במהלך השבוע השלישי של חודש פברואר 2019, התקיימה בפריז ישיבת המליאה של ארגון ה- FATF, כח המשימה המוביל את המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, לראשונה בהשתתפות מדינת ישראל כחברה מן המניין בארגון.

כזכור, בחודש דצמבר האחרון הודיע ארגון ה-FATF על קבלתה של ישראל כחברה מלאה לשורותיו, לאחר הליך בחינה ממושך, שכלל ביקורת בינלאומית מקיפה.

המליאה דנה, בין היתר, בנושא צמצום הלבנת ההון ומימון הטרור הקשורים לפעילות במטבעות וירטואליים, וניסחה מסמך פרשנות בנושא (Interpretive Note to Recommendation 15), במסגרתו נקבעו, בין היתר, ההמלצות הבאות:

  • הארגון קורא למדינות להכיר במטבעות וירטואליים כ"נכס". ואולם הכרה כזו היא רק לצרכים מסוימים (בעיקר מיסוי ומניעת הלבנת הון), ולא מונעת מרשויות אחרות להכיר במטבעות אלו גם כ"ניירות ערך".
  • הארגון ממליץ כי נותני שירותים בנכסים וירטואליים (אשר חלקם הגדול, לפי הדין הישראלי, נדרשים לקבל רישיון לצורך פעילותם בישראל) יהיו כפופים לפיקוח ובקרה של הרגולטור הרלוונטי במדינה.

המלצה זו מדגישה את הבהילות בסיום ניסוח צו איסור הלבנת ההון המתאים המבושש להיכנס לתוקף, שכן לפי המצב היום בישראל, חוק שירותים פיננסיים אינו מקנה לרשות שוק ההון סמכות פיקוח בקשר עם פעילות מניעת הבלנת הון ואיסור מימון טרור של נותני שירותים בנכס פיננסי.

  • אי עמידה בדרישות מניעת הלבנת הון ומימון טרור, תחשוף בפני סנקציות לא רק את נותני השירותים, אלא גם את הדירקוטרים וחברי ההנהלה הבכירה באותם נותני שירותים.

המלצה זו מחדשת ומוסיפה על המצב היום בישראל, לפיו ניתן להטיל עיצום כספי על אדם, רק אם אותו אדם בעצמו המפר את חובותיו לפי חוק איסור הלבנת הון או כל צו מכוחו.

  • נותן שירותים נדרש לבצע הליך הכרת לקוח בעסקה שסכומה מעל 1,000 דולר/אירו.

נכון להיום, הדין הישראלי מחייב הליך הכרת לקוח רק בגין פעולה בודדת בסכום העולה על 5,000 ש"ח ורק אם מעורבת בה מדינה או טריטוריה שארגון ה- FATF פרסם לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצותיו.

ארגון ה-FATF החליט לקיים בישראל, בחודש מרץ הקרוב, את מפגש המומחים העולמי השנתי, שיעסוק בהערכת סיכונים בתחום מימון הטרור וכן איתור/חקירה/החרמה של מטבעות וירטואליים, וכן החזרת נכסים חוצת גבולות.

 

Print Friendly, PDF & Email
חדשות