בחודש פברואר 2016, במסגרת מזכר בנושא תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה- 2005, הצבענו על הסוגיות והשאלות הרבות שהתעוררו בעקבות התיקון האמור, וכן ציינו שהמילה האחרונה ככל הנראה עוד לא נאמרה.

ואכן, לאור חוסר הוודאות שנוצר בעקבות תיקון 12 ולאחר דיונים מתמשכים בנושא בין כל הנוגעים בדבר, ביום 23.02.2016, נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים והסתדרות העובדים הכללית, הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק ("ההסכם הקיבוצי") שנועד לספק מענה לשאלות שהתעוררו.

נקדים ונאמר כי ההסכם הקיבוצי עתיד להיכנס לתוקף רק ביום 01.07.2016, ובכל מקרה תוקפו מותנה בחתימה על צו הרחבה שיחיל את הוראותיו של ההסכם הקיבוצי על כלל העובדים במשק. לפיכך, כפי שעולה מהוראות ההסכם הקיבוצי, עד לחודש יולי 2016 אין צורך לבצע כל שינוי בהפרשות הפנסיה.

תוכן ההסכם

הפרשות לתגמולים ולאבדן כושר

ההסכם הקיבוצי קובע העלאה של שיעורי ההפרשות המינימאליים לפנסיה, כך שבסופו של דבר חלקו של העובד ברכיב התגמולים יעמוד על מינימום של 6%, וחלקו של המעסיק ברכיב התגמולים יעמוד על מינימום של 6.5% (כיום אחוזי ההפרשות הם 5.5% ו-6% בהתאמה), וזאת בשתי פעימות :

  • בתאריך 01.07.2016 הפקדות העובד יעלו ל-5.75%, והפקדות המעסיק יעלו ל-6.25%;
  • בתאריך 01.01.2017 הפקדות העובד יעלו ל-6%, והפקדות המעסיק יעלו ל-6.5%.

עוד קובע ההסכם הקיבוצי, כי תשלום המעסיק בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה כולל בתוכו גם את התשלום עבור כיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר לפחות 5% מתשלום המעסיק הכולל יהיה לתגמולים. במידת הצורך בהגדלת העלויות בשל פוליסת אבדן כושר העבודה (באופן שסך הפקדות המעסיק בגין רכיבים אלו יעלה על 6.25% או 6.5%, לפי המקרה), סך תשלום המעסיק בגין פוליסת אבדן כושר עבודה ורכיב התגמולים – לא יעלה בכל מקרה על 7.5%.

 רכיב פיצויי הפיטורים

ההסכם הקיבוצי קובע, כי שיעור הפרשות המעסיק לרכיב הפיצויים בקרן פנסיה /בקופת ביטוח יהיה בהתאם לקבוע בהסכם שבין העובד והמעסיק ובתנאי שבכל מקרה לא יפחת מ-6%.

לגבי עובדים חדשים נקבע, שהמעסיק יהיה רשאי להשוות את שיעורי ההפרשות לפיצויי הפיטורים לשיעור ההפרשות הנמוך הנהוג בקרן פנסיה קרי ל-6% ובלבד שלא ייפגע עובד חדש המגיע עם פוליסה קיימת.

חשוב לציין בנוסף, כי עד כניסת ההסכם הקיבוצי לתוקף, נוסח האישור הכללי בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים, לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, יתוקן בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי כך שתהיה התאמה ביניהם.

*אנו נשוב ונעדכן כאשר ההסכם הקיבוצי ייכנס לתוקף

Print Friendly, PDF & Email
חדשות