ביום 5 פברואר 2016, נכנס לתוקף תיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה- 2005 ("תיקון 12"- ו"החוק" בהתאמה), המהווה נדבך נוסף בשורה של שינויים  מרחיקי לכת שנכנס לתוקף בתחום הפנסיוני לאחרונה.

עם פרסום תיקון 12 נוצרה אי וודאות רבה במשק באשר להשפעתו על מעסיקים ולפרשנויותיו השונות, אולם ברור לכל כי בנוסחו הקיים הוא מסב בהכרח עלויות נכבדות המושתות על מעסיקים, ומתעורר הצורך לתקן למעשה חלק מהמערכת ההסכמית בין עובדים ומעסיקים במשק (בין מכוח חוזה אישי ובין מכוח הסכמים קיבוציים).

מטרת תיקון 12

הרציונל העומד בבסיס תיקון 12 היה לבטל את התלות בין בחירת העובד במוצר הפנסיוני לבין שיעור ההפקדה של המעסיק בגין אותו מוצר, ובכך להגדיל את חופש הבחירה של העובד. לפיכך קבע תיקון 12 איסור על המעסיק להתנות את שיעורי הפקדות המעסיק בסוג המוצר הפנסיוני שיבחר העובד, כך שהדבר לא יהווה שיקול בבחירתו של העובד בין המוצרים הפנסיונים.

 נקדים ונאמר כי למרות כניסתו לתוקף של תיקון 12, בימים אלו הנושא עלה לדיון בועדת הכספים של הכנסת, ודיונים בנושא, לרבות בעניין שיעורי ההפקדות שיחולו על מעסיקים בעקבות התיקון, עודם מתקיימים בין משרד האוצר, יוזם התיקון, לבין ארגוני המעסיקים.

לשון סעיף 20 (א) 1 שהתווסף לחוק במסגרת תיקון 12:

"נקבעה בדין או בהסכם התניה בניגוד להוראות סעיף קטן (א) ולפיה שיעור ההפקדה לקופה מסוימת או לסוג מסוים של קופות או לקופה שתיבחר מתוך רשימה מסוימת של קופות, יהיה גבוה יותר משיעור ההפקדה לקופות או לסוגי קופות אחרים, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו כאמור, עד לתיקון הדין או ההסכם".

"שיעור ההפקדה" בהתאם לסעיף 20(א)(1) הינו כל אחד מאלה:

  1. שיעור מרכיבי תשלומי המעסיק, לרבות השיעור המרבי של תשלומי המעסיק לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה שהעובד זכאי לו לפי הדין או ההסכם, ולמעט תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים.
  2. שיעור תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים.

נדגיש כי הפרת הוראות סעיף 20 לחוק, ובכלל זה הוראות תיקון 12, מהווה עבירה פלילית ועשויה להביא להשתת קנס כספי על מעסיקים בסך של עד כ- 1.8 מיליון ₪ או שנת מאסר.

השלכות תיקון 12 על מעסיקים

כיום, בהתאם למרבית ההסדרים הפנסיוניים הקיימים במשק (בין מכוח הסכמים קיבוציים ובין מכוח חוזי עבודה) שיעור הפקדות המעסיק לחסכון הפנסיוני הנו תלוי מוצר.

כך למשל, על פי ההיתר הכללי שהוצא מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 שיעור הפקדות המעסיק לביטוח מנהלים כולל 5% הפקדות מעסיק לתגמולים, 8.33% הפקדות מעסיק לפיצויים, ובמקרה שקיים גם כיסוי מפני אובדן כושר עבודה, עד 2.5% הפקדות של מעסיק לביטוח מפני אובדן כושר עבודה; בעוד ששיעור הפקדות המעסיק לקרן פנסיה מקיפה חדשה כולל 6% הפקדות מעסיק לתגמולים ו- 6% או 8.33% בגין פיצויים.

בהתאם לתיקון 12, על פי עמדת משרד האוצר כפי שבאה לידי ביטוי בהבהרות בעל פה שניתנו על ידי סגן המפקחת על הביטוח, ולאור הגדרת "שיעור הפקדות המעסיק" בסעיף 20 לחוק, במקרה בו לעובד חוזה עבודה הכולל אפשרות ביטוח בביטוח מנהלים ובקרן פנסיה מקיפה אשר כוללים שיעורי הפקדות שונים, יהיה על המעסיק להגדיל את שיעורי ההפקדות לכל רכיב לפי המקסימום הקבוע בהסדר החוקי לפיו מבוצעות ההפקדות. כך בדוגמא שלעיל, לפיצויי פיטורים יופקדו 8.33% ולתגמולים ואובדן כושר יופקדו 7.5% סה"כ.

לפיכך, משמעות התיקון הנה כי על כל מעסיק במשק לבחון את ההסדרים הפנסיוניים הקיימים למי מעובדיו, ולבדוק האם יש לשנות את שיעורי הפקדות המעסיק לכל המוצרים הפנסיוניים הקיימים לעובד.

שאלות לדוגמא שעולות מכוח תיקון 12 והבהרות שניתנו עד כה ממשרד האוצר

האם ההשוואה היא בהתייחס לכלל עובדי המעסיק או האם בוחנים את שיעורי ההפרשות בהתייחס לכל עובד בנפרד על פי ההסדרים החלים עליו?

על פי עמדת משרד האוצר כפי שבאה לידי ביטוי בעל פה, ההשוואה היא בהתייחס לכל עובד בנפרד על פי ההסדרים הפנסיוניים הקיימים לגביו.

בעניין מעסיקים שפועלים בהתאם לאישור הכללי בדבר סעיף  14- מה נחשב לשיעור הגבוה לפי הסדר זה?

על פי עמדת משרד האוצר, כפי שהובאה בפורומים שונים, "השיעור הגבוה" של חלק התגמולים, כולל ביטוח אובדן כושר עבודה במקרה כזה, הוא 7.5% (למרות שיש שפירשו זאת כאחוז נמוך יותר המשקף את עלות הפרמיה בפועל לביטוח אבדן כושר עבודה עבור העובד).

כאמור בראשית מזכר זה, מטרת תיקון 12 היתה להביא לכך שהמעסיק יהיה אדיש לבחירת העובד. בפועל יצר התיקון מצב משפטי לא ברור, הבהרות מספיקות טרם התקבלו על ידי משרד האוצר, וחברות ביטוח גדולות המבטחות עובדים מוצאות עצמן ללא יכולת מעשית ליישם  את התיקון.

אמנם טרם נאמרה המילה האחרונה, אך לאור השלכות מרחיקות הלכת של תיקון 12 על המעסיקים, אנו ממליצים לעמוד עימנו בקשר על מנת לבחון את משמעויותיו של תיקון 12 על ההסדרים הפנסיוניים הקיימים אצלכם ובמידת הצורך בעדכון חוזי העבודה.

 

Print Friendly, PDF & Email
חדשות