עדכון לקוחות – אמנה למניעת כפל מס עם איחוד האמירויות

ביום 31 במאי 2021 נחתמה בירושלים ובאבו דאבי האמנה למניעת כפל מס בין מדינת ישראל לאיחוד האמירויות, אשר נבנתה על בסיס אמנת המודל של ה-OECD. בכך, איחוד האמירויות מצטרפת לרשימת מדינות העולם עימן חתומה ישראל על אמנות למניעת כפל מס (58), וישראל מצטרפת לרשימת המדינות עימן חתומה איחוד האמירויות על אמנות למניעת כפל מס (95).

להלן מספר דגשים לגבי האמנה החדשה:
דיבידנד
– לא ינוכה מס במקור בגין דיבידנד המחולק לתכנית פנסיה של האמירויות ולממשלת האמירויות, המחזיקה בפחות מ-5% מהון החברה המחלקת.
בנוסף, יחול ניכוי מס במקור בשיעור 5% בגין חלוקה לממשלת האמירויות המחזיקה ביותר מ-5% מהון החברה המחלקת.
בחלוקה לחברה תושבת איחוד האמירויות המחזיקה ב-10% או יותר מהון החברה המחלקת בתקופה של 365 הימים שקדמו ליום החלוקה (לרבות יום החלוקה), ינוכה מס במקור בשיעור של 5%. בכל יתר המקרים יוטל ניכוי מס במקור בשיעור 15%.
ריבית– לא ינוכה מס במקור בגין הכנסות מריבית שמקורן בישראל ומשולמות לתכנית פנסיה של האמירויות או לממשלת האמירויות. אולם, אם גופים אלה מחזיקים ב50% או יותר מהון החברה הישראלית משלמת הריבית, ינוכה במקור מס בשיעור 5%. בכל מקרה אחר ינוכה במקור מס בשיעור 10%.
תמלוגים– שיעור ניכוי המס במקור במדינת המושב של משלם התמלוגים מוגבל ל-12%.
נאמנויות– הגדרת המונח "אדם" באמנה כולל בתוכו גם נאמנויות ובכך ככל שהנאמנות מסווגת כתושבת ישראל, לא יווצר כפל מס.
מס יציאה– האמנה החדשה מאפשרת לישראל למסות תושב ישראל שהופך להיות תושב האמירויות במס רווח הון בגין רווח ההון שנצמח עד למועד החלפת מקום מושבו, וכך גם במקרה ההפוך לגבי איחוד האמירויות.
רווחי הון ממכירת מניות שמרבית ערכן נובע ממקרקעין– האמנה מאפשרת לאיחוד האמירויות למסות תושב ישראל בהעברת מניות שיותר מחמישים אחוז מערכן נובעים (במישרין או בעקיפין) ממקרקעין הנמצאים באיחוד האמירויות וזאת למשך תקופה בת 365 ימים שלפני ההעברה, וכך גם במקרה ההפוך לגבי ישראל.
שימור תוחלת הוראות אנטי תכנוניות בדין הפנימי- הוראה חריגה ניתן למצוא בפרוטוקול האמנה, הקובע מפורשות שאין באמנה כדי למנוע את החלתה של כל הוראה של חוקי מדינה מתקשרת, שמטרתה למנוע התחמקות והשתמטות ממס.
חילופי מידע– האמנה כוללת סעיף המאפשר חילופי מידע הנדרשים לביצוע הוראות האמנה ואכיפת החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות. מתוך כך, הן ישראל והן איחוד האמירויות יעבירו דיווחים הדדיים הן באופן אוטומטי והן לפי בקשות פרטניות. לפיכך, המלצתנו היא לפנות לרשות המסים מבעוד מועד להסדרת הנכסים והנכסים ככל שטרם נעשה כן.

מערכת המיסוי באיחוד האמירויות

איחוד האמירויות הינה פדרציה הכוללת שבע אמירויות (אבו דאבי, דובאי, שארג'ה, עג'מאן, פוג'יירה, אום אל קיוין, וראס אל ח'ימה) אשר לא מטילה חבות מס פדראלית על הכנסות או רווחים של חברות ויחידים, אלא שלכל אחת מהפדרציות באמירויות קיימת חקיקת מס פנימית עצמאית, המכתיבה מס מדינתי (למשל, ישנן מדינות בהן יחול מס חברות בשיעור 55% אולם בפועל המס מוטל רק על חברות העוסקות בהפקת משאבי טבע כגון תאגידי נפט וכן על סניפי בנקים זרים, הפועלים בתחומי מדינות אלה).
שיטת המיסוי באיחוד האמירויות היא טריטוריאלית, כלומר, ההכנסה חייבת במס רק במידה והופקה בתחומי איחוד האמירויות.
בנוסף, איחוד האמירויות לא מחילה חובת ניכוי מס במקור בגין תשלומי ריבית, דיבידנד או תמלוגים על ידי חברה תושבת איחוד האמירויות לגופים זרים, וכן אין מס על רווחי הון.
יתרה מזאת, כל ההכנסות שמופקות בידי יחיד פטורות ממס לחלוטין. באיחוד האמירויות קיימים מספר אזורי סחר חופשי (Free Trade Zone) המציעים הן לזרים והן למקומיים הטבות מס משמעותיות כמו פטור ממס חברות, מע"מ ומכס.

יצויין כי בהתאם להוראות סעיף 196 לפקודת מס הכנסה, הוראות הקבועות באמנת המס אינן יכולות להרע את מצבו של הנישום ביחס להוראות הדין הפנימי אלא רק להטיב עמו.
לאור האמור לעיל, הלכה למעשה, אמנת המס אינה משנה את שיעור המס אשר יחול באיחוד האמירויות על תושבי ישראל.
האמנה עתידה להיות מאושררת בכנסת ובממשלה בשנת 2021, והוראותיה צפויות לחול החל מחודש ינואר 2022.

חדשות נלוות