תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי והעסקי אוגוסט 2020

לקוחות וידידים יקרים,

נבקש להביא לידיעתכם תקנות חדשות[1] שנכנסו לתוקפן ביום 11.8.2020 והקובעות הוראות חדשות להתמודדות עם נגיף הקורונה במקומות עבודה וכן במסגרת פעילות במרחב הציבורי והעסקי ("התקנות החדשות"). 

התקנות החדשות למעשה מחליפות את תקנות שעת החירום שהותקנו בעניינים אלו בעבר[2] ("התקנות הקודמות") והן קובעות הוראות הדומות אמנם במהותן לתקנות הקודמות, תוך שינויים מעטים, שעיקרם יפורט להלן.

הגבלת פעילות במקומות עבודה (התו הסגול) 

מגבלת שהייה בו-זמנית

כזכור, על פי הוראות התקנות הקודמות, מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו-זמנית במקום העבודה היה 30% ממצבת העובדים או 10 עובדים לפי הגבוה מבניהם, ומעסיק (למעט מקומות עבודה מוחרגים) רשאי היה לאפשר שהייה של מספר גבוה יותר של עובדים, רק אם החיל את תנאי התו הסגול.

על פי התקנות החדשות, מעסיק אשר מעוניין לאפשר שהייה בו-זמנית של למעלה מ-10 עובדים במקום העבודה, יוכל לעשות כן רק אם יחיל את תנאי התו הסגול, ונזכיר את עיקרם:מינוי ממונה על ענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת כללי התו הסגול (שיפורטו להלן);יידוע העובדים לגבי כללי התו הסגול באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין;חתימת המנכ"ל במקום העבודה והממונה על ענייני הקורונה על הצהרה ולפיה הם עומדים בתנאים המפורטים בתקנות. שימו לב, גם הענפים שהיו בעבר מוחרגים, כפופים כעת לכללי התו הסגול כדי לאפשר שהייה בו זמנית של יותר מ- 10 עובדים.

הענפים שהוחרגו בעבר מתחולת התקנות הקודמות לעניין הגבלת מספר העובדים ("הענפים המוחרגים") אינם מוחרגים יותר מהחובה להחיל את התו הסגול ולפעול בהתאם לכלליו. כלומר, כעת על כל מעסיק להחיל את תנאי התו הסגול ולפעול לפיהם על מנת לאפשר שהייה בו-זמנית של יותר מ-10 עובדים במקום העבודה.

הענפים המוחרגים כן ממשיכים להיות מוחרגים לעניין שתי הוראות ספציפיות:לעניין שהיית עובדים בחדרים בעבודה משרדית (לא חלה ההוראה שמחייבת מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, בחדר בעבודה משרדית אלא אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם);  לעניין אפשרות של סגירת המקום במקרה של הדבקה. הוראה זו אינה חלה על הענפים המוחרגים.כללי התו הסגול העדכניים:

1.שמירת מרחק: שמירת מרחק, ככל האפשר, של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם;

2.הקצאת ציוד אישי: לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד;

3.שיבוץ במשמרות: לעניין מקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת;

4. מדידת חום: יוסדר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לעובדים הנכנסים למקום העבודה; לא תותר כניסת עובד עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

5.מגבלת ישיבה בעבודה משרדית:
בעבודה משרדית יחולו הוראות אלה:
(א) עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע;
(ב) בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, אלא אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר ("מחיצה למניעת העברת רסס")*;
(ג) פגישות מקצועיות:
מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של מספר אנשים העולה על האמור לעניין התקהלות (10 במבנה ו-20 בשטח פתוח) ועד 50 אנשים, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדיו, ובלבד שיתקיימו כל אלה: 
(1) המעסיק או הממונה על ענייני קורונה מטעמו קבעו כי קיימים טעמים שבשלהם לא ניתן לקיים את הפגישות באמצעים דיגיטליים חלופיים;
(2) במהלך הישיבה יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס;
(3) במסגרת ישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.

6. אכילה או שתייה: אכילה  או שתייה תתבצע, ככל האפשרבחדרו הקבוע של העובד;

7. עבודה מרחוק: מעסיק יקבע לגבי עובדים שעל פי שיקול  דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת עבודה אשר תאפשר להם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור;

8. מספר הנוסעים במעלית: אם מצויה מעלית במקום העבודה המעסיק יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;

9. שמירת כללי היגיינה: מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

* הוראה זו אינה חלה על הענפים המוחרגים.

חדשות נלוות

עדכוני קורונה

המדרגה הראשונה ליציאה מהסגר – הקלות במגבלות לעניין מקומות עבודה

קראו עוד
עדכוני קורונה

המשך עבודה בצל משבר הקורונה – העסקת עובדים בשעות נוספות, מענק עידוד תעסוקה והארכת תוקפן […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

הארכת תוקף תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020, אוקטובר 2020

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תקנות להגבלת פעילות במקומות עבודה והנחיות המוסד לביטוח לאומי לעניין הוצאת עובדים […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

חוזר לקוחות – תיקון תקנות חדשות להגבלת פעילות נגיף הקורונה – במקומות עבודה ובמרחב הציבורי […]

קראו עוד
עדכוני קורונה

ביטול תעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) […]

קראו עוד