הוצאת עובד/ת בטיפולי פוריות/הריון/לאחר חופשת לידה לחל"ת

בהתאם לתקנות שפורסמו ביום 6 אפריל 2020, ניתן להוציא עובד/ת בטיפולי פוריות/בהריון/לאחר חופשת לידה ללא צורך בהיתר ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

  • תקופת החל"ת לא תפחת מ-30 ימים ולא תעלה על 60 ימים.
  • היציאה לחל"ת אינה קשורה לנסיבות שבגינן חלה הגבלה על פגיעה בהיקף משרתם ובהכנסתם של העובד/ת (כגון ההיריון/טיפולי הפוריות/חופשת הלידה וכדומה).
  • המעסיק עשה מאמצים, אך לא מצא עבודה מתאימה אחרת עבור העובד/ת ללא פגיעה בתנאי העסקתם.
  • העובד/ת נתנו הסכמתם בכתב ליציאה לחל"ת. יש לשמור את ההסכמה.
  • ההחלטה על החל"ת התקבלה לאחר שפעילות העסק הוגבלה או צומצמה עקב ההוראות או הדינים שפורסמו בעקבות משבר נגיף הקורונה או עקב מתן שירות לעסק שפעילותו הוגבלה או צומצמה בשל הנסיבות הנ"ל.
  • התפקיד שביצעו העובד/ת הוא חלק מהפעילות שהוגבלה או צומצמה, ובנוסף להם הוצאו לחל"ת עובדים נוספים בשל אותה סיבה.
  • לעניין הוצאה לחל"ת של עובדת בהריון – תאריך הלידה המשוער לא חל ב-30 ימים שבתכוף לאחר מועד הוצאתה לחל"ת.
  • לא חל על העובד/ת הסכם היציאה לחופשה החל על המגזר הציבורי.

התקנות הנ"ל חלות על עובדים ועובדות שהוצאו לחל"ת ביוזמת המעסיק החל מיום 15 במרץ 2020 ("המועד הקובע") או לאחריו. מעסיק שהתקנות חלות עליו, נדרש להודיע לעובד/ת על תחולת התקנות לגביהם ועל כך שאינו נדרש בהיתר.

ככל שכבר ניתן לגבי עובד/ת היתר להוצאתם לחל"ת טרם פרסום התקנות, יראו את ההיתר כאילו ניתן ביום הוצאתם לחל"ת או במועד הקובע, לפי המאוחר מביניהם.

מעסיק שהגיש בקשה לקבלת היתר להוצאת עובד/ת לחל"ת וטרם נתקבלה החלטה לגביו/ה, ובקשתו אינה עומדת בכל התנאים המפורטים לעיל, נדרש להודיע על כך לאגף ההסדרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בדוא"ל Hasdara.Woman@Economy.gov.il ולבקש כי בקשתו תידון בהתאם להוראות החוק כנוסחו טרם פרסום התקנות.

מובהר כי התקנות אינן חלות על הפחתת שכר ו/או היקף משרה ופיטורים של עובד/ת, ולגביהם, וכן לגבי הוצאה לחל"ת של עובד/ת שלא בתנאים המפורטים לעיל, יש להגיש בקשה להיתר. בנוסף, התקנות אינן משנות את תוקפן של החלטות שניתנו על סירוב לבקשות להוצאת עובד/ת לחל"ת, ומעסיק שסורבה בקשתו להוצאה לחל"ת, מחויב לפעול בהתאם להחלטה שניתנה.

להסבר בדבר תקנות עבודת נשים שפורסם באתר זרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים https://www.gov.il/he/departments/news/emergency-women-work?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

למכתבה של מנהלת מינהל ההסדרה והאכיפה מיום 6 באפריל 2020 https://www.gov.il/BlobFolder/news/emergency-women-work/he/no-fee-vacation-women.pdf

חדשות נלוות

עדכוני קורונה

המדרגה הראשונה ליציאה מהסגר – הקלות במגבלות לעניין מקומות עבודה

קראו עוד
עדכוני קורונה

המשך עבודה בצל משבר הקורונה – העסקת עובדים בשעות נוספות, מענק עידוד תעסוקה והארכת תוקפן […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

הארכת תוקף תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020, אוקטובר 2020

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תקנות להגבלת פעילות במקומות עבודה והנחיות המוסד לביטוח לאומי לעניין הוצאת עובדים […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תיקון תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי והעסקי אוגוסט 2020

קראו עוד