נוהל לטיפול במיזוגים שבאופן ברור אינם מקימים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות (מיזוגים “ירוקים בוהקים”)

עו”ד גיל רוזנברג, ראש מחלקת הגבליים עסקיים

במשך זמן רב נמתחת ביקורת על משטר הפיקוח על מיזוגים בישראל, אשר חל – בעיקר במסגרת חלופת מחזורי המכירות של הצדדים לעסקת מיזוג (לפיה נדרש אישור הממונה לעסקה שמחזור המכירות המשותף של הצדדים לה עולה על 150 מיליון ₪, סכום אשר לא השתנה מאז שנת 1999) – על מיזוגים שאינם מעוררים קושי תחרותי.

רשות ההגבלים פרסמה לפני כשנה תזכיר חוק לתיקון משמעותי יחסית של פרק המיזוגים – ובין היתר, הגדלת הסכום הנ”ל לסך של 250 מיליון ₪ והצמדתו למדד המחירים לצרכן – אך תהליך החקיקה בכנסת אורך זמן ולא תמיד יוצא אל הפועל.

אחת ממותחי הביקורת הייתה מיכל הלפרין, בכובעה עורכת דין פרטית. כחודשיים לאחר כניסתה לתפקיד הממונה, הודיעה רשות ההגבלים העסקיים שלשום על פיילוט שיימשך 3 חודשים, במסגרתו תבחן הרשות נוהל מיוחד לבחינת מיזוגים, אשר ברור כי אינם מקימים חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות.

הרצון לייעל את הליך בחינת המיזוגים המוגשים לאישור הממונה נובע משתי תכליות עיקריות: 1. מיקוד משאבי הרשות בבחינת עסקאות שמעלות שאלות תחרותיות משמעותיות; 2. קיצור זמן ההמתנה לאישור הממונה במקרים שבהם ברור כי אינו צפוי להערים קשיים.

תמצית הנוהל:

  1. מיזוג אשר ברור כי אינו מקים חשש סביר לפגיעה בתחרות יסווג בסמוך לאחר הגשתו המלאה בסיווג פנימי של הרשות כ”מיזוג ירוק בוהק”;
  2. בדיקת מיזוג המסווג כירוק בוהק תעשה במתכונת מצומצמת, כך שההחלטה במיזוג תתקבל בעיקר על סמך המידע שמסרו הצדדים;
  3. החלטות במיזוגים ירוקים בוהקים יתקבלו בתוך פרק זמן קצר משמעותית מ-30 הימים הקבועים בחוק לצורך קבלת החלטת הממונה לגבי מיזוג.

סיווגו של מיזוג כירוק בוהק תלוי במידה רבה בכמות המידע שהצדדים מספקים לרשות במסגרת הודעות המיזוג ובאיכותו של המידע. התנאים שרשות ההגבלים מציינת בהקשר זה הם:

  1. על מנת שמיזוג מבוקש יטופל בנוהל ירוק בוהק, נדרש כי יוגשו בעניינו הודעות מיזוג מלאות (ולא במסגרת החלופה של הגשת הודעות מיזוג מקוצרות).
  2. על הצדדים לפרט מידע רלבנטי לניתוח התחרותי של העסקה ולהערכת השפעותיה כדי שיקל על הרשות להגיע למסקנה שהמיזוג אינו מעורר חשש לפגיעה בתחרות. המידע צריך להיתמך בנתונים אובייקטיביים (סקרי שוק, דו”חות אנליסטים, וכיו”ב).
  3. הודעת המיזוג תיחתם על ידי מנכ”ל מגיש הודעת המיזוג, ובמקרים שבהם יש למגיש הודעת המיזוג יועץ משפטי פנימי, גם על ידי היועץ המשפטי הפנימי של מגיש הודעת המיזוג, ולא על ידי נציגים זוטרים יותר.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
News