עדכוני חקיקה ונהלים מהימים האחרונים

לקוחות וידידים יקרים,

בהמשך לחוזרי הלקוחות הקודמים שפרסמנו, נבקש לעדכנכם בדבר מספר עדכוני חקיקה ונהלים שפורסמו בימים האחרונים.

תיקון לתקנות שעת חירום להגבלת מספר עובדים

להלן עיקרי תיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 ("תקנות להגבלת מספר העובדים"), שנכנס לתוקף החל מיום  26.5.2020:

א. קבלת קהל

בוטל הסייג לפיו ניתן היה לאפשר קבלת קהל רק ככל שלא ניתן לספר את השירות מרחוק האמצעים חלופיים כגון אמצעים דיגיטליים. כמו כן, עודכן היחס הנדרש בין לקוח למטרים הרבועים (7 מטרים רבועים לכל לקוח במקום 15 מטרים רבועים) במקום העבודה (ולא באזור מתן השירות כפי שהגודר קודם לכן) .

כך, החל ממועד פרסום התיקון, מעסיק רשאי לאפשר קבלת קהל במקום העבודה, בלבד שיתקיימו אחד מהשניים:

 1. בכל עת לא ישהו במקום העבודה יותר מ-2 לקוחות לכל עובד הנותן שירות; או
 2. בכל עת לא ישהו לקוחות במקום העבודה ביחס של יותר מלקוח אחד לכל 7 מטרים רבועים;

יוזכר, כי הוראה זו רלוונטית גם למקום עבודה שאינו פועל בהתאם לתו הסגול, אך אינה רלוונטית לענפים המוחרגים או לעסקים הרשאים להפעיל את עסקם ונקבעו לגביהם תנאים מקלים מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות), התש"ף-2020 או הוראה אחרת.

ב. עדכון בתנאי התו הסגול – שינוי בהגבלות לעניין שהיית עובדים בחדרים בעבודה משרדית

בוטלה ההבחנה בין חדרים בגודל של עד 20 מ"ר ויותר לעניין מספר העובדים שיוכלו לשהות באותו חדר בעבודה משרדית, וכן, הורחבה כמות האנשים הרשאים להשתתף בפגישות מקצועיות במקום העבודה.

כעת, ההוראה לעניין שהיית עובדים בחדרים בעבודה משרדית הינה כדלקמן:

 • ככלל – נדרש כי כל עובד יבצע את עבודתו בחדר קבוע;
 • בכל חדר יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, אלא אם כן ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם;
 • במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן-  תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר;
 • אפשר לקיים פגישות מקצועיות במקום העבודה, בהשתתפות של עד 50 אנשים, ובלבד שיישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.

כלומר, אין הגבלה על כמות העובדים שיכולים לעבוד יחד באותו חדר, אך נדרש שיעבדו בחדר קבוע ושיתקיים אחד מהתנאים הבאים: (א) שיהיו במרחק של 2 מטר אחד מהשני; או (ב) שתהיינה ביניהם מחיצות למניעת העברת רסס (וככל שיש ספרינקלרים או מערכת גילוי עשן – גובה המחיצה מוגבל עד 50 ס"מ מהתקרה). כמו כן, ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 איש (במקום 8, כפי שהותר עד היום), ובלבד שנשמר מרחק של 2 מטר בין האנשים.

יש להדגיש כי הוראה זו חלה רק על מעסיק הפועל בהתאם לתנאי התו הסגול וכי היא אינה גורעת מההוראה לעניין החובה לעטות מסיכות וקיומן של מחיצות בחלק ממבנה או בתא עבודה בחלל פתוח (בגובה 2 מטר או 1.2 בהתאמה) על מנת שניתן יהיה לשהות בהם ללא עטיית מסיכה.

ג. הארכת תוקפן של התקנות

תוקפן של תקנות להגבלת מספר העובדים, הקובעות בין היתר את מגבלת השהייה ללא אימוץ הוראות התו הסגול (30% או 10 עובדים, לפי הגבוה) ואת תנאי התו הסגול, הוארך (כרגע) עד ליום 4.6.2020.

סדר לעניין התוקף העדכני של הצווים והתקנות לשעת חירום

למען הסדר הטוב, להלן התוקף העדכני של דברי החקיקה המרכזיים הקובעים הוראות מחייבות למקומות עבודה:

 1. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 – קובעות את אחריות המעסיק בכל מקום עבודה לעניין חובת ביצוע תשאול על העדר תסמינים, מדידת חום, שמירת מרחק של 2 מטר, שמירה על כללי היגיינה וכד'  – בתוקף עד 3.6.2020;
 2. תקנות להגבלת מספר העובדים (כאמור לעיל) – קובעות את מגבלת שהיית העובדים במקום העבודה ואת תנאי התו הסגול  – בתוקף עד 4.6.2020;
 3. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 – קובע את חובת עטיית המסיכה (ואת התנאים לפטור מחובה זו) – בתוקף עד 30.6.2020.

עדכוני הנחיות לעניין תחבורה והסעות עובדים

א. הסעות עובדים

על פי הוראות משרד הבריאות, החל מיום 25.5.2020, הפעלת שירותי הסעה לעובדים ממקום העבודה וחזרה ממנו, תהיה  בהתאם להוראות וההנחיות שלהלן:

 • ככל האפשר, יש לשאוף לבצע נסיעות בהתאם ל"קפסולות" קבועות, כלומר- בהתאם לקבוצות קבועות;
 • יש להקפיד על נסיעה לצד נוסע קבוע;
 •  אין לשבת במושבים שמאחורי הנהג;
 • על החלונות להיות פתוחים בעת הנסיעה (למעט בימים חמים מאוד בהם ניתן להדליק מזגן ברכב);
 • יש לאוורר את הרכב ולנקות משטחים לאחר כל נסיעה
 • יש לנקות את המשטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה (כדוגמת: ידיות, כפתורים ומתגים)  בעזרת מים וסבון או אקונומיקה, בהתאם לנהלי החיטוי כפי שפורסמו באתר משרד הבריאות;
 • יש להימנע מנגיעה באביזרים שנוהגים לגעת בהם, כמו ידיות ומעקות;
 • באחריות כל נוסע, לאחר כל נסיעה, להקפיד על שטיפת ידיים או ניגובן במגבונים לחים;
 • יש להימנע ממגע פיזי, כולל חיבוקים ולחיצות ידיים;
 • יש להמעיט ככל האפשר בנגיעה בפנים;
 • יש להימנע מפתיחת דלתות במגע ישיר של כף היד (באמצעות כיסוי בד/כפפה/מרפק וכד').
 • נוסע עם חום גוף 38 מעלות צלזיוס ומעלה או עם שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת) לא יעלה על הסעת עובדים. האחריות חלה על הנוסע.
 • באחריות כל נוסע להקפיד על עטיית מסיכה לאורך כל הנסיעה, בהתאם להוראת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה), התש"ף-2020. עובד לא יעלה על רכב הסעה אם אינו עוטה מסכה, למעט מקרים בהם הנוסע פטור מעטיית מסיכה בהתאם לצו.

ב. נסיעה ברכב פרטי

החל מיום 26.5.2020, נסיעה ברכב פרטי תהיה עד 2 נוסעים בנוסף לנהג (במקום עד 2 נוסעים כולל הנהג, ולמעט אנשים הגרים באותו מקום). ככל שקיים ברכב יותר מספסל אחורי אחד- ניתן להסיע נוסע נוסף, ובלבד שישב בספסל נפרד.

על פי הוראות משרד הבריאות, בכל מקרה שאינו אנשים הגרים באותו מקום, על כל הנוסעים לעטות מסיכת פה אף (למעט מי שפטור מעטיית מסיכה לפי צו בריאות העם), יש לפתוח את חלונות הרכב ולהתיישב ברכב כך שיתקיים המרחק הגדול ביותר בין הנוסעים.

ג. נסיעה במונית

החל מיום 26.5.2020, הפעלת מונית תהיה עם 2 נוסעים בכל ספסל (במקום אחד) או  הסעה של אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושבים האחוריים וחלונות המונית יהיו פתוחים.

ד. הקלות צפויות בתחבורה הציבורית

בהתאם לפרסומי משרד הבריאות:

החל מיום 28.5.2020 – צפויה להיות הגדלה בקיבולת הנוסעים באוטובוסים (45 נוסעים באוטובוסים בינעירוניים ו-59 נוסעים באוטובוסים עירוניים)ו במוניות שירות ומיניבוסים (עד 75% מהמותר ברישיון הרכב). האיסור על נסיעה בעמידה צפוי להמשיך לעמוד על כנו.

החל מיום 8.6.2020- צפויה להתחדש פעילות הרכבות.

יש לציין, כי מדובר בפרסומים מטעם משרד הבריאות לעניין צפי ההקלות בלבד.

הבהרה לעניין דמי אבטלה בעקבות משבר הקורונה

עקב שאלות רבות שהופנו אלינו בנושא, נבקש להבהיר כי נכון להיום, הזכאות לקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתנאים המקלים שנקבעו לעובדים שיצאו לחל"ת בעקבות הקורונה (היעדר הצורך לנצל לפני החל"ת את יתרת החופשה הצבורה ותקופת אכשרה מקוצרת), הינה בתוקף רק עד יום 31.5.2020.

ישנם פרסומים שונים אודות כוונה להאריך זכאות זו עד סוף חודש יוני 2020, אך החלטה כזו טרם פורסמה באופן רשמי.

חדשות נלוות

עדכוני קורונה

המדרגה הראשונה ליציאה מהסגר – הקלות במגבלות לעניין מקומות עבודה

קראו עוד
עדכוני קורונה

המשך עבודה בצל משבר הקורונה – העסקת עובדים בשעות נוספות, מענק עידוד תעסוקה והארכת תוקפן […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

הארכת תוקף תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020, אוקטובר 2020

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תקנות להגבלת פעילות במקומות עבודה והנחיות המוסד לביטוח לאומי לעניין הוצאת עובדים […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תיקון תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי והעסקי אוגוסט 2020

קראו עוד