מיסוי אופציות לעובדים – האצת הבשלה בעסקאות מיזוגים ורכישות (Single Trigger Vs. Double Trigger)

מיסוי אופציות לעובדים – האצת הבשלה בעסקאות מיזוגים ורכישות (Single Trigger Vs. Double Trigger)

אופציות לעובדים כפופות על פי רוב לתקופת הבשלה (Vesting), כאשר רק בחלוף תקופת ההבשלה ובכפוף לכך שהעובד ממשיך את עבודתו בחברה במשך תקופת ההבשלה, יהא זכאי העובד לממש את האופציות שהוענקו לו למניות של החברה. מקובל בשוק ההיי טק לקבוע תקופת הבשלה של ארבע שנים, אשר במהלכן על העובד להמשיך לעבוד בחברה, כאשר במהלך השנה הראשונה אין הבשלה של אופציות (Cliff), ואחריה ההבשלה ביתרת התקופה היא לרוב על בסיס רבעוני או חודשי. 

לעתים עובדים מקבלים אופציות עם מנגנון האצה של אופציות בעת עסקה לרכישת החברה (A&M). מנגנון פשוט שבו בעת עסקה לרכישת מניות החברה (A&M)   כל האופציות שברשותו של עובד יהפכו לבשלות (Single Trigger) או מנגנון דאבל טריגר (Double Trigger), מנגנון האצה של הבשלת אופציות אשר מותנה בשני תנאים מצטברים:

1.    עסקת רכישת החברה.

2.    פיטורי העובד על ידי הרוכשת. לעיתים גם נקבעת תקופה מסוימת אשר במהלכה אם יפוטר העובד יופעל מנגנון האצה. 

ככל והתנאי השני מתקיים לאחר השלמת הרכישה, כמות האופציות הבשלות נכון למועד העסקה מתעדכן בהתאמה ואופציות אלה תהינה זכאיות לתמורה לה היו זכאיות האופציות הבשלות במסגרת העסקה.

מנגנון הדאבל טריגר נועד מצד אחד לשמר עובדי מפתח של החברה כעובדים של החברה, בתקופת ביניים לאחר רכישתה על ידי החברה הרוכשת, אך מהצד השני לשמר את זכותו של העובד להאצה של האופציות אשר לא היו בשלות במועד המכירה, בנסיבות בהן החברה הרוכשת מחליטה לפטר אותו. 

בעבר, רשות המיסים לא ראתה בהימצאותו של מנגנון זה כהפרה או פגיעה בהטבות של סעיף 102 לפקודה. אולם לאחרונה רשות המיסים, במספר החלטות שנתנה במסגרת עסקאות A&M,  קבעה עמדה שונה לפיה ככל שתקופת ההבשלה לגבי אופציות 102 במסלול רווח הון הואצה בשל פיטורין (לרבות במקרה של נכות או מות), הרי שהתמורה בגין האופציות אשר הבשלתן הואצה, תסווג כהכנסת עבודה אשר תמוסה בשיעור מס שולי (עד 47%) ולא מס רווח הון (25%). 

לאור האמור, ככל ובמסגרת כתב הענקה מיושם מנגנון דאבל טריגר, אנו ממליצים לבחון אפשרות לפנות לרשות המיסים לקבלת אישורם מראש להחלפת מנגנון ההאצה בכתב הענקה מדאבל טריגר לסינגל טריגר.

נמליץ לכל מי שהנושא רלוונטי עבורו, לפנות אלינו בהקדם, ונשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל הדרוש בטלפון: 03-3075000.


בברכה,
מחלקת מיסים,
שבלת ושות'


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

חדשות נלוות