בשבוע שעבר הגיעה הרשות האמריקאית לניירות ערך (ה-SEC) להסדר פשרה עם חברת אלביט הדמיה בע"מ ("אלביט  הדמייה"), במסגרתו תשלם אלביט הדמייה קנס בסך של 500,000$ בגין הפרה של חוקי ה-FCPA (Foreign Corrupt Practice Act) האמריקאיים, וזאת ללא הודאה או כפירה בעובדות נושא הסדר פשרה זה.

לפי ממצאי הבדיקה שערכה הרשות האמריקאית לניירות ערך, אלביט הדמייה, הנסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל-אביב, הפרה את כללי ה-FCPA  הנוגעים לפרקטיקות ניהול ותיעוד חשבונות. בין השנים 2007 – 2012 ביצעה החברה, הן ישירות והן בעקיפין באמצעות אחת מחברות הבת שלה בשם Plaza Centers NV הממוקמת בהולנד ("חברת הבת"), העברות כספים בהיקף של מיליוני דולרים. כספים אלו הועברו לידי סוכנים הפועלים במקלטי מס, לכאורה כתשלום עבור שירותי ייעוץ מכירות במסגרת פעילותן של אלביט וחברת הבת במיזמי נדל"ן ברומניה ובארה"ב. העברות אלו בוצעו ללא כל ידיעה או הוכחה כי השירותים בעטיים התבצעו העברות כספים אלו אכן התקיימו, ובספרי החברות לא קיים תיעוד סביר ומדויק אשר משקף בצורה מהותית את אופי התשלומים ומטרתם. הרשות האמריקאית לניירות ערך הגיעה למסקנה כי בעובדות אלו יש בכדי לעלות לכדי הפרה של כללי חשבונאות ותיעוד תקינים כפי שמצופה מחברות תחת ה-FCPA. לשיטת הרשות האמריקאית לניירות ערך, תיעוד חשבונאי לקוי זה והעדר של מנגנוני בקרה ואכיפה אפקטיביים פוגמים מהותית ביכולתה של אלביט הדמייה למנוע מעילות או תשלומי שוחד אסורים. עם זאת, לאור העובדה כי אלביט הדמייה דיווחה על אי הסדרים מיוזמתה ונקטה בצורה של צעדים תוך כדי שיתוף פעולה, החליטה הרשות להסתפק בקנס כאמור לעיל.

חרף העובדה כי מדובר בפרשה מצומצמת המערבת לכאורה רק הפרות בעלות אופי חשבונאי ופרוצדוראלי הנוגעות לאי תיעוד ראוי, יש להבין את ההסדר אליו הגיעה אלביט הדמייה כחלק מאקלים אכיפתי רחב יותר בתחום מניעת השוחד והשחיתות התאגידית. ראשית, נראה כי מבחינת רשויות אכיפת החוק האמריקאיות (ויש לשער גם מקבילותיהן ברחבי העולם), קיים קשר הדוק בין חוסן ותקינות הליכי התיעוד והעברת הכספים בתאגיד לבין יכולתו לעמוד בחובות הנוגעות למניעת שחיתות ומתן שוחד לעובדי ציבור. שנית, נראה כי מאמצי אכיפה הקפדניים אותן נוקטות רשויות אכיפת החוק ברחבי העולם, המובילים לעיתים לחקירות והליכים פליליים ואזרחיים, נושאים פרי. דוגמא עיקרית לכך ניתן למצוא בהסדרי הפשרה המותנים אליהם הגיעה חברת טבע עם הרשויות האמריקאיות והישראליות, במסגרתם נאלצה טבע לשלם סכומי עתק הן בישראל והן בארה"ב בשל מעורבות בתשלומי שוחד לאנשי ציבור זרים.

חברות ישראליות נוספות, בעליהן ומנהליהן נמצאים כיום גם הם בהליכי חקירה בתחומי מניעת שחיתות ומתן שוחד לעובדי ציבור: כנגד מנהלים בחברת שיכון ובינוי מתנהלת חקירה פלילית הנוגעת לתשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים באמצעות חברת בת באפריקה וזאת לצורך קידום של פרויקטים בתחום התשתיות שם; בחברת שפיר הנדסה זומנו לחקירה באזהרה נושאי משרה בכירים בחברה בשל חשד שהחברה העבירה תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים ברומניה במסגרת עסקי הנדל"ן של החברה במדינה זו; המיליונר הישראלי בני שטיינמץ והחברות בבעלותו נמצאים במרכזה של חקירה חוצת גבולות בחשד למתן שוחד לעובדי ציבור זרים בגינאה לצורך קידום ענייניו העסקיים של שטיינמץ במדינה וכן ביצוע של הלבנת הון; איש העסקים הישראלי דן גרטלר והחברות בבעלותו הוכנסו בחודשים האחרונים ל"רשימה השחורה" בשל חשדות לשחיתות באפריקה וזאת במסגרת הצו הנשיאותי המאפשר לנשיא האמריקאי להטיל סנקציות פרטניות כנגד מפרי זכויות אדם ומקדמי שחיתות.

נראה כי על חברות הפועלות בצורה חוצת גבולות ובהיקף עסקים נרחב להפנים את מכלול הסיכונים הרגולטוריים הקיימים בתחומי מניעת השחיתות ומניעת השוחד. על חברות כאמור לוודא כי סדרי התיעוד והבקרה הפנימיים בחברה, כמו גם התרבות הארגונית הכללית, מנוסחים ומיושמים בצורה המעודדת בקרה ואכיפה במסגרת תוכנית ציות אפקטיבית ומקיפה.

אלביט הדמיה הינה חברת אחזקות בתחום נדל"ן ואינה קשורה בכל צורה שהיא לחברת אלביט מערכות

Print Friendly, PDF & Email
חדשות