לצורך ייעול והסדרה של דרכי  הפעילות של הרשות המוסמכת, ולצורך לשמירה מיטבית על מידע ביטחוני ומסחרי שנמסר במסגרת הליכי הרישוי, הוגדרו הנחיות חדשות לעניין עבודת יועצים מול הרשות המוסמכת, כפי שעולה מהוראות החוק והתקנות הנוגעות לבקשות לרישום במרשם ולבקשות לרישיונות.

להלן ההנחיות:

  • בקשות רישום במרשם עבור יועצים העוסקים בשיווק:
  1. חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני, התשס"ז-2007 (להלן – חוק הפיקוח) והתקנות מכוחו, מחייבים כל אדם המעוניין לעסוק בשיווק וביצוא ביטחוני, להירשם במרשם היצוא הביטחוני וקובעים את הכללים להגשת בקשות לרישיונות מכוח חוק הפיקוח.
  2. כל אדם או תאגיד רשאים להירשם במרשם, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הפיקוח.
  3. אדם יכול להירשם במרשם כיועץ עצמאי, תחת שם חברת הייעוץ שבה הוא עובד, או תחת יצואן שהוא מספק לו שירותי ייעוץ בתחומי שיווק ויצוא ביטחוני.
  4. רישום במרשם של יועץ, תחת רישומה של חברה, מותנה בקבלת בקשה בכתב ממנכ"ל החברה ע"ג הטופס המיועד לכך המפורסם באתר אפ"י ובכפוף להתחייבויות החברה כפי שמפורטת בטופס "בקשה לרישום יועץ במרשם היצוא הביטחוני מטעם החברה".
  5. לתשומת לבכם, הרשות המוסמכת רואה יועץ שנרשם תחת החברה כחוסה תחת כל רישיונות החברה. על החברה להסדיר מול היועץ את גבולות עיסוקיו מטעמה.

 

  • יועצים המעוניין לפעול מול אפ"י מטעם החברה:

במידה ויצואן מעוניין להשתמש ביועץ לצורך פעילות מול אפ"י אליו לפעול בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי אפ"י.

בהתאם להוראות תקנות הפיקוח, בקשות לרישיונות, ימולאו ויחתמו רק בידי נושא משרה בחברה או בידי עובד אחר של החברה אשר הוסמך על ידי התאגיד וקיבל את אישור הרשות המוסמכת. פניית אפ"י ליצואן, בנוגע לבקשות לרישיונות, תהיה למגיש בקשה מוסמך בלבד. הרשאות להגשת בקשות ולצפייה בסטטוס בקשות באמצעות אתר היצואנים ECOM יינתנו למגיש בקשות מוסמך בלבד.

לאור האמור במידה וחברה מעוניינת שליועץ שלה יהיה גישה למידע זה אליו לרשום את היועץ כמוסמך לשם כך באפ"י.

כמו כן, נוכחות יועץ בשימועים, ביקורות, דיונים ו/או ועדות מטעם היצואן יעשה רק בתנאי שיש גם נוכחות של עובד מטעם היצואן הרשום במרשם וראשי לקבל מידע.

פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור:

http://www.exportctrl.mod.gov.il/About/Pages/AllMessages.aspx?ItemId=89

ההנחיות אלה ייכנסו לתוקפן ביום 15.06.2019  (60 יום מיום פרסום ההודעה).

מזכר זה הוכן על ידי מחלקת הביטחון וביטחון פנים של משרדינו, לה ניסיון רב בחוק הפיקוח על היצוא הביטחוני. בראש המחלקה עומד עו"ד חיים גלפנד, שותף במשרדנו, אשר לו שנים רבות של ניסיון בפיקוח על יצוא ביטחוני ועסקאות ביטחוניות מורכבות. עד להצטרפותו למשרדנו, שימש חיים כסגן היועץ המשפטי באחת התעשיות הביטחוניות הגדולות בישראל. חיים, אף היה מעורב בייצוג התעשייה בתהליך חקיקת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ובתיקונים שנעשו לחוק זה.

מחלקה זו עומדת לרשותכם בכל הנוגע לתחום הביטחוני וליצוא ביטחוני, ונשמח לעזור בגיבוש הערות לתזכיר זה ככל שלקוחתנו יבקשו זאת.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות