19
Feb
2019

השותף נתי אגמון, ועו"ד עדיה בן חיים, ייצגו בהצלחה את חברת נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, בתביעה על סך של כ- 10 מיליוני שקלים אשר הוגשה כנגדה על-ידי חברה קבלנית.

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב – יפו (כב' השופט רחמים כהן), דחה את טענות החברה הקבלנית לתוספת תשלום, במלואן, תוך שעמד, בין היתר, על כך שההימנעות מהעלאת הטענות בזמן אמת, המתנה לשעת כושר והעלאתן אך לאחר תום ביצוע העבודות, פועלת לחובת החברה הקבלנית.

מדובר בהחלטה בעלת חשיבות עקרונית, ביחס לחברות ממשלתיות בפרט וביחס לתחום המכרזים בכלל, המעידה על החשיבות הרבה בשמירה על מסגרת תקציבית ברורה, אצל חברות ממשלתיות.

Print Friendly, PDF & Email