ביום 15.1.2017 פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") עמדה משפטית מספר 199-14 בנוגע להפקדת ניירות ערך חסומים אצל נאמן[1]. במזכר זה נבקש להביא לידיעתכם את תמצית עיקרי עמדת הרשות בנושא הנדון

רקע

כלל היסוד הקבוע בסעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("החוק") הינו כי הצעה או מכירה של ניירות ערך לציבור תיעשה בדרך של פרסום תשקיף או טיוטת תשקיף, לפי העניין.

סעיפים 15א ו- 15ב לחוק כוללים החרגות וסייגים לכלל היסוד האמור, כאשר סעיף 15ב(3) מחיל מגבלות על מכירה חוזרת של ניירות ערך, לפיהן הצעה תוך כדי מסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה") של ניירות הערך הרשומים בה למסחר, אינה מחויבת בפרסום תשקיף או טיוטת תשקיף.

יחד עם זאת, סעיף 15ג לחוק מחיל מגבלות מסוימות[2] הכוללות איסור מוחלט על מכירת ניירות הערך האמורים בבורסה למשך תקופה של 6 חודשים, ולאחריה מגבלות על הכמות אותה ניתן להציע בכל יום מסחר למשך תקופה נוספת של 6 רבעונים עוקבים ("תקופת החסימה").

 כללי החסימה המפורטים לעיל אינם פרסונליים, אלא חלים על נייר הערך עצמו לאורך כל תקופת החסימה, כאשר משמעות הדבר היא שכללי החסימה חלים גם על מי שרכש את ניירות הערך מהניצע בהצעה פרטית במסגרת עסקה מחוץ לבורסה.

כיום, כללי החסימה הקיימים בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו אינם מחייבים הפקדת ניירות ערך חסומים בידי נאמן, ועל כן עקב חסרונה של הסדרה מחייבת בעניין הגורמת לקושי ביישום הכללים[3], גובשה עמדת הרשות כפי שתפורט להלן.

עמדת סגל הרשות

– סגל הרשות סבור כי ראוי שתאגיד מדווח המציע ניירות ערך במסגרת הצעה פרטית, ימנה נאמן שבידיו יופקדו ניירות הערך למשך כל תקופת החסימה ("הסדר הנאמנות"), וככל שהתאגיד יאמץ הסדר נאמנות, ראוי גם כי יינתן ביחס לכך גילוי במסגרת הדיווח שיפורסם בקשר עם ההצעה הפרטית מכוחה מוקצים ניירות הערך החסומים.

– במסגרת הסדר הנאמנות, על התאגיד לוודא כי תנאי הנאמנות יבטיחו במידה מספקת את יישום כללי החסימה, לרבות כי ניירות הערך לא יצאו מידי הנאמן במשך כל תקופת החסימה[4].

– במקרה של מכירה מחוץ לבורסה או במקרה של שעבוד ניירות הערך החסומים לטובת צד שלישי, יוסדר רישום הבעלות או השעבוד, לפי העניין, על ניירות הערך, אצל הנאמן.

– ככל שהסדר הנאמנות נועד רק לשם קיום הוראות החסימה, לא יראו כבעל עניין את מי שמחזיק במניות מכוח תפקידו כנאמן להסדר הנאמנות.

כללי

עמדת סגל הרשות המפורטת לעיל, אינה קובעת תנאים לעניין מינוי הנאמן, לרבות זהותו ואופן הפקדת ניירות הערך החסומים בידיו, והיא נועדה לצורך הנחת היסודות להסדרת הלאקונה הקיימת בחוק, כך שבאמצעות החזקת ניירות ערך חסומים בידי נאמן תובטח אי־סחירותם בבורסה במשך תקופת החסימה.

על כן, בטרם ביצוע הצעה פרטית על ניירות ערך מוצע בהתאם לעמדת סגל הרשות האמורה, אך אין חובה לכך, להתקשר עם נאמן בהסדר נאמנות, לצורך הפקדת ניירות הערך החסומים בידיו למשך תקופת החסימה.

***

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.
[2] בדרך של הצעה לעד 35 משקיעים (במצטבר, במשך תקופה של 12 חודשים), הצעה ל"משקיעים מתוחכמים" או הצעה מחוץ לישראל שנעשתה שלא על פי תשקיף.

[3] ראו פירוט בעמדת הרשות בלינק בה"ש 1 לעיל.

[4] למעט ניירות ערך הניתנים למכירה במהלך "התקופות הנוספות" כמפורט בתקנות.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות