בימים האחרונים פורסם ברשומות תיקון חקיקה[1] המאפשר לתאגידים שניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסות בחו"ל שיפורטו להלן לרשום אותם למסחר גם בבורסה בתל-אביב, בהתבסס על דיווחיהן לפי הדין הזר החל עליהן, חלף גילוי לפי הדין בישראל ("הסדר הרישום הכפול"). תיקון החקיקה אף מיטיב עם תאגידים שהתאגדו בישראל, ואשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב, בגיוס אקוויטי באותן בורסות.

ואלה הבורסות בחו"ל שהתווספו כעת להסדר הרישום הכפול:

  • הונג קונג- The Stock Exchange of Hong Kong (HKEX) Limited Mainboard, Primary Listing;
  • סינגפור- Singapore Exchange Mainboard (SGX), Primary Listing;
  • טורונטו- Toronto Stock Exchange (TSX), Primary Listing.

הסדר הרישום הכפול חל הן ביחס ל- (א) תאגידים שהתאגדו בישראל והנפיקו את ניירות הערך שלהן בבורסה בחו"ל; והן (ב) תאגידים שהתאגדו מחוץ לישראל וניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה בחו"ל ואשר מבקשים לרשום אותם למסחר בבורסה בתל אביב. על תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל והמבקש להירשם למסחר בבורסה בתל אביב לפנות לרשות ניירות ערך בבקשה כי הוראות הסדר הרישום הכפול יחולו עליו.

הסדר הרישום הכפול משמעותי מאוד גם לתאגידים שהתאגדו בישראל ואשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בתל אביב, המעוניינים לבצע גיוס אקוויטי בבורסות בחו"ל, שכן תאגידים אלה יהיו רשאים לדווח לפי הוראות הדיווח החלות עליהם לפי הדין הזר מבלי שיצטרכו לדווח במקביל גם לפי הדין הישראלי.

מלבד דרישת הרישום למסחר בבורסה בחו"ל, על תאגיד המבקש לחסות תחת הסדר הרישום הכפול לעמוד באחד מבין שני התנאים הבאים: (1) התקופה שבה רשומים ניירות הערך למסחר בבורסה בחו"ל הינה לפחות שנה; או (2) מניות של התאגיד רשומות למסחר בבורסה בחו"ל, אף אם לא חלפה שנה כאמור, ובלבד ששווי השוק של המניות הינו לפחות 150 מיליון דולר ארה"ב.

הדרך הנפוצה להיכנס לתחולת הסדר הרישום הכפול ולהירשם למסחר בבורסה בתל אביב הינה באמצעות מסמך רישום פשוט יחסית, ולא באמצעות החלופה הרגילה של פרסום תשקיף, הגם שאפשרות זו קיימת בנוסף. אין חובת תרגום לעברית של המסמכים הכלולים במסמך הרישום. כאמור, לאחר הרישום, הסדר הרישום הכפול מאפשר לחברות לדווח אך ורק את הדיווחים הנדרשים בהתאם לכללי הדין הזר החל עליהן.

עבור חברות שניירות הערך שלהם כבר רשומים למסחר בבורסות בחו"ל, הרישום למסחר גם בבורסה בתל אביב באמצעות הסדר הרישום הכפול, מעניק לחברה את כל יתרונות השוק המקומי בהליך קצר ופשוט וללא תשומות משמעותיות; הוא מאפשר לחברה להרחיב את בסיס המשקיעים שלה, להגדיל את שעות המסחר במניותיה, לגייס הון וחוב בבורסה בתל-אביב, שהיא אחד השווקים המפותחים בעולם לגיוס חוב תאגידי, ועוד.

​לצוות משרדנו ניסיון רב בהנפקות לציבור בבורסות בחו"ל (כולל בסינגפור ובקנדה) ובישראל, כולל בנוגע להסדר הרישום הכפול. צוות המשרד אף ביצע מחקר השוואתי מעמיק לגבי הבורסות בחו"ל עבור רשות ניירות ערך וסייע בקידום החקיקה בנושא.

 

[1] צו ניירות ערך (תיקון התוספת השלישית לחוק), התשע"ח-2018

 

 

Print Friendly, PDF & Email
חדשות