הפקדות לביטוח פנסיוני בזמן חופשה ללא תשלום, מחלקת דיני עבודה

לאור העובדה שבימים אלו רבים מכם מוציאים עובדים לחופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה, נבקש להזכירכם כי על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד – 2014, על מעסיק אשר הפסיק את ההפקדות לביטוח הפנסיוני (קרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים ו/או קופת גמל) או לקרן ההשתלמות, לדווח לגופים המנהלים את הביטוח או הקרן על הפסקת התשלום.

על דיווח כאמור (שאינו בעת סיום יחסי עבודה), לכלול את הפרטים כמפורט להלן:מספר מזהה של החברה המנהלת; לעניין קופת גמל שאינה קופת ביטוח, מספר אישור קופת הגמל; שם המעסיק; מספר מזהה של המעסיק; שם העובד; מספר זהות או מספר דרכים של העובד; סיבת הפסקת התשלומים; מועד הפסקת הפקדת התשלומים.

נסכם – במקרה של חופשה ללא תשלום עקב משבר הקורונה, חלה חובה על המעסיק להעביר דיווחים כאמור לקופות, וזאת במועד הפקדת התשלומים, במהלך כל התקופה שבה לא מופקדים תשלומים בגין העובד. 

חדשות נלוות

עדכוני קורונה

המדרגה הראשונה ליציאה מהסגר – הקלות במגבלות לעניין מקומות עבודה

קראו עוד
עדכוני קורונה

המשך עבודה בצל משבר הקורונה – העסקת עובדים בשעות נוספות, מענק עידוד תעסוקה והארכת תוקפן […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

הארכת תוקף תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020, אוקטובר 2020

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תקנות להגבלת פעילות במקומות עבודה והנחיות המוסד לביטוח לאומי לעניין הוצאת עובדים […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תיקון תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי והעסקי אוגוסט 2020

קראו עוד