מאת השותף, עו"ד אמיר שחר

פרסום דוחות חצי שנתיים, במקום מדי רבעון, מאריך את התקופה שבה נתוני החברה חסויים; כדי להימנע מחשד לשימוש במידע פנים- לחברות יש מספר אפשרויות

 הפרשה האחרונה הנוגעת למכירת מניות של חברת הביטוח הפניקס, בהיקף של מאות מיליוני ש"ח על רקע חשש שהמכירה נעשית תוך שימוש במידע פנים, שבה והציפה על סדר היום את אחת העבירות החמורות בתחום של ניירות ערך ושלגביה רשות ני"ע נוקטת במדיניות אכיפה קשה.

עבירה פלילית זו, היא מקור לתסכול עמוק בקרב רשויות האכיפה והרגולציה, לנוכח קלות ביצועה ומורכבות הוכחתה והטלת האחריות בגינה. לאחרונה אימצו עשרות תאגידים קטנים בבורסה, הקלה המאפשרת להם לדווח על הדוחות הכספיים שלהם פעמיים בשנה במקום ארבע פעמים.

על פניו, מדובר בהקלה המפשטת את חובות הדיווח של החברות, עם זאת, במסגרת ניהול ובקרה עסקית ראויה, בחלק מהדירקטוריונים ממשיכים לדון ולהציג בישיבות הדירקטוריון נתונים כספיים של תוצאות החברות באותם רבעונים שלא מפורסמים לציבור, בדומה להתנהלות שקדמה לאימוץ ההקלה.

מידע הכלול בדוחות כספיים עשוי להיחשב מידע פנים גם אם אין במידע כל חידוש או שינוי ביחס לנתוני הדוח הקודם. אם בעבר מידע זה הולבן באמצעות פרסום דוחות הרבעון, כעת נוצר מצב שבו בשל אי-פרסום הנתונים הכספיים הרבעוניים לציבור, עשוי להימצא בידי החברה ונושאי המשרה בה מידע פנים לתקופה של מספר חודשים עד לפרסום הדוח החצי שנתי או השנתי, תוך יצירת מגבלה בלתי נסבלת על החברה הציבורית ובפרט על נושאי המשרה בה אשר נחשפו למידע זה, מלבצע עסקאות בניירות ערך.

כמובן שאין הכרח שהדוחות הכספיים יהוו מידע פנים ואף יש לבחון האם מדובר במידע מהותי שאילו היה נודע לציבור היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי על שער נייר הערך הנדון. אלא שבמקרים מסוימים המידע בדוחות הכספיים הוא מידע מהותי של החברה, שטרם נגלה לציבור.

לאור זאת, מומלץ לנקוט זהירות במצבים שבהם קיים ספק ביחס למהות המידע שעדיין לא נגלה.

אחד הפתרונות שעשויים לשמש רשת הגנה בידי החברה ונושאי המשרה בה הוא פרסום המידע הכספי באופן וולונטרי בדומה למתכונת של ה-Press Release הנהוגה בארה"ב ואומצה בשנים האחרונות על ידי רשות ניירות ערך.  על החברה לוודא כי בעצם פרסום הנתונים לציבור במתכונת זו, אשר מטבעם אינם נתונים סקורים או מבוקרים על ידי רואה חשבון, אין כדי להטעות את ציבור המשקיעים.

דרך חלופית המנטרלת את החשש כי נעשה שימוש במידע פנים היא הפקדת ניירות הערך בנאמנות עיוורת במסגרתה רשאי הנאמן לבצע עסקאות בניירות הערך של הנהנה.

כמו כן,  ניתן ליישם תוכנית לנושאי משרה, לביצוע עסקאות בניירות ערך החוסה תחת הגנת נמל מבטחים שאותה פרסמה בעבר רשות ניירות ערך.

Print Friendly, PDF & Email
חדשות