16
Oct
2018

השותפה תרזה לס גרוס ייצגה את העותרים בעתירה לבית משפט לעניינים מנהליים, בה נקבע היום כי בהגשת רשימת בחירות עם כתב הסכמת מועמד שאינו חתום הינו ליקוי שניתן לתקנו בתוך המועד לתיקון ליקויים. מדובר בפסקה תקדימית שכן עד היום, לרבות פס"ד מלפני מס' ימים, נקבע שמדובר בליקוי שלא ניתן לתיקון.