באפריל 2019 נכנס לתוקפו חוק נתוני אשראי של בנק ישראל, שמכוחו הקים בנק ישראל מאגר נתוני אשראי.

המאגר הינו כלי חשוב בידי חברות פינטק העוסקות במתן אשראי והוא מהווה צעד נוסף ומשמעותי בהגברת התחרות בין הגופים הפיננסיים וצמצום חסמי הכניסה לשוק האשראי המקומי.

לנוחותכם להלן סקירה קצרה אודות המאגר, מטרותיו, המידע הנכלל בו והגורמים הרשאים להיחשף לנתוני האשראי הכלולים בו, תוך מתן דגש להשלכות המאגר על חברות פינטק העוסקות במתן אשראי.

מטרת המאגר

לקיומו או היעדר קיומו של מידע רלוונטי ישנה השפעה (ברורה מאליה) על התחרותיות בשוק האשראי.

כך למשל, נותן אשראי שאין בידו מידע כלל, או שאין בידו מידע מספק, לגבי מוסר התשלומים והמוניטין של לקוח מסוים (נוטל אשראי), עשוי בסבירות גבוהה לתמחר את האשראי לאותו לווה במחיר המבטא רמת סיכון גבוהה יותר (קרי הלוואה בריביות גבוהות יותר) מאשר נותן אשראי שכן מחזיק במידע זה.

התוצאה ברורה – אלו שאינם מחזיקים במידע מתאים על הלקוח, לא יוכלו להציע מחיר תחרותי בהשוואה למי שמחזיק במידע.

כמו כן, בהיעדר שיתוף במידע, יכול לווה ליטול הלוואה מכמה מלווים, באופן שכל מלווה מודע אך ורק להלוואה שנתן בעצמו, מבלי להיות מודע לרמת המינוף הכוללת של אותו לווה.

חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016 נועד לקבוע הסדר לשיתוף בנתוני אשראי, המתייחס בין היתר ל:

 • איסוף נתוני אשראי מגורמים פיננסיים מסוימים (ביניהם גם חברות פינטק העוסקות במתן אשראי בהיקפים גדולים);
 • שמירתם במאגר מידע המופעל ע"י בנק ישראל;
 • מסירת נתוני אשראי מבנק ישראל אל לשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם אל "משתמשים בנתוני אשראי" – גופים העוסקים במתן אשראי ללקוחות, וככלל, בכפוף לחריגים, מחויבים להעביר את המידע שברשותם למערכת נתוני אשראי.
 • שמירה על עניינם ופרטיותם של הלקוחות שהנתונים מתייחסים אליהם ומניעת פגיעה בהם במידה העולה על הנדרש.

מטרת החוק לאפשר לנותני האשראי לקבל מידע רלוונטי אודות הלקוח, ובהתאם יאפשר לגדר את הסיכון במתן האשראי בצורה איכותית ופרסונאלית וללא הפליה. בהתאם, צפוי החוק להביא להגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי ובשוק הבנקאות, כמו גם להרחבת הנגישות לאשראי והיצע האשראי.

שיתוף המידה בין בגופים הפיננסיים, מדגיש את חשיבותו של דירוג אשראי טוב לכל סוגי המלווים, יחידים ותאגידים – דירוג אשראי נמוך יוביל לפגיעה בסיכויו לנטילת אשראי ממגוון סיבות, החל מריביות גבוהות ועד סירובם של נותני האשראי הגדולים לנתינתו. 

מי הם נותני שירותי אשראי?

נותן שירותי אשראי הוא כל מי שעיסוקו במתן אשראי במסגרת עסקת אשראי (לדוגמא, בנקים, חברות כרטיסי אשראי וחברות אשראי חוץ בנקאי) וכן, כל מי שמתווך דרך עיסוק בעסקאות אשראי בין מלווים ללווים באמצעות מערכת מקוונת, אם המתווך מנהל לצדדים את מתן ההלוואה לרבות קביעת תנאי ההתחייבות וגביית התשלומים בעסקת אשראי, כנותן אשראי (למשל קריטריונים אלה עשויים להתקיים במערכות להלוואות P2P).

מה כוללים נתוני האשראי?

הנתונים הכלולים במאגר כוללים, בין השאר:

 • פרטים מזהים של הלקוח (שמו, מספר זהות, תאריך לידה וכתובת);
 • נתונים לגבי תשלומים בהם התחייב הלקוח ולגבי פירעונם;
 • בקשות הלקוח לנטילת אשראי;
 • מסגרות האשראי שקיבל לקוח (נוטל האשראי) מגורמים בנקאים וגורמים חוץ-בנקאיים (כגון חברות כרטיסי האשראי);
 • סוגי חשבונות של הלקוח המתנהלים אצל נותן אשראי.

בטרם מתן האשראי יוכל נותן האשראי לפנות אל לשכת האשראי ולבקש לקבל ממנה דוח אשראי הכולל את נתוני האשראי של הלקוח בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לקבלת מידע, וכן דוח חיווי אשראי ביחס לשאלה האם לתת אשראי ללקוח, כאשר החיווי יתרכז בשאלה האם נתוני האשראי של אותו הלקוח הכלולים במאגר מעידים באופן מובהק על כך שהלקוח אינו עומד בפירעון תשלומים שבהם התחייב.

כיצד נאספים נתוני האשראי?

בנק ישראל הוא הגורם האחראי על איסוף המידע, החזקתו ומסירתו לפי דרישה, אל לשכות האשראי או ללקוח (הלווה). את המידע יקבל בנק ישראל מגופים פיננסיים בעלי היקפי פעילות משמעותיים, לדוגמא: כונס הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל, בנק ישראל, בתי המשפט, חברת החשמל, בנק הדואר, תאגידים בנקאיים, מנפיקי כרטיסי חיוב וכן, נותן אשראי קמעונאי בהיקף שנתי שיקבע (ובכלל זה, חברות פינטק העוסקות במתן אשראי).

יצוין כי למעט בנסיבות מסוימות יכול לקוח, לבקש כי נתוני האשראי שלו לא יכללו במאגר. במקרה כזה, לשכת האשראי תיידע את נותן האשראי בדבר בקשת הלקוח.

מי יכול לקבל מידע מהמאגר?

 • המאגר מיועד לנותני אשראי במסגרת עסקת אשראי, דרך עיסוק, וכן, מתווך, דרך עיסוק, בעסקאות אשראי (תיווך המבוצע באמצעות מערכת מקוונת, כאשר המתווך מנהל לצדדים את מתן ההלוואה, לרבות קביעת תנאי ההתחייבות וגביית התשלומים, כנותן האשראי) – הכל לצורך התקשרות בעסקת אשראי עם אותו לקוח לגביו מבוקשים נתוני האשראי. הקריטריונים הנ"ל, בין אם לגבי נותני אשראי ובין אם לגבי מתווכים בעסקאות אשראי, יהיו בהחלט רלוונטיים ויחולו גם על חברות פינטק שעיסוקם כנ"ל.
 • אולם, נותני אשראי בסכום נמוך מ- 10,000 ש"ח או לתקופות הקצרות מ- 12 חודשים ונותני אשראי אגב מכירת נכס, אינם רשאים לקבל מידע על לקוחותיהם מהמאגר. קבלת נתוני האשראי צריכה להיות לשם התקשרות בעסקת אשראי עם אותו לקוח;
 • קבלת המידע כרוכה בהדדיות, כלומר, כל נותן אשראי המעוניין בקבלת המידע, נדרש להיות מקור מידע המעביר נתוני אשראי למאגר ביחס ללקוחותיו.
 • נדרשת הסכמה מפורשת של הלקוח למסירת נתוני האשראי שלו אל נותן האשראי.

*******

מסמך זה כולל מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מסמך זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין. נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא הקשור במסמך זה.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות