לקוחות יקרים,

ביום 30 באפריל 2017 יכנס לתוקפו תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970 ("התיקון" ו-"תקנות הדוחות", בהתאמה), אשר יעניק, בין היתר, הקלה לתאגידים קטנים שהציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות שלהם ("תאגיד קטן פטור"), כך שיהיו פטורים מפרסום דוחות רבעון ראשון ושלישי בכל שנה קלנדרית ("הפטור מפרסום דוחות רבעון ראשון ושלישי").

ביום 24 באפריל 2017 פרסם סגל הרשות עמדה משפטית המבהירה את אופן יישום הוראות התיקון וכוללת שאלות ותשובות בנושא.

סגל הרשות מבהיר כי הפטור מפרסום דוחות רבעון ראשון ושלישי חל כברירת מחדל, ועל כן, תאגיד קטן פטור אינו נדרש לקבל החלטה פוזיטיבית בנוגע לאימוץ ההקלה.

תאגיד קטן פטור רשאי להחליט שלא לאמץ את הפטור מפרסום דוחות רבעון ראשון ושלישי ובמקרה כזה עליו לערוך את הדוחות על בסיס רבעוני. מובהר כי תאגיד כאמור רשאי לשנות באופן יזום, אחת לכל שנה קלנדרית, ברבעון הראשון של אותה שנה (קרי עד 31 במארס של אותה שנה), את מתכונת הדיווח החלה עליו, ולבחור לאמץ את הפטור מפרסום דוחות רבעון ראשון ושלישי מכאן ואילך. עם זאת, תאגיד קטן פטור יכול לקבל, בכל עת, החלטה לחזור בו מאימוץ הפטור מפרסום דוחות רבעון ראשון ושלישי, ולשוב לדווח במתכונת רבעונית. לעמדת סגל הרשות, החלטה על שינוי מתכונת הדיווח מהווה אירוע מהותי המחייב פרסום דיווח מיידי.

בהתאם לעמדת הרשות, מתבקש כל תאגיד קטן פטור לפעול כדלקמן:

א. החל ממועד פרסום עמדת הרשות  ולא יאוחר מיום 31 במאי 2017, תאגיד קטן פטור[1] נדרש להודיע על מתכונת הדיווח הצפויה שלו (חצי שנתית או רבעונית) באמצעות טופס דיווח ייעודי ת-044- "דיווח מיידי על מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור";

ב. בתקופות העוקבות למועד כניסת התיקון לתוקפו, כל תאגיד קטן פטור נדרש לעדכן על כל שינוי במתכונת דיווח הדוחות העיתיים, באמצעות טופס ת-044.

סגל הרשות מבהיר כי במסגרת כל דיווח מיידי על מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור (בין אם דיווח לראשונה כאמור בסעיף א' ובין אם דיווח בעת שינוי מתכונת הדיווח כאמור בסעיף ב'), התאגיד נדרש לעדכן מראש מהי התקופה הרלוונטית אשר ביחס אליה תחול לראשונה מתכונת הדיווח העדכנית בה הוא בחר.

לעמדת סגל הרשות המלאה ולשאלות ותשובות בנושא, לחצו על: עמדה משפטית מספר 104-18.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.[1] ההקלה אינה רלוונטית לתאגידים ברישום כפול המדווחים בהתאם לפרק ה'3 לחוק ניירות ערך וכן אינה חלה על תאגיד קטן פטור, אשר תאגיד שאינו תאגיד קטן מחזיק בהון מניותיו וצירף את דוחותיו של התאגיד הקטן הפטור לרבעון הראשון/שלישי לדוחותיו הרבעוניים.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות