1. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פרסם טיוטה לתקנות החשמל (התקנת מתקן פוטו-וולטאי), התשע”ד – 2014. הטיוטה עומדת לעיון הציבור, וניתן להגיש התייחסות עד ליום 1 במרץ 2015. טיוטת התקנות ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בכתובת הבאה:

http://energy.gov.il/AboutTheOffice/NewsAndUpdates/Pages/GxmsMniNewsElectricityJan15.aspx

ככל שהנכם זקוקים לסיוע בהכנת ההתייחסות ובהגשתה, נשמח לעמוד לרשותכם.

  1. מליאת רשות החשמל קיבלה החלטה על תיקון אמות המידה הקובעות את ההסדרים הצרכניים למתקנים פוטו-וולטאיים קטנים בהספק מותקן של עד 50 קילוואט, הן במסגרת ההסדרה לייצור חשמל מבוזר והעברת עודפים לרשת, והן במסגרת הסדרת מונה נטו. תיקון אחד מטרתו לפשט את חשבון הצריכה המוגש לצרכן בעל מתקן, ותיקון שני מטרתו להתאים את אמות המידה לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע”ד-2014 שנכנסו לתוקף בחודש אוגוסט 2014, והקובעות בין היתר פטור מקבלת היתר בנייה למתקנים פוטו-וולטאיים שהספקם אינו עולה על 50 קילוואט. ניתן לעיין בהחלטת מליאת רשות החשמל מיום מישיבה 451 מיום 15 בינואר 2014  בכתובת הבאה: http://pua.gov.il/decisions/documents/924_3_451_15_01_15.pdf.

  כמו כן, ניתן לעיין בתקנות הנ”ל בכתובת הבאה:

     http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_065.htm#Seif24

  1. מליאת רשות החשמל קיבלה החלטה בעניין הסדרת מעבר לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, באמצעות מתקנים קטנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, בהספק שאינו עולה על 50 קילוואט. הסדרת מעבר זו מקצה מכסה של 17 מגוואט, והיא תעמוד בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2015, או עד למיצוי המכסה, לפי המוקדם. ככל שהנכם מתעניינים בהשתתפות בהסדרת המעבר, נשמח לסייע לכם. ניתן לעיין בהחלטת מליאת רשות החשמל מישיבה 451 מיום 11 בינואר 2014 בכתובת הבאה:

http://pua.gov.il/decisions/documents/925_4_451_11012015.pdf

עדכונים מתחום איכות הסביבה:

  1. ביום 1 בפברואר 2015 החליט בית המשפט המחוזי בבאר שבע בבקשה לצו מניעה זמני שהוגש על ידי המועצה האזורית חבל אילות וועד מקומי באר אורה נגד חברת קו צינור אילת אשקלון בע”מ (קצא”א). בית המשפט החליט לדחות את הדיון בבקשה לצו מניעה, זאת לבקשת קצא”א אשר התחייבה שלא לחדש את ההזרמה בקו צינור הנפט עד להחלטתו של בית המשפט. כתב התביעה והבקשה לצו מניעה זמני נגד קצא”א הוגשו בגין אסון דליפת הנפט שהתרחש בתחילת דצמבר 2014 בערבה.
  2. בית משפט השלום באשקלון הרשיע את אגן יצרני כימיקלים בע”מ בעבירה של זיהום מים לפי סעיף 20ב(א) לחוק המים תשי”ט-1959, במסגרת הסדר טיעון. על הנאשמת הושת בין היתר קנס כספי בגובה 570 אלף ₪, וכן היא חתמה על התחייבות לפי לא תעבור את העבירה שבה הורשעה במשך שנה מיום מתן פסק-הדין. פסק הדין זמין בכתובת הבאה: http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-11-25823-44.htm
  3. הוגשה הצעת חוק פרטית פ/2903/19 שעניינה תיקון חוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט – 1959, ותיקון חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ”ד–1984, לפיו למנהלת מרכז ההשקעות שהוקמה מכוח חוק לעידוד השקעות הון, ולמינהל למחקר ופיתוח תעשייתי שהוקם מכוח חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, ימונה גם נציג קבוע מטעם המשרד להגנת הסביבה. מטרת התיקון הינה להבטיח כי בבואם להעניק זכאות להטבות ולסיוע ממשלתיים לגופים תעשייתיים, ישקלו מרכז ההשקעות וועדת המחקר במינהל למחקר ופיתוח תעשייתי גם שיקולים סביבתיים, וזאת על מנת למנוע מצב שבו גוף ממשלתי יסייע במימון גופים תעשייתיים המזהמים את הסביבה ופוגעים בבריאות הציבור. הצעת חוק הגבלת מימון מפעלים מזהמים (תיקוני חקיקה), התשע”ה – 2014 זמינה לעיון באתר הכנסת.
Print Friendly, PDF & Email
News