תקנות שעת חירום אשר נכנסו לתוקף ביום ה- 1.4.2020, עו"ד גלית עופר ועו"ד אדוה עמר

בהמשך לעדכונינו הקודמים, אנו מעדכנות כי ביום 01.04.2020 נכנסו לתוקפם שינויים בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020, וכן בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 (להלן: "התקנות המעודכנות"), שעיקרם בהחמרת ההגבלות המוטלות על מעסיקים ועובדים.

צמצום נוסף בהיקף העובדים לפי ענפים ועיסוקים:

  1. על פי התקנות המעודכנות, הכלל: במקום העבודה לא ישהו בו זמנית יותר מעשרה עובדים או 15 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבין השניים. אף על פי כן, מעסיק רשאי להעלות את מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית לשיעור של 30 אחוזים, בתנאי שההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, והמעסיק דיווח למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, באתר של משרד הכלכלה,  את שמות העובדים שנוכחותם נדרשת במקום, את תפקידם ואת הטעמים שבשלהם נדרשת נוכחותם. *לטופס הדיווח המקוון – ראו כאן. נוסף לאמור, עובדי מעטפת (עובד שאינו עוסק בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובד ניקיון, אבטחה או מחשוב) כמו למשל, עובדי מנהלה, לא יורשו להיכנס או לשהות במקום העבודה, גם לא במסגרת 15 האחוזים, אלא אם כן נוכחותו של עובד מעטפת ספציפי במקום העבודה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה והמעסיק דיווח למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה. *לטופס הדיווח המקוון – ראו כאן. איסור קבלת קהל – מעסיק שאינו נמנה עם החריגים בתקנות, חל עליו איסור קבלת קהל במקום העבודה, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני, ובלבד שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל.
  2. מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעת המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1952 – במפעלים אלו מותר להעסיק על פי מספר העובדים שהותרו בהיתר או 15%, לפי הגבוה מביניהם, ואפשרות להעלות את מספר העובדים המרבי ל- 30% באותם תנאים שפורטו לעיל בסעיף 1.
  3. מקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי ותשתית שלא במבנה סגור – אין שינוי בכלל הקודם, ללא כל הגבלה – 100% ממצבת העובדים.
  4. מפעלים למתן שירותים קיומיים- ממשיכים לעבוד כרגיל (בכפוף להגבלות ככל שיש באישור כמפעל קיומי), למעט – עובד שהינו עובד מעטפת, לא יורשה להיכנס או לשהות במקום העבודה, אלא אם כן, קבע המעסיק כי נוכחות  עובד המעטפת במקום העבודה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה.
  5. מפעלים בענפים המנויים בתוספת לתקנות שעת חירום – מפעל שכזה ממשיך לעבוד כרגיל, ובלבד שצמצם, ככל האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית למעט, עובד שהינו עובד מעטפת – לא יורשה להיכנס או לשהות במקום העבודה, אלא אם כן קבע המעסיק כי נוכחות עובד המעטפת במקום העבודה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה.

כללים נוספים בהתנהלות עובדים ומעסיקים במקומות העבודה:

6. נזכיר, כי בהתאם לתקנות "עובד" מוגדר באופן רחב ביותר, לרבות כל מי שנותן שירות למעסיק, גם אם לא מתקיימים בין הצדדים יחסי עבודה.

7. במקום עבודה שבו מועסקים בדרך-כלל עובדים במשמרת – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

8. טרם הגעת העובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר תסמינים (חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה). העובד יגיע למקום העבודה עם הטופס המלא לאותו יום, ועל המעביד לאסוף ולשמור את הטפסים כאמור. לעניין עובד שאינו מועסק במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק – הצהרה יכולה להיעשות בעל פה. הטופס ניתן להורדה מאתר משרד הבריאות, כאן.

עם זאת משרד הבריאות הבהיר, כי ניתן להמשיך באופן בו הורו התקנות קודם לעדכון, דהיינו – המעסיק ידאג למדידת חום בכניסה למקום העבודה ויתעד את העובדים הנבדקים, במקום הצהרת העובד.

9. במקום עבודה בו לא ניתן לשמור על מרחק של 2 מטרים בין עובד לעובד, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.

10. לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל הניתן. ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

11. תינתן הנחיה לעובדים לשמור בקפדנות על כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

12. תינתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.

חדשות נלוות

עדכוני קורונה

המדרגה הראשונה ליציאה מהסגר – הקלות במגבלות לעניין מקומות עבודה

קראו עוד
שוק ההון

גל של הנפקות שוטף את הבורסה, האם כדאי להשקיע – או להמתין?

קראו עוד
עדכוני קורונה

המשך עבודה בצל משבר הקורונה – העסקת עובדים בשעות נוספות, מענק עידוד תעסוקה והארכת תוקפן […]

קראו עוד
היי טק

ייצוג Butterfly Medical בגיוס 7 מיליון דולר בסבב B

קראו עוד
עדכוני קורונה

הארכת תוקף תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020, אוקטובר 2020

קראו עוד
נדל"ן

טיפים מועילים לבעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית

קראו עוד