1. כללי

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א – 1961 אשר קובע את אופן המיסוי בעת הקצאת תגמול הוני (מניות וזכויות לרכישת מניות) לעובדים, מאפשר מיסוי הכנסת העובד בשעור מס מוטב של 25%, כאשר הרציונל העומד בבסיס הסעיף הוא כי מדובר בתגמול הוני לטווח ארוך, לשם יצירת זהות האינטרסים בין בעלי המניות לעובדים ושאינו כרוך בהוצאת מזומנים. בכך, העובד למעשה לוקח על עצמו את הסיכון וחוסר הוודאות במימוש הזכות שהוקצתה לו בתגמול ההוני. עם זאת, למעט קביעת תקופת החזקה מינימאלית של שנתיים, במהלכה התגמול ההוני יוחזק על ידי נאמן, המחוקק לא קבע הוראות לעניין תקופת ההבשלה ו/או תנאי ההבשלה (Vesting) אשר צריכים להתקיים לצורך מימוש זכאות העובד למניה והדבר נשאר לשיקול דעתה של החברה המעבידה.

ביום 5 בדצמבר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר, המתייחס לתגמול הוני הניתן לעובדים ואשר הבשלתו תלוית ביצועים.  מטרת החוזר, כפי שפורסמה, היא לקבוע את התנאים על פיהם תחשב ההקצאה כעומדת בתנאי סעיף 102 לפקודה, וכן את מועד ההקצאה לעניין סעיף 102. החוזר מתייחס גם לתנאי ההבשלה, למועד ההקצאה שממנו תתחיל להימנות תקופת השנתיים, להבשלה תלוית אירוע מסוג מכירה (Exit) או הנפקה (IPO), ולהוראות תחולה שונות.

  1. הקצאת תגמול הוני שהבשלתו תלוית ביצועים ויום ההקצאה

כפי שצוין לעיל, החוק הותיר לחברות את שיקול הדעת בדבר קביעת תקופות ותנאי ההבשלה. עם זאת, החוזר קובע כי במקרים בהם נקבעו תנאי הבשלה על בסיס תנאי ביצוע ו/או תנאי שוק, יש לבחון מהו יום ההקצאה הנכון של אותן זכויות לעניין סעיף 102. החוזר קובע עוד, כי במצב בו תנאי ההבשלה אינם מפורטים או מסוימים דיים הרי שלעניין סעיף 102 החלטה זאת טרם השתכללה לכדי הקצאה, ורק במועד בו תנאי ההבשלה יהיו ברורים יראו במועד זה כמועד ההקצאה לכל דבר וענין.  החוזר מפרט את התנאים הנדרשים על מנת שהקצאה תחשב כעומדת בהוראות סעיף 102.

בנוגע ליום ההקצאה שממנו תתחיל להימנות תקופת השנתיים, החוזר מביא דוגמאות למועד קיומו של יעד ברור, מדיד וסופי בין אם במועד ההקצאה, ובין אם אחרי מועד ההקצאה ובהתאם – מהו המועד בו תיחשב ההקצאה למסוימת ומפורטת.

בנוגע להבשלה תלוית אירוע מסוג עסקה (Exit) או הנפקה (IPO), החוזר קובע כי כאשר ההבשלה של הזכויות מתרחשת רק בקרות אירוע כאמור, הרי שמרכיב הסיכון בתגמול ההוני מעולם לא התקיים. מכאן, שלעמדת רשות המיסים אין לראות בקביעת תנאי כאמור כנכנס למישור של תגמול מבוסס הון, כי אם תגמול מבוסס מזומן אשר ניתן כהטבה במסגרת יחסי עובדמעביד ואשר ההכנסה הנובעת הימנו תחשב כבונוס או מענק הצלחה לעובד בקרות האירוע המזכה ותמוסה כהכנסת עבודה. החוזר מדגיש כי עמדה זו חלה גם במקרים בהם הקצאה ומועדי ההבשלה הינם על בסיס תקופת עבודה ומותנים ביעד ביצוע של אקזיט או הנפקה (וזאת למעט האצת הבשלה באירוע אקזיט או הנפקה).

  1. הוראות תחולה

חוזר זה יחול גם לגבי הקצאות שהוקצו בעבר.  עם זאת, הוא מציין כי ככל שישנן הקצאות שבוצעו בעבר וטרם התרחש לגביהן "מועד המימוש" והן אינן עומדות בתנאי החוזר, תוכלנה אותן החברות שהקצו את הזכויות כאמור לפנות לחטיבה המקצועית ברשות המסים לשם קבלת החלטת מיסוי פרטנית.

זאת ועוד, במהלך 180 הימים ממועד פרסום חוזר זה תוכלנה חברות לשנות את תנאי ההבשלה ביחס לאופציות או יחידות השתתפות אשר טרם הגיע מועד הבשלתן, כך שיעמדו בהוראות החוזר כאמור. חברות אלה תוכלנה לפנות לרשות המיסים בהודעה על אימוץ "הסדר מס להענקה חדשה".

* * * * *

מומלץ לכלל לקוחותינו שהעניקו לעובדיהם תגמול הוני מבוסס יעדים, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, לבחון את עמידת תנאי תוכנית התגמול בהוראות החוזר.  ככל הנדרש, מומלץ לנצל את האפשרות לבצע "הסדר מס להענקה חדשה" תוך תקופת הזמן הנקובה בחוזר.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות