החידוש העיקרי של ההוראות החדשות מול הוראות חוק המו"פ הוא קיומו של מסלול חדש להוצאת ידע "נתמך" שפותח במימון רשות החדשנות מחוץ לישראל, על דרך של מתן רישיונות. אולם מעיון ראשוני בהוראות עולות מספר שאלות בנוגע לדרכי היישום של ההוראות והשפעתן על מבנה עסקאות המסחור, לרבות בכל הנוגע להשפעה על הדוחות הכספיים של חברות אלו

בימים האחרונים, אישרה מועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית הוראות חדשות – "הוראות השימוש בידע" למתן היתר להוצאת ידע מחוץ לישראל של חברות, אשר קיבלו מענקים תחת החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984 ("חברות נתמכות").
עיקרי ההוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל
ההוראות החדשות שכבר נכנסו לתוקפן, יאפשרו לחברות נתמכות מדען להעביר ידע אשר פותח במימון רשות החדשנות ("ידע נתמך"), לגופים זרים מחוץ לישראל, על-ידי מתן רישיונות שימוש בידע.

  • מתן רשיונות כאמור מותנה באישור מוקדם של ועדת המחקר של רשות החדשנות, הרשאית לפי שיקול דעתה לאשר בקשה למתן רשיון לגופים מחוץ לישראל תחת הוראות אלו, ובלבד שמתן הרישיון יהיה בדרך שלא תפקיע מהחברה לחלוטין את הבעלות בידע.
  • יצויין שבמקרה בו הרישיון מפקיע לחלוטין את הבעלות בידע, יחולו על מתן הרישיון הוראות מסלול הטבה מס' 1 לחוק המו"פ (הקובעות הוראות החלות על מכירה של ידע מחוץ לישראל).
  • ככל שניתן אישור ועדת המחקר, תידרש החברה לשלם לרשות החדשנות תשלום עבור מתן הרישיון, הנגזר מכל תמורה שהחברה תקבל בעבורו, בהתאם לנוסחאות המפורטות בהוראות השימוש בידע (עד 50% מהתמורה), וכתלות באופן תשלום התמורה – תשלום אחד או תשלומים לשיעורין.
  • גובה התשלום המזערי לרשות החדשנות יהיה סכום המענק הצמוד ("סכום התשלום המזערי") וגובה התשלום המירבי ייקבע בהתאם להוראות רשות החדשנות לעניין הסכום המירבי לתשלום בעד העברת הידע (עד פי 6 מסכום המענק הצמוד), כאשר לצורך חישוב הסכום המירבי, יילקחו בחשבון תשלומי תמלוגים ששילם מקבל האישור וכן כל תשלום אחר ששילם בגין מתן אישורי הרשות תחת הוראות השימוש בידע.
  • בקבלת אישור רשות החדשנות, לוקחת על עצמה החברה, במקרים מסוימים שנקבעו בהוראות, אחריות להחזיר לרשות החדשנות את סכום התשלום המזערי, אף אם התשלומים שישולמו בגין התמורה בעד הרשיון לא יכסו סכום זה.
  • ועדת המחקר רשאית לקבוע את התמורה בגין עסקת הרישיון על-פי חוות דעת כלכלית במצבים מסוימים שנקבעו בהוראות הכוללים, בין היתר, עסקאות בהן מתקיימים יחסים מיוחדים (למשל יחסים בין חברות קשורות, יחסי עובד-מעביד, שותפים עסקיים ואף יחסי בלעדיות עם סוכן בלעדי או בעל זיכיון בלעדי) וכן עסקאות בהן התמורה שנקבעה אינה משקפת את מחיר השוק.
  • ועדת המחקר רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לאשר פטור מתשלום לרשות החדשנות במקרים בהם החברה נתמכת המדען מעניקה לחברה הזרה רישיון לידע, בתמורה לקבלת רישיון בידע חלופי (Cross Licensing).

הכותבים, עורכי הדין עופר מנור ועופר בן-יהודה, הינם שותפים במחלקת הייטק והון סיכון במשרד שבלת ושות'.
לקבלת ייעוץ ניתן לפנות לעורכי הדין בדוא"ל:
o.manor@shibolet.com, o.ben-yehuda@shibolet.com

מזכר זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שבכל מקרה ספציפי יש לקיים דיון נפרד לגופו של עניין

Print Friendly, PDF & Email
חדשות