ביום 7 בנובמבר 2017, פחות משנה לאחר השלמת הפעימה האחרונה בעלייה ההדרגתית של שכר המינימום, אשר עודכן בפעימה האחרונה בחודש ינואר 2017 לסך של 5,000 ₪ ברוטו[i], פורסם ברשומות  תיקון לחוק שכר המינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017 ("התיקון לחוק") שהגדיר עליה נוספת בשכר המינימום.

על פי התיקון לחוק, החל מיום 1 בדצמבר 2017 ("המועד הקובע") יעלה שכר המינימום לסכום הגבוה מבין 5,300 ₪ או 47.5% מהשכר הממוצע במשק (4,532.93 ₪) כפי שיוגדל לפי תוספות כמפורט בסעיף 4 לחוק[ii].

בהתאם, החל מהמועד הקובע יעלה שכר המינימום היומי והשעתי ויהיה כדלהלן:

שעתי

יומי (6 ימים בשבוע)

יומי (5 ימים בשבוע)

28.49 ₪

212 ₪

244.61 ₪

*ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה

בהתאמה ומכוח התקנות הרלוונטיות, החל מהמועד הקובע שכר המינימום לנוער יהיה כדלהלן (173 שעות בחודש):

גיל

 

אחוז משכר מינימום

חודש (עד 40 שעות שבועיות)

שעה

עד 16

70%

3,710 ₪

21.45 ₪

עד 17

75%

3,975 ₪

22.98 ₪

עד 18

83%

4,399 ₪

25.43 ₪

חניך

60%

3,180 ₪

18.39 ₪

מומלץ לבחון האם תגמול העובדים המשתכרים שכר מינימום דורש התאמות כלשהן וכן לעדכן את הסכומים המפורטים במודעה בדבר שכר המינימום, בתוך 7 ימים מהמועד הקובע.

[i] ב- 4 פעימות שנקבעו החל מיום 1 באפריל 2015 בהתאם לחוק שכר המינימום (העלאת סכומי שכר המינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015. לנוחיותכם מצורף להלן קישור למזכרנו בנושא זה –

https://www.shibolet.com/wp-content/uploads/2015/02/SHIBOLETDOCS-1288050-v1-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_15_2_15.pdf

[ii] שיעורי תוספת היוקר, פיצוי בעד התייקרות או תוספת שכר אחרת, שנקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשתלמים לרוב העובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים

Print Friendly, PDF & Email
חדשות