בשבוע שעבר פורסמה ברשומות הצעת חוק ממשלתית לתיקון מקיף של חוק ההגבלים העסקיים (בשמה המלא – הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20) (חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה), התשע"ח-2018).

במסגרת תיקון החוק מוצע לתקן את שמו מחוק ההגבלים העסקיים לחוק התחרות הכלכלית, וזאת כדי לשקף את תכליתו של החוק – קידום התחרות החופשית במשק ומניעת הפגיעה בה. בהתאם, ישונו גם שם תפקידו של הממונה על הגבלים עסקיים לממונה על התחרות, שמה של רשות ההגבלים העסקיים לרשות התחרות ושמו של בית הדין הייעודי לבית הדין לתחרות.

הרכיב של חיזוק האכיפה בהצעת החוק בא לידי ביטוי בשני תחומים עיקריים:

  1. הרחבת ההגדרה של "בעל מונופולין", באופן שלצד הגדרה המבוססת על נתח שוק (מעל 50%) תתווסף הגדרה המבוססת על כוח שוק (Market Power) כמקובל במרבית המדינות המפותחות, באופן שתהיה קורלציה לפרמטר האמיתי שלפיו נבחן מונופול. המשמעות האופרטיבית היא שגורם שמחזיק בנתח שוק נמוך מ-50% אך יש לו כוח שוק משמעותי, יוגדר כמונופול. בהצעת החוק נעשה שימוש במונח "אדם המחזיק כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים/שירותים או רכישתם". בדברי ההסבר מצוין שלצד תיקון החקיקה, הרשות מתעתדת לפרסם לציבור גילוי דעת, אשר יפרט מדדים רלוונטיים ויכלול הנחיות להערכת קיומו של כוח שוק משמעותי (כגון היכולת להכתיב או להשפיע על מחירי המוצר/השירות בשוק הרלוונטי).
  2. הסרת התקרה של גובה העיצומים הכספיים שהממונה רשאית להטיל על תאגידים. נכון להיום, העיצום הכספי המרבי שניתן להטיל על תאגיד בגין הפרת הוראות חוק ההגבלים העסקיים הינו שיעור של 8% ממחזור המכירות של התאגיד, מוגבל לתקרה של כ-24.5 מיליון ₪ להפרה. לאחר התיקון, התקרה האמורה תוסר. הרציונל הינו הגברת ההרתעה על התאגידים הגדולים במשק והחלת שוויון מהותי בינם לבין תאגידים קטנים יותר.

הרכיב של הקלת נטל האסדרה בהצעת החוק בא לידי ביטוי בעיקר בעניין הפיקוח על מיזוגים. נכון להיום, הצורך בקבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים לעסקת M&A (תחת חלופת מחזור המכירות) חל במקרה שמחזור המכירות המשותף בישראל של הצדדים לעסקה עולה על 150 מיליון ₪. לאחר התיקון, יידרש אישור הממונה רק במקרה שמחזור המכירות הנ"ל עולה על 360 מיליון ₪ (צמוד למדד). הרציונל לתיקון הינו הקלת הרגולציה על הסקטור הפרטי וחיסכון במשאבי הרשות.

בנוסף לאמור נזכיר, כי באמצעות ביצוע תיקונים בפטורי הסוג הרלבנטיים, יחול שינוי מקיף גם בתחום ההסדרים הכובלים באמצעות מעבר משמעותי למשטר של "הערכה עצמית" (Self-Assessment) גם בכל הנוגע להסדרים כובלים אופקיים (בין מתחרים), וזאת בדומה להחלת משטר זה בשנים האחרונות על הסדרים כובלים אנכיים (יחסי ספק-לקוח).

בשלב זה, לא מיושם המהלך (עליו דובר בשלב מסוים) של הקמת בית משפט להגבלים עסקיים בעל מומחיות, שידון בכל ההליכים המנהליים והאזרחיים בתחום.

התיקונים בהצעת החוק מבטאים את תפיסת עולמה של הממונה הנוכחית, לפיה רשות תחרות מודרנית ואפקטיבית צריכה להתמקד באכיפה מנהלית, בעיקר כנגד ניצול מעמד לרעה בידי מונופולים (לצד האכיפה הפלילית הנהוגה כנגד קרטלים). לעומת זאת, לשיטת הממונה, עיסוק ברישוי של עסקאות (אישור מיזוגים ומתן פטור להסדרים כובלים) שאינן מעוררות חשש תחרותי, או בהכרזות על מונופולים מבלי שיש בצידן אכיפה – הינו עיסוק מיותר, הגוזל את משאבי הרשות ומכביד על הסקטור הפרטי, ללא הצדקה.

לעיון בהצעת החוק הממשלתית ודברי ההסבר – ראו.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות