מחר,  25.3.2016, יכנס לתוקף תיקון לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968          ("התיקון")[1], אשר מרחיב את מספר הניצעים להם ניתן להציע ולמכור ניירות ערך בהנפקות פרטיות, ללא חובת פרסום תשקיף.

התיקון קובע מבחנים חלופיים להגדרת "לקוח כשיר", לפיהם "לקוח כשיר" הוא יחיד המקיים את אחד מהמבחנים הבאים על פי בחירתו:

  1. השווי הכולל של הנכסים הנזילים (מזומנים, פיקדונות ונכסים פיננסיים וניירות ערך הנסחרים בבורסה) שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש"ח (חלף 12 מיליון ש"ח שהיה קבוע קודם לכן);
  2. גובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון ש"ח ליחיד או 1.8 מיליון ש"ח לתא משפחתי;
  3. השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש"ח וגובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 600 אלף ש"ח ליחיד או 900 אלף ש"ח לתא משפחתי.

התיקון ביטל שני מבחנים שהיו קבועים קודם לכן- מבחן המומחיות ומבחן מספר העסקאות.

על המציע חלה החובה לבדוק את התקיימות המבחן הרלוונטי, ואין להסתפק בהצהרת המשקיע.

לתשומת לבכם, כי ההגדרה של "לקוח כשיר" לא שונתה במקביל בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

 

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.


[1] פורסם  ברשומות ביום 24.2.2016 בלינק: http://index.justice.gov.il/Units/Reshomot/publications/Pages/Regulations.aspx

Print Friendly, PDF & Email
חדשות