי הסדרה[3] ולא יחול בו שינוי במקרה של הרחבה.

שימוש בכספי הפיקדון עבור הוצאות מיוחדות יהיה בהתקיים אחת משתי חלופות: (א) פעולות דחופות שנועדו להגן על בטוחות; (ב) פעולות להגנת המחזיקים מקום בו סבור הנאמן כי קיים חשש סביר שהמנפיק לא יעבוד בהתחייבויותיו הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

כמו כן, הובהר בתקנות כי לא יעשה הנאמן שימוש בכספי פיקדון להוצאות מיוחדות שהופקדו עבור סדרת תעודות התחייבות מסוימת לטובת סדרת תעודות התחייבות אחרת.

2.   דיווחי המנפיק לנאמן לפי סעיף 35י(א) לחוק

מטרת הדיווחים היא לסייע לנאמן לבצע את תפקידו בהתאם להוראות החוק ושטר הנאמנות, מבלי להיות תלוי בהסכמות חוזיות בדבר מסירת מסמכים:

 בנוסף לדיווחי המנפיק לנאמן מכח שטר הנאמנות, המנפיק ידווח לנאמן בשל קרות כל אחד מאלה[4]: (א) הטלת שעבוד או עיקול על נכס מהותי, או מינוי כונס נכסים זמני או קבוע לנכס מהותי, או מינוי מפרק זמני או קבוע למנפיק; (ב) הפרה של התחייבות המנפיק כלפי מחזיקי תעודות ההתחייבות או התרחשות אירוע או עניין המקנים לנאמן בהתאם לחוק או לשטר הנאמנות זכות לתבוע פירעון מיידי של תעודות ההתחייבות או לממש בטוחות שניתנו; (ג) אירוע או עניין שיש להם או עשויה להיות להם השפעה מהותית על ערכן של בטוחות שניתנו; (ד) כל מסמך שהמנפיק העביר למחזיקים בתעודות ההתחייבות ופרטי כל מידע שהעביר להם בדרך אחרת.

 בתעודות התחייבות המובטחות בבטוחות – (א) יוגש על ידי המנפיק אישור עורך דין לגבי תוקפן של הבטוחות. (ב) יוגש על ידי המנפיק חוות דעת עורך דין המאשרת כי ננקטו כל הפעולות הנדרשות לשמירת תוקף הבטוחות תוך פירוט פעולות אלה או הצהרת עורך דין כי אין צורך לנקוט בפעולות נוספות.

חוות דעת או הצהרת עורך דין יוגשו עם הגשת הדוח התקופתי של המנפיק, או במועד האחרון להגשתו, לפי המוקדם.

 נקבעו בשטר הנאמנות תנאים שעל המנפיק לעמוד בהם, שקיומם נבחן ומאושר בידי מומחה, תימסר לנאמן חוות דעת חתומה על ידי מומחה, עם הגשת דוח הדירקטוריון במסגרת הדוח התקופתי, או במועד האחרון להגשתו, לפי המוקדם.

להצעת החוק כפי שפורסמה באתר רשות ניירות ערך, לחץ כאן.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

 


[1]  הכוונה היא בעיקר לאגרות חוב.   תעודת התחייבות מוגדרת בסעיף 35א לחוק כתעודה המונפקת בסדרה על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר והמקנה זכות לתבוע מתאגיד כאמור כסף, בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי מסוים, ואינה מקנה זכות השתתפות או זכות חברות באותו התאגיד, וכן תעודה הניתנות להמרה במניות או ניירות ערך המקנים זכות לרכישת תעודות כאמור, אך למעט תעודות שמנפיקה המדינה או המונפקות על פי חוק מיוחד וניירות ערך מסחריים.

[2] דרישה זו מקורה בצורך ברישום השעבודים על שם אדם אחד אשר גם יפעל בשם המחזיקים במקרים שבהם קיים חשש כי המנפיק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו לציבור המחזיקים.

[3]  למעט הקלה שנקבעה לעניין סדרת תעודות התחייבות שערכה הנקוב לא עולה על שווי החזקות ציבור מזערי הדרוש לשם רישום למסחר.

[4]  לעניין זה יראו כל דיווח מיידי או תקופתי פומבי שהוגש לרשות על ידי המנפיק, כאילו נמסר לנאמן.

Print Friendly, PDF & Email
News