לפני כשנה שלחנו אליכם את מזכרנו הנוגע להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם במרץ 2017 בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי.

בהמשך לאמור, פורסמו במהלך הימים האחרונים צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה וכן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות, אשר יהיו בתוקף החל מיום 1 באפריל 2018.

להלן נביא בפניכם את עיקרי השינויים:

 1. שבוע העבודה במשק יקוצר ויעמוד על 42 שעות עבודה במקום 43 שעות, כפי שהיה נהוג עד היום, וזאת ללא הפחתה בשכר.
 2. הפחתת שעת העבודה תבוצע ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (להלן: "היום המקוצר"). היום המקוצר ייקבע על ידי המעסיק בהתאם לצרכי העבודה ולמקובל במקום העבודה, וככל הניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים. כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, יהיה רשאי המעסיק לשנות את היום המקוצר שנקבע, ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע.
 3. עובדים שיידרשו לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר, תשולם להם תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.
 4. הקיצור לא יחול על עובדים שעובדים פחות מ- 42 שעות.
 5. במקום עבודה בו עובדים עבודת משמרות, המעסיק יקבע את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה כתוצאה מהשינוי הנ"ל.
 6. תעריף השכר השעתי יחושב על בסיס 182 שעות לחודש עבודה (במקום החישוב הנוכחי, שנערך על בסיס 186 שעות חודשיות).
 7. הפחתת שעת העבודה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתת שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של עובדים המועסקים לפני תחילת הסכם זה 42 שעות בשבוע או פחות.
 8. זכויות עובדים שנצברו עד למועד כניסת צו ההרחבה לתוקף (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב היא על בסיס שעתי, יותאמו לשיעור הצמצום בשעות העבודה (קרי יש להכפיל את הצבירה הנוכחית ב-182 ולחלק ב-186).
 9. מפעל שעובדים בו במשמרות, רשאי להעסיק עובדים בעבודת לילה בהיקף של שבוע אחד בתוך שבועיים, במקום שבוע אחד בתוך תקופה של שלושה שבועות, כפי שחל עד היום.
 10. היקף העבודה המותר בשעות נוספות עודכן כך שמכסת שעות העבודה הכוללת המותרת ביום עבודה תהא 12 שעות ומכסת השעות הנוספות השבועית המותרת תהא 16 שעות נוספות בשבוע.
 11. אורך שבוע העבודה לא יעלה על 58 שעות (כולל שעות נוספות) לרבות עבור עובדים המועסקים בעבודת לילה.

אתם מוזמנים לעמוד עמנו בקשר כדי לבצע את ההתאמות הנדרשות ולקבל הנחיות לגבי יישום בפועל.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות