לקוחות יקרים, בהמשך לכנס שערכנו לאחרונה, להלן מספר עדכונים שייכנסו לתוקף החל מחודש יולי 2016.

א. העלאת שיעורי ההפקדות לפנסיה

במזכרנו הקודמים בחודשים האחרונים, סקרנו את השינויים הצפויים בעקבות "תיקון 12" לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה- 2005, שקבע את "ההשוואה כלפי מעלה" של ההפקדות לפנסיה, ואת השאלות והסוגיות שהתעוררו בעקבותיו.

בשל אי הבהירות והמחלוקות המשפטיות המהותיות שנוצרו לגבי אופן פירושו ויישומו של תיקון 12, חלו שינויים רגולטיביים לאחרונה (וצפויים לחול שינויים נוספים), אשר הינם בעלי השלכה ישירה על נושא ההפקדות לפנסיה, אותם נבקש להביאם בפניכם כעת, בתמצית.

בעקבות תיקון 12 והביקורת בהקשרו, ביום 3 באפריל 2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הכללית, להגדלת שיעורי ההפרשות לביטוח פנסיוני מקיף במשק, אשר הוראותיו הורחבו על כלל המעסיקים והעובדים במשק, בצו הרחבה שנחתם על ידי רוה"מ ושר הכלכלה והתעשייה ביום 23 במאי 2016 (להלן: "צו ההרחבה"), שצפוי להיכנס לתוקף כבר ביום 1 יולי 2016.

להלן הוראותיו:

1. תגמולים

בהתאם להוראות צו ההרחבה שיעורי ההפקדות לתגמולים, בקרן פנסיה ו/או בקופת ביטוח ו/או בקופת גמל, יהיו לכל הפחות כדלהלן:

 תגמולים- חלק המעסיק  תגמולים- חלק המעסיק  שלבי העדכון
 5.75%  6.25%  שלב א -החל מיום 1.7.2016
 6%  6.5%  שלב ב -החל מיום 1.1.2017

 

כן נקבע, כי במקרה שהעובד מבוטח בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה, על המעסיק לרכוש עבור העובד, כחלק בלתי נפרד מ"חלק המעסיק לתגמולים", גם פוליסת אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע (1), כאשר בכל מקרה שיעור הפקדות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.

כמו כן, ככל שלא יהיה די ביתרה שמעל 5% לתגמולים (1.25% – לאחר יום 1.7.2016; או 1.5% – לאחר יום 1.1.2017) כדי לרכוש לעובד ביטוח אבדן כושר עבודה להבטחת 75% משכרו הקובע, יגדלו העלויות למעסיק עד לתקרה של 2.5%, כך שבסה"כ לא יעלו הפרשות המעסיק לתגמולים ביחד עם רכישת פוליסת הביטוח – על 7.5% מהשכר הקובע.

2. פיצויים

בהתאם להוראות צו ההרחבה שיעור ההפקדות לפיצויים יהיה בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק ובלבד שבכל מקרה לא יפחת מ-6% מהשכר הקובע.

לגבי עובד קיים או עובד חדש, המגיע עם פוליסה קיימת בה שיעורי ההפקדה הנקובים בפוליסה לרכיב הפיצויים עולים על 6%, יחולו בעניינו שיעורים לרכיב פיצויים שלא יפחתו מהנקוב בפוליסה, ולא ייגרע שיעור ההפקדה בגינו.

3. אז איך נכנס "תיקון 12" למשוואה

כפי שהבאנו בפניכם במזכרנו הקודמים, תיקון 12 קבע את מנגנון ההשוואה בין שיעורי ההפקדות, מקום שבו קיימים שני מסלולים לבחירת העובד שבאחד מהם שיעור ההפקדה יהיה גבוה מהשני.

הוראות צו ההרחבה אכן קובעות כי שיעור ההפקדות לתגמולים יהיה זהה לכל סוגי המוצרים הפנסיוניים. אבל מה יקרה אם עלות פוליסת אכ"ע תהיה גבוהה יותר כך שסך העלות לתגמולים ואכ"ע יהיה 7.5% ולא 6.5%? ומה קורה אם במעסיק חל הסדר הקובע שיעורי הפקדות שונים לפיצויים?

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע״ו-2016, שפורסם ביום 16 יוני 2016, אשר נועד לתקן את "תיקון 12", מנגנון ההשוואה יישאר על כנו באופן עקרוני, אך יחריג את המצב המתואר לעיל שבו עלות ביטוח אכ"ע גבוהה יותר, ובלבד שהעובד יהיה זכאי לשיעור הפקדה שלא יפחת מהמפורט לעיל.

אנחנו נמשיך לעדכן בהתפתחויות ובמקביל מומלץ לפעול להטמעת השינויים וביצוע ההתאמות הדרושות בשיעורי ההפרשות, לרבות מסירת הודעות לעובדים על העדכון הנ"ל והפנייתם לקבלת ייעוץ פנסיוני, ככל שנדרש.

ב. עדכון שכר המינימום

בהתאם לחוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 יעודכן שכר המינימום בהתאם למפורט להלן:

1. החל מיום 1.7.2016 יעודכן שכר המינימום החודשי במשק לסך של 4,825 ₪ ברוטו, ושכר המינימום השעתי יעודכן לסך של 25.94 ₪ לשעה.

2. החל מיום 1.1.2017 יעודכן שכר המינימום החודשי במשק לסך של 5,000 ₪ ברוטו, ושכר המינימום השעתי יעודכן לסך של 26.88 ₪ לשעה.

ג. עדכון מספר ימי החופשה

בהתאם לחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה) (הארכת תקופת החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק), התשע"ו-2016 יעודכנו מספר ימי החופשה לעובדים בוותק של שנה אחת עד ארבע שנים בהתאם למפורט להלן :

1. החל מיום 1.7.2016 יהיו עובדים בעלי וותק של שנה עד ארבע שנים זכאים לתוספת של יום חופשה אחד (קרי 15 ימים ברוטו במקום 14 ימים ברוטו), כך שמספר ימי החופשה שלהם יהיה כדלקמן:

לעובדים 6 ימים בשבוע- 13 ימי חופשה לשנה.

לעובדים 5 ימים בשבוע- 11 ימי חופשה לשנה.

2. החל מיום 1.1.2017 יהיו עובדים בעלי ותק של שנה עד ארבע שנים זכאים לתוספת של יום חופשה אחד נוסף (קרי 16 ימים ברוטו במקום 14 ימים ברוטו), כך שמספר ימי החופשה שלהם יהיה כדלקמן:

לעובדים 6 ימים בשבוע- 14 ימי חופשה לשנה.

לעובדים 5 ימים בשבוע- 12 ימי חופשה לשנה.

(1) השכר הקובע יהיה כפי שיקבע בהסכם העבודה, אך לא פחות מהשכר כהגדרתו בהסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום 6.3.2011 (להלן: "הסכם פנסיית חובה"), קרי השכר הממוצע במשק.

מזכר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. בכל שאלה או הבהרה שתידרש בנושא נשמח לעמוד לרשותכם.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות