ביום 15 ביולי 2015, פרסם סגל רשות ניירות ערך ("הרשות") תשובה לבקשה להנחיה מקדמית שעניינה סיווג יחידים כמשקיעים זרים מתוחכמים שאינם נכללים במניין 35 המשקיעים בהקשר של הצעה לציבור, לפי סעיף 15א(ב)(2) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

כידוע, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך לא ניתן להציע או למכור ניירות ערך לציבור אלא באמצעות תשקיף שאושר על ידי הרשות, למעט מספר חריגים.

החריג הנפוץ ביותר להוראות חוק ניירות ערך, ואשר נדון בתשובת הרשות, נוגע להצעת ניירות ערך לכמות מקסימאלית של 35 אנשים ותאגידים בכל תקופה שהיא של 12 חודשים ("מגבלת 35 המשקיעים"). קיימים מספר חריגים נוספים, אשר בחלקם מתייחסים למשקיעים להם ניתן להציע ניירות ערך בנוסף ומעבר למגבלת 35 המשקיעים האמורה.

במקרה הנדון, חברה ציבורית ישראלית ביצעה הקצאה פרטית של מניות, בין היתר, לארבעה משקיעים בעלי אזרחות זרה, אשר גם הצהירו בפני החברה כי הינם "משקיעים מתוחכמים" ("accredited investors") כהגדרת מונח זה בדיני ניירות הערך האמריקאים.

החברה סיווגה את ארבעת המשקיעים הזרים ככאלו שאינם נכללים במגבלת 35 המשקיעים, בשל היותם משקיעים "שהתאגדו מחוץ לישראל" ואשר לטענת החברה בשל היותה תאגיד מדווח היתה בידיהם היכולת לקבל את המידע הדרוש להם לשם קבלת החלטה להשקיע במניות החברה.

הרשות לא קיבלה את עמדת החברה ממספר טעמים:

(1)  הוראות הסעיף הרלוונטי מתייחסות למשקיע שהתאגד מחוץ לישראל, ועל כן החריג לא חל על יחידים.

(2)  פרסום דיווחים פומביים על ידי תאגיד מדווח אינו מהווה ראיה לכך כי בידי המשקיעים הזרים היכולת לקבל את מלוא המידע הנדרש להם לצורך קבלת החלטת השקעה.

(3)   אין די בכך שהמשקיעים הזרים הצהירו כי הינם "משקיעים מתוחכמים" הנכללים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, ועל החברה לנקוט אמצעים סבירים כדי לוודא הצהרה זו.

(4)   הסמכות לקבוע כי משקיע שהתאגד מחוץ לישראל אינו נמנה במניין מגבלת 35 המשקיעים נתונה לרשות ולא לחברה.

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות