פרסום מידע בדבר שכר בין עובדים לעבודות – מסמך הנחיות ודוחות לדוגמה

   בהמשך למזכרנו הקודם בנושא אודות החובה שהוטלה על מעסיקים שונים[1] במסגרת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס’ 6), תש”ף-2020 (להלן: “התיקון” ו-“החוק“, בהתאמה), לאסוף נתונים ולפרסם, אחת לשנה, דוח פנימי ודוח פומבי בדבר פערי השכר הקיימים במקום העבודה בין גברים לנשים, אנו מבקשים לעדכנכן/ם כי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (להלן: “הנציבות“) פרסמה לאחרונה הנחיות למעסיקים באשר .לאופן עריכת הדוחות וכן פרסמה דוחות לדוגמה

נזכיר, כי בהתאם לתיקון, על מעסיק החייב בדיווח לפרסם עד ליום 1.6.2022, דוח פומבי וכן למסור הודעה לעובדיו ועובדותיו על פערי השכר בקבוצת העובדים אליה הם/הן משתייכים/ות, ביחס לשנת 2021.

הוראות התיקון לחוק מנוסחות בלקוניות ובשל כך מעלות שאלות רבות הקשורות לדרך יישומן הלכה למעשה.

מסיבה זו, קיימה הנציבות סדרת מפגשים בהשתתפות משרדים ממשלתיים, ארגוני מעסיקים, ארגוני עובדים, ארגוני נשים ונציגים מהאקדמיה שלאחריהם היא גיבשה מסמך הנחיות למעסיקים אשר מטרתו לסייע ביישום התיקון לחוק. מסמך ההנחיות שפורסם כולל ביאור של הגדרות (כגון: מה נכלל בשכר העובד/ת שיש להציג בדיווח, האם קבוצת חברות נחשבת ל”מעסיק” אחד, האם עובד קבלן נכנס תחת הגדרת “עובד” ועוד), וכן הנחיות והוראות מעשיות לחישוב הנתונים והצגתם בדוחות.

כמו כן, הנציבות פרסמה נוסחים מוצעים של המסמכים הבאים:
נוסח מוצע של דוח פנימי – הממוען להנהלת הארגון, שמטרתו לשקף פערי שכר מגדריים בארגון. דוח זה מפורט יותר בהשוואה לדוח הפומבי ויציג, בין היתר, נתונים מפורטים אודות סוגי קבוצות העובדים, השכר הממוצע של העובדות והעובדים בכל קבוצה ופערי השכר באחוזים בכל קבוצת עובדים.
נוסח מוצע של דוח פומבי – המבוסס על הדוח הפנימי, אשר יציג, בין היתר, את פערי השכר הממוצע באחוזים .בכל קבוצת עובדים
נוסח מוצע של הודעה לעובד/ת בדבר פערי השכר בקבוצת העובדים אליה הוא/היא משתייכ/ת

אנו מצרפים לעיונכם את נוסח ההנחיות, דוחות לדוגמה (פנימי ופומבי) וכן נוסח מוצע של הודעה לעובד/ת:
הנחיות למעסיקים בעקבות תיקון 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד
דוחות לדוגמה + הודעה לעובד/ת

יש לציין כי לא כל הפרטים המופיעים בדוחות לדוגמה הינם מחויבים על פי החוק, וישנם נתונים שיש למעסיקים שיקול דעת האם לכלול בדוחות או לא.

על אף העובדה שהדוח הראשון יתפרסם רק בעוד כשנה, אנו ממליצים לכם להתחיל להיערך לנושא, ככל שהתיקון חל עליכם, ובכלל זה לעמוד עימנו בקשר לצורך קבלת הנחיות פרטניות ליישום התיקון.


נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה.

בברכה,
מחלקת דיני עבודה
שבלת ושות’

האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

Related News