לפני כשבוע פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") המלצות ברמת התאגיד וברמת השוק הנוגעות, בין היתר, להיבטי סביבה, חברה וממשל תאגידי (Environmental, Social and Governance – "ESG"), כחלק ממחקר של המחלקה הכלכלית ברשות ("המחקר")[1].

על מנת לעודד השקעה של גופים מוסדיים בינלאומיים בשוק הישראלי, המליצה הרשות, בין היתר, לחברות לשפר את הסטנדרטים והגילוי בתחומי האחריות התאגידית והממשל התאגידי. ברמת השוק, המחקר ממליץ לקדם אימוץ של קודי התנהלות למוסדיים מקומיים (Stewardship codes), במטרה לשפר את הסטנדרטים לממשל תאגידי ולאחריות תאגידית בישראל וכן לקידום דרישות גילוי בתחום ה- ESG באופן וולונטרי או מנדטורי.

דרישות הגילוי כיום – רמת התאגיד

  • כיום, היבטי מחויבות חברתית וסביבתית של חברות בישראל מקבלים ביטוי בעיקר בדוחות אחריות תאגידית שחברות בוחרות לפרסם באופן וולונטרי באתר האינטרנט שלהן, או במסגרת דירוג מעלה לאחריות תאגידית, המבוסס על שאלון מקיף שממלאות החברות בנושאי ממשל תאגידי ואחריות תאגידית (כמו איכות סביבה, יחסי עבודה, בריאות ובטיחות, היבטים אתיים בתהליכים עסקיים, גיוון והכלה, תרומה לקהילה ועוד). נכון למועד זה, מספר החברות שמפרסמות דוחות אחריות תאגידית או משתתפות בשאלון מעלה אינו משמעותי.
  • נוסף למידע הוולונטרי האמור, חברות ציבוריות נדרשות להתייחס במידה מסוימת לשיקולי ESG מכוח חוק ניירות ערך, המחייב אותן לגלות מידע שהוא מהותי למשקיע הסביר. כך, למשל, חברות ציבוריות כוללות גילוי בדבר סיכונים סביבתיים הכרוכים בפעילותן בדוחות התקופתיים. גילוי זה מצומצם למידע מהותי למשקיעים של החברה בלבד ולא לשאר מחזיקי העניין בחברה (Stakeholders) (כמו עובדי החברה, ספקים וכיו"ב).
  • על-פי המחקר, הסטנדרטים הנהוגים כיום בישראל אינם מספיקים עבור המשקיעים הבינלאומיים. כך, למשל, מרבית החברות הישראליות אינן מדורגות בהיבטי ממשל תאגידי ואחריות תאגידית (ESG) על ידי חברות הדירוג הבינלאומיות, וכתוצאה מכך, השקעה בחברות אלו עלולה לחרוג מהעקרונות ומהמדיניות המוכתבים על ידי קודי ההתנהלות למוסדיים המקובלים בשווקי ההון המפותחים (כמו ארה"ב, האיחוד האירופי, אנגליה, אוסטרליה, יפן ועוד).

קוד התנהלות למוסדיים – רמת השוק

  • קודי התנהלות למשקיעים מוסדיים בישראל, המחייבים, בין היתר, פרסום מדיניות הגוף המוסדי בנושאי ממשל תאגידי ואחריות תאגידית, אומצו בישראל עד כה בצורה חלקית.
  • היעדר אסדרה ייעודית בנושא בקרב המשקיעים המוסדיים המקומיים הינו אחד הגורמים לאיחור באימוץ סטנדרטים לגילוי בהיבטי ממשל תאגידי ואחריות תאגידית בקרב חברות בישראל.
  • לאחרונה חלה נקודת מפנה בהתייחסות הרגולטורים לאסדרה כאמור. בשנת 2019 יושם לראשונה החוזר של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מדצמבר 2017[2] המחייב את הגופים המוסדיים המקומיים לדווח על אסטרטגיית ה- ESG שלהם. בשלב זה המוסדיים לא מחויבים לקחת בחשבון עקרונות אלו, אלא רק לדווח ללקוחותיהם האם הם מתייחסים אליהם במדיניות ההשקעה שלהם[3]. בנוסף, במספר נאומים מהעת האחרונה, ציינה יו"ר רשות ניירות ערך, גב' ענת גואטה, כי יש לשקול אימוץ של קוד התנהגות שיחול על הגופים המוסדיים, בדומה ל- Stewardship Code הבריטי, המגדיר עקרונות להתנהגות אפקטיבית של משקיעים מוסדיים והמאפשר להם לשתף פעולה בענייני החברות בהן הם משקיעים, לרבות בנושאי ESG.

***

  • על רקע המחקר ולאור התבטאויות של בכירים ברשות בפורומים שונים לפיהן הרשות מעדיפה שעניינים אלה יוסדרו בשלב זה באמצעות רגולציה עצמית, אנו צופים כי בעתיד הלא רחוק יקודם מודל גילוי בנושא מחויבות חברתית וסביבתית בישראל במתכונת שתיקבע (על ידי הרגולטור או באמצעות אסדרה עצמית).
  • שוק ההשקעות מבוססות פרמטרי ESG גדל משנה לשנה. באוגוסט 2019, כ- 180 מנכ"לים בכירים של חברות בארה"ב חתמו על הצהרה משותפת לפיה הגם שמטרת כל חברה להשיא רווחים לבעלי מניותיה, הם רואים מחויבות יסודית ליצירת ערך לכלל מחזיקי העניין של החברה ובכלל זאת עובדי החברה, לקוחות וספקים[4]. השקעות המשלבות שיקולים של חברה, סביבה וממשל תאגידי, מעבר לשיקולים של רווח ותשואה כלכלית, הן תחום מתפתח שמציב אתגרים ברמה הגלובלית והוא הולך ותופס תאוצה גם בישראל.
  • חברת אנטרופי פועלת להוסיף בקרוב למודל שלה להערכת ממשל תאגידי לחברות ציבוריות, קטגוריה חדשה העוסקת באחריות תאגידית ככלי תומך להחלטות השקעה שנועד להשיא ערך מוסף כמותי ואיכותי לטווח הארוך[5]. חברות שיש להן ציון ממשל תאגידי גבוה, עשויות לזכות בהקלות מצד אנטרופי בהמלצותיה.
  • לסיכום, אנו ממליצים לחברות לבחון כבר עתה האם וכיצד נכון להן להטמיע סטנדרטים וגילוי המבוססים על ערכים של אחריות תאגידית, המשלימים את הוראות החוק והרגולציה, כחלק מהמגמה העולמית בתחום.

 

לפרטים נוספים, לרבות בניית תכנית לגילוי של היבטי אחריות תאגידית, הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד אפרת דייגי ממחלקת שוק ההון במשרדנו.

[1] למחקר המלא.

[2] לחוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

[3] ראו, למשל, אמנת פסגות להשקעות אחראיות; השקעות אחראיות – הפניקס.

[4] לנוסח המלא של ההצהרה.

[5] למודל אנטרופי להערכת ממשל תאגידי ואחריות תאגידית.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות