חוק מענק לעידוד תעסוקה

כידוע, התפרצות נגיף הקורונה גררה הטלת הגבלות משמעותיות, בין השאר, על פתיחת מקומות עבודה מסוימים וכן על התייצבות עובדים במקומות עבודתם, לצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הנגיף.
הגבלות אלה השפיעו על מקומות עבודה רבים וגררו גל של צמצומים והוצאת עובדים רבים לחופשות ללא תשלום. על מנת לזרז את חזרתם של דורשי עבודה לשוק העבודה ולצמצם את הפגיעה במשק, החליטה הממשלה להעניק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה עובדים שהוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר או בסמוך לתחילתו ולא השתלבו מחדש בשוק העבודה. מענק זה יפחית את עלויות העסקת עובדים אלה בעבור המעסיקים גם בתקופה שבה אין וודאות בשווקים, ויתמרץ את המעסיקים לקלוט ולהעסיק את העובדים בחודשים הקרובים.

בהתאם לאמור, ביום 16 ביוני 2020 נכנס לתוקף חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה­ נגיף הקורונה החדש), התש"ף-­20201 (להלן: "החוק"), אשר קובע את התנאים שעל-­פיהם המענק יוענק למעסיקים. שיעורו של המענק יהיה בסך של עד 3,500 ש"ח או מענק בסך של עד 7,500 ש"ח וישולם ב-4 פעימות (כל פעימה בסך 875 ש"ח או 1,875 ש"ח בהתאמה) עבור החודשים יוני­-ספטמבר 2020 (או יולי עד אוקטובר 2020).

מעסיק המעוניין בקבלת המענק ואשר עומד בתנאי הזכאות המפורטים בחוק, נדרש להגיש למנהל שירות התעסוקה בקשה לקבלת מענק, לגבי כל אחד מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק, ולא יאוחר מ-­60 ימים מתום אותו חודש.
יצוין כי טרם פורסם נוסח הטפסים שיש להגישם.
עוד מובהר, כי תנאי לאישור בקשה למענק הוא שהעובד שבעדו מתבקש המענק הגיש גם הוא הצהרה באתר שירות התעסוקה.

לנוחיותכם מצורף נוסח החוק.

אנו נשמח לסייע לכם ולענות על כל שאלה, לרבות בנוגע לעמידתכם בתנאי הזכאות, ולסייע לכם בהגשת הבקשה למענק.