1
Aug
2017

אנו שמחים לעדכן על צירופו של עו"ד אשר סופן לפרקטיקת שוק ההון של המשרד

עו"ד אשר סופן בעל ניסיון רב  בפרקטיקת שוק ההון ובפרט  בליווי הנפקות ראשוניות לציבור, רכישות ושינויים מבניים, הנפקות פרטיות, הצעות רכש, מימון תאגידי, עסקאות בעלי עניין, עמידה בחובות הדיווח החלות על תאגידים מדווחים וכללי הממשל התאגידי החלים עליהם.

לאשר ניסיון רב בשוק ההון, בדגש על ממשל תאגידי ותגמול בכירים אותו רכש במסגרת תפקידו ברשות ניירות ערך כאחראי תחום ממשל תאגידי ותגמול בכירים, שם עבד כ-7 שנים.

במסגרת תפקידו ברשות ניירות ערך היה אחראי אשר, בין היתר, על:

  • אכיפה במקרה של הפרת הוראות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו;
  • קידום שינויי חקיקה ומתן ייעוץ לרגולטורים מקבילים (בנק ישראל, אגף שוק ההון במשרד האוצר ומשרד המשפטים);
  • פרשנות הוראות החוק הנוגעות לממשל תאגידי;
  • ניסוח פרק הממשל התאגידי שעתיד להסדיר את היבטי הגילוי שיחולו על תאגידים מדווחים;
  • פרסום שורה של עמדות רשות שהיוו בסיס להתנהלות תאגידית נאותה בקרב התאגידים המדווחים;
  • בנוסף, אשר כיהן כחבר בועדה הבינמשרדית לחקיקת חוק שכר הבכירים ובוועדה לבחינת הקלות ברגולציה.
Print Friendly, PDF & Email