בפרוס השנה האזרחית החדשה אנו מבקשים לציין בקצרה את המגמות הצפויות בתחום ההגבלים העסקיים, לאור ההתפתחויות העיקריות שחלו בתחום בשנה האחרונה, ובעיקר לאור התיקון המקיף המתוכנן לחוק ההגבלים העסקיים, או בשמו החדש – "חוק התחרות" – בהתאם לאחד התיקונים המוצעים בתזכיר לתיקון החוק שפורסם לפני כחודשיים:

  1. מיזוגים – עם כניסתו של תיקון החוק לתוקף, רף מחזור המכירות (כלומר, מחזור המכירות השנתי של שתי החברות המתמזגות יחד) שבהתקיימו יידרש אישור הממונה לעסקאות מיזוג יעמוד על סך של 360 מיליון ₪ – במקום 150 מיליון ₪, המחזור המינימלי שהיה בתוקף מאז שנת 1999.
  2. מונופולים – עם כניסת תיקון החוק לתוקף, מונופול יוגדר גם לפי כוח השוק (כאשר הקריטריונים לקיומו של כוח שוק יפורטו בגילוי דעת שתפרסם הממונה), בדומה למקובל ברוב מדינות העולם המערבי, וזאת לצד ההגדרה הקיימת בחוק כיום המבוססת על נתח שוק, שלפיה מונופול הינו כל גורם שמחזיק מעל 50% משוק מוצר רלוונטי.
  3. הסדרים כובלים אנכיים – בשנה החולפת נמשכה מגמת ההתבססות על Self Assessment בנוגע להסדרים כובלים אנכיים (יחסי ספק-לקוח למשל). המשמעות: הצדדים להסדר בוחנים בעצמם אם ההסדר ביניהם מעלה חשש לפגיעה משמעותית בתחרות או שעיקרו בהפחתת התחרות. במקרה שהצדדים התקשרו בהסדר כובל שאינו עומד בתנאים המהותיים, האכיפה נגדם תיעשה בדיעבד. מגמה זו באה לידי ביטוי בצו המוסכם בין הממונה לבין סופר-פארם בקשר להסדרי בלעדיות במרכזים מסחריים, וכן בחידוש הצו המוסכם בין הממונה לבין חברות תחליפי החלב בקשר להסדרי בלעדיות מול בתי החולים.
  4. הסדרים כובלים אופקים – נראה כי מגמת ההתבססות על משטר של Self Assessment תתחזק בשנה הקרובה גם בנוגע להסדרים כובלים אופקיים (הסכמים בין מתחרים), לאור כוונת הממונה לאמץ אותה בפטורי הסוג שנוגעים לשיתופי פעולה אפשריים בין מתחרים במו"פ, ייצור, שיווק ורכישה.
  5. אכיפה פלילית – פסק הדין בעניין קרטל המאפיות, בו בית המשפט העליון הקל בעונשי המאסר שנגזרו על המנהלים, פגע במגמה של החמרת הענישה כנגד קרטלים. רשות ההגבלים תנסה להחזיר מגמה זו על כנה באישומים אחרים המתנהלים נגד קרטלים. כמו כן, נמשכת המגמה של הרשעות עורכי דין בעבירה של סיוע להסדר כובל, בכך שניסחו עבור לקוחותיהם הסדרים קרטליסטיים.
  6. עיצומים כספיים – עיקר האכיפה המנהלית בתקופת כהונתה של הממונה הנוכחית, בעיקר בתיקי ניצול מעמד מונופוליסטי לרעה, נעשה באמצעות הטלת עיצומים כספיים בסכומים משמעותיים. בשנה הקרובה ייערך השימוע בקשר לכוונת הממונה להטיל על החברה המרכזית למשקאות עיצום בסך של כ-62 מיליון ₪ (וכן עיצומים על מנהליה). בנוסף, יידונו בבית הדין להגבלים עסקיים עררים על החלטות סופיות של הממונה בהקשר זה, כגון הערר שהוגש על העיצום הכספי שהוטל על חברת החשמל בסך של 13 מיליון ₪.
  7. תובענות ייצוגיות – ניתן להניח שגם בשנה הקרובה תימשך המגמה של הגשת תובענות ייצוגיות נגד מונופולים בעילה של "מחיר מופקע". בית המשפט העליון טרם הכריע סופית בשאלה האם בכלל קיימת עילה כזו, אך מפסיקת חלק מבתי המשפט המחוזיים ניתן להסיק שקיימת נטייה להכיר בעילה זו במקרים המתאימים.
  8. איגודים עסקיים – תימשך המגמה לאכוף הפרות של איגודים עסקיים (לשכות/התאחדויות המאגדות מתחרים הפועלים בתחום מקצועי מסוים). בשנים האחרונות נערכה אכיפה נגד קווי פעולה או המלצות של איגודים במגוון תחומי הפעילות במשק. השנה ננקטו צעדי אכיפה נגד ארגון נהגי המוניות הארצי, התאחדות משרדי הנסיעות, ועוד.
  9. חוק הריכוזיות, חוק המזון – גם בשנה האחרונה פעלה הרשות במספר מישורים לצורך יישום הוראות שני החוקים הנ"ל שנכנסו לתוקף לפני כ-3 שנים. כך למשל בתחילת השנה פורסמה טיוטת מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל-משקית בקשר לפרק בחוק הריכוזיות העוסק בהסדרת ההקצאה של נכסי המדינה. יחד עם זאת, נדמה כי הטמעת הוראות חוק המזון, שנחקק ביוזמת הממונה הקודם, פרופ' דיויד גילה, אינה עומדת בראש סדר העדיפויות של הרשות בתקופה הנוכחית.
  10. ייבוא מקביל, ייבוא אישי – תיקון לחוק ההגבלים העסקיים, שנועד להגן על התחרות שבין יבואנים רשמיים לבין היבואנים המקבילים, פורסם לאחרונה כהצעת חוק ממשלתית ולאחר שייכנס לתוקף, יקנה לממונה סמכויות אכיפה מגוונות נגד יבואנים רשמיים שינצלו את מעמדם לרעה כנגד ייבוא מקביל. כמו כן, בסוף השנה פרסמה הרשות לשימוע ציבורי דוח בעניין "ייבוא אישי ככלי לקידום התחרות" ונראה כי גם נושא זה יעמוד על סדר יומה של הרשות בשנים הקרובות.
Print Friendly, PDF & Email
חדשות