Financial Regulation – January 2024

לקוחות וידידים.ות יקרים.ות,
אנו שמחים להציג לכם.ן את עדכון הלקוחות בתחום הרגולציה הפיננסית בישראל, לחודש דצמבר 2023, ובו תמצית של ידיעות רגולטוריות מהותיות לפעילויות נותני השירותים הפיננסיים השונים במשק הישראלי.
רגולציה בתחום הבינה מלאכותית 

1. משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה יחד עם משרד המשפטים גיבוש מסמך מקצועי לעניין הרגולציה והאתיקה עבור פיתוח ושימוש מערכות מבוססות בינה מלאכותית בישראל (14 בדצמבר 2023)

במטרה לצמצם סיכונים ולתת מענה לאתגרים שעולים מהתחום של מערכות מבוססות בינה מלאכותית בישראל, פורסם המסמך, לאחר קבלת ובחינה של הערות הציבור, ועתה הוא מהווה מסמך סופי המציע את מדיניות הרגולציה והאתיקה של ממשלת ישראל בתחום הבינה המלאכותית.

עיקרי המדיניות קובעים כי הרגולציה בתחום הבינה המלאכותית תיעשה באופן ענפי ולא רוחבי, תהא מתקדמת וגמישה ותתאם ככל הניתן למדיניות הרגולציה המתהווה בזירה הבינלאומית. 
בנוסף, המסמך מציע להקים מוקד ידע ממשלתי, שנועד לסייע לגופי הממשלה הרלוונטיים בגיבוש הרגולציה ובהטמעתה, לתאם ביניהם ולהיות אחראי להניח בפני מקבלי ההחלטות הצעות מדיניות ממשלתית כוללת בהקשרי רגולציה של בינה מלאכותית. 

מוקד הידע יאפשר לממשלה לעקוב אחר ההתפתחויות בעולם ובמידת הצורך להמליץ על היבטים מסוימים בהם נדרשת רגולציה. חשיבותו של מוקד הידע התחדדה מאוד בעקבות הליך שמיעת הערות הציבור.

בהיבט הפיננסי – נעשית עבודה לבחינת ההיבטים הקשורים ביישומי בינה מלאכותית בתחום הפיננסי, וזאת בהמשך לדו"ח "בינה מלאכותית במגזר הפיננסי: שימושים נפוצים, אתגרים וסקירה השוואתית של התמודדות רגולטורית", המסכם מחקר שביצעו חוקרים בכירים מאוניברסיטת תל-אביב במסגרתו הומלץ לבחון ולהסדיר את השימושים בבינה מלאכותית בתחום הפיננסי באופן ספציפי וייעודי, ולעסוק ברגולציה הפיננסית כמקשה אחת ולהסדירה באופן תואם, אך לא במשותף עם ענפי משק אחרים. 

לקריאת המסמך לחצו כאן.

נותני שירותי תשלום וייזום תשלום 

2. רשות ניירות ערך פרסמה הצעת הוראה לחברות תשלומים, בעלי רישיון ייזום בסיסי ובעלי רישיון שירות מידע פיננסי בנושא הון עצמי, ביטוח או בטוחה אחרת (27 בדצמבר 2023)

בהמשך לחקיקת חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג–2023 רשות ניירות ערך מפרסמת נוסח להערות הציבור בדבר דרישות הון עצמי, ביטוח או בטוחה אחרת.
מודל ההון העצמי המוצע בהוראה זו, מורכב משני רכיבים עיקריים; 

  1. דרישות הון ראשוני (capital initial) למבקש רישיון, ודרישות הון שוטף (going-On) לבעלי רישיון, שמטרתן למדוד סיכונים ולתרגם אותם למונחים כספיים.
  2. דרישות הון עצמי (Own Funds) שנדרש בעל הרישיון להחזיק כנגד סכום דרישות ההון העצמי בסעיף 1. בהיבט היישומי, יוסבר כי ההון העצמי מורכב מהון עצמי חשבונאי בהתאמות ובניכוי של רכיבים חשבונאיים העשויים במימוש מהיר לאבד את ערכם או שערכם הוא תיאורטי בטווח הקצר. כמו כן, מודל ההון העצמי מאפשר לראות גם בהתחייבויות כהון לצורך חישוב ההון העצמי, וזאת רק אם התחייבויות אלה עומדות בתנאים המפורטים בהוראה ואשר ניתן להמירן להון במצבי לחץ פיננסי. בנוסף מוצע כי פריטים חשבונאיים לצורך הרכב ההון העצמי יוכרו וימדדו על פי התקינה הבינלאומית כדי לשמור על אחידות וכפי שנהוג באסדרה האירופאית.

ההצעה כוללת דרישות הון שונות לשירותים השונים. כך למשל, 

  • חברות שיעניקו אך ורק שירותי ייזום בסיסי או ייזום מתקדם ושירות מידע פיננסי ידרשו להחזיק הון ראשוני בלבד. 
  • חברת תשלומים המעניקה אך ורק אשראי אגב פעולת תשלום, תידרש להעמיד הון עצמי נוסף בגובה הדרישה שחלה על פעילות מתן האשראי, במידה וזו הייתה מבוצעת תחת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו 2016.
  • חברות למתן שירותי מידע פיננסי חלות כבר היום הוראות בנושא ביטוח או פיקדון ולכן מוצע לקבוע תחילה מאוחרת של ההוראה עבור חברות המחזיקות ברישיון למתן שירותי מידע פיננסי על מנת לאפשר להם זמן התארגנות.


עוד מוצע כי הרשות, בדומה למודלים יציבותיים אחרים, תוכל לדרוש מחברה מסוימת להחזיק הון עצמי נוסף בגובה של יעלה על 20% מדרישות ההון על פי חישוב, אם מצאה כי החברה לא בעלת הון הולם.

לקריאת המסמך לחצו כאן.

נותני שירותים פיננסיים

3. הוראת ניהול בנקאי חדשה – פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות לגופים פיננסים לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 424 (24 בדצמבר 2023)ֿ
בנק ישראל הוציא הוראת ניהול בנקאי חדשה לעניין הסדרת הדרישות החלות על התאגידים הבנקאיים אגב פתיחת חשבון וניהולו עבור גופים הנותנים שירותים פיננסים חוץ בנקאיים, כפי שיפורט להלן.

  1. על התאגיד הבנקאי יחולו חובות הנמקה וגילוי אל מול הגוף פיננסי המבקש לפתוח חשבון (חשבון עובר ושב במטבע ישראלי ביתרת זכות) בעבורו או בעבור לקוחות הגוף הפיננסי בתאגיד הבנקאי, במקרה של סירוב או עיכוב לפתיחת חשבון העולה על שלושה חודשים במתן הודעה בדבר אישור הבקשה או סירובה. ההודעה תכלול גם הוגה לגוף הפיננסי כי הוא רשאי לפנות לפיקוח על הבנקים בעניין העיכוב או הסירוב, לפי העניין.
  2. חובת דיווח לפיקוח על הבנקים – על כל סירוב או עיכוב בפתיחת החשבון העולה על שלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה הראשונה של הגוף הפיננסי לפתיחת חשבון בתאגיד הבנקאי, ובמקרים בהם תאגיד בנקאי סירב לפתוח חשבון בו ינוהלו כספי לקוחות הגוף הפיננסי. על התאגיד הבנקאי להעביר דיווח לפיקוח על הבנקים הכולל את הסיבות לסירוב פתיחת החשבון או את הסיבה לעיכוב בפתיחת החשבון, לפי העניין. אופן הדיווח ייעשה בהתאם להוראת הדיווח לפיקוח מס' 824 בנושא "דיווח על בקשות לפתיחת חשבון לגוף פיננסי". 

לקריאת המסמך לחצו כאן.

4. פרסום דגשים לדיווח בלתי רגיל אפקטיבי לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (19 בדצמבר 2023)
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מדריך להעברת דיווח בלתי רגיל אפקטיבי
מטרת המסמך המפורסם היא לשתף את הגופים המדווחים בתפיסת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מהו דיווח בלתי רגיל איכותי ואפקטיבי וכיצד הרשות משתמשת במידע המדווח, הכל במטרה להביא לשיפור תוצרי המודיעין הפיננסי המבוססים על הדיווחים הבלתי רגילים, המהווים מרכיב קריטי בלחימה בפשיעה ובטרור. 
דיווח על פעילות בלתי רגילה משמעו דיווח על פעולות שביצע מקבל השירות/הלקוח או על ניסיון לביצוע פעולות, אשר לאור המידע המצוי בגוף המדווח הן נחזות בעיניו כבלתי רגילות או שקיים לגביהן חשש שהן אסורות לפי חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור.
המסמך מפרט כיצד הרשות מטפלת במידע המדווח, מהם מבנה ותוכן רצויים בדיווח אפקטיבי, כמו גם מציג מספר תיקים שנולדו מדיווחים בלתי רגילים שהגיעו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

לקריאת המסמך לחצו כאן.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה במייל או בטלפון: 03-3075356.

האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

בברכה,
מחלקת רגולציה פיננסית,

שבלת ושות'

חדשות נלוות