המשק הישראלי מתאפיין ברגולציה כלכלית מורכבת ומאתגרת. צירוף נתונים של רגולטורים אקטיביסטים, שינויים חקיקתיים תכופים, אכיפה אזרחית ומנהלית מהירה ומערכת משפט פעילה, מחייב את התאגידים הפועלים במשק להכיר לעומק את הרגולציה, הן בשגרה והן בצמתי פעילות, ולבנות תוכניות ונהלים לוודא ציות וקיום כללי הרגולציה על ידי הפועלים מטעמם. תאגיד זר אשר מתכוון להיכנס לפעול במשק הישראלי נדרש למיפוי רגולטורי מקיף בתחומי פעילותו המתוכננים. תאגידים העומדים בפני מיזוג, רכישה או השקעה, מימון וגיוס הון או חוב, נדרשים לבדיקת נאותות רגולטורית ספציפית לפעילות נשוא העסקה.

כחלק מגישתו הבינתחומית של המשרד הוקמה פרקטיקת הרגולציה והאכיפה התאגידית, שנועדה לתת מענה מקיף לצרכי הלקוחות. עורכי הדין פועלים למציאת עמק השווה בין דרישות הרגולטורים וצרכי הלקוחות כאשר ערכם המוסף הוא בהכרת הפרקטיקה, החוק והשווקים המצויים בפיקוח. עורכי הדין שלנו פיתחו מיומנויות ייחודיות בבניית תוכניות ציות ואכיפה תאגידית שמחד גיסא, שומרות על הלקוחות, מנהליהם ועובדיהם ומאידך גיסא, מאפשרות את הגמישות העסקית הנדרשת להתנהלות יעילה ומיטבית.

המשרד מלווה את לקוחותיו בפעילותם השוטפת אל מול הרשויות ובמתן ייעוץ משפטי אסטרטגי בכל הנוגע ליוזמות רגולטוריות חדשות, לרבות חקיקה, חקיקת משנה ותקינה.

פרקטיקת הרגולציה והאכיפה התאגידית מסייעת בגיבוש התמונה הרחבה של מהלכים רגולטורים קיימים או רצויים, ומעניקה ייעוץ ללקוח באשר להשלכות המצב הרגולטורי על ענייניו וייצוגו מול הגופים הרלבנטיים, כך שהיבטים הנוגעים לעיסוקיו יבואו לידי ביטוי כבר מן השלבים המוקדמים של המהלך הרגולטורי. המחלקה מספקת מעקב שוטף אחרי הליכי חקיקה, החלטות ממשלה, שימועים בתחום הרגולציה הכלכלית וכן מסייעת באיתור מוקדם של מהלכים בעלי פוטנציאל השפעה על לקוחות קיימים או חדשים.

פרקטיקת הרגולציה והאכיפה התאגידית מסייעת בגיבוש תוכניות ציות ואכיפה לצורך עמידה בדרישות רגולטוריות וחקיקתיות וליישומן באופן מקיף בחברה, לרבות הכנת תוכניות ציות ואכיפה מותאמות, ביצוע סקרי סיכונים ואכיפה בתאגידים, הדרכות, ביצוע בדיקות נאותות, ליווי ביקורות וחקירות פנימיות, סיוע ביישום החלטות לאחר סיום חקירה פנימית וליווי מול הרשויות וגורמי אכיפת החוק ככל שנדרש.

הפרקטיקה עורכת מבדקי ציות ותוכניות אכיפה בתחומי הרגולציה העיקריים שכל תאגיד פעיל נתקל בהם. תוכניות ציות ואכיפה מסייעות בזיהוי פערים וצמצומם ובהפחתה משמעותית של חשיפות התאגיד ונושאי המשרה בו, הן במישור המשפטי (חשיפות פליליות, מנהליות ואזרחיות) והן במישור הכלכלי (קנסות, סיכונים משפטיים, עלויות של תיקון מפגעים ומחדלי עבר). לעתים קרובות, עצם עריכתה של תוכנית ציות ואכיפה מהווה הגנה טובה מול הערכאות ומול הרגולטור, ומביאה להפחתת אחריות פלילית ומנהלית.

תכנית אכיפה מביאה לא פעם לשיפור ביצועים כלכליים, חברתיים וסביבתיים של התאגיד לאורך זמן, לחיסכון והתייעלות, להגברת המוניטין של התאגיד וליצירת דיאלוג טוב יותר עם הרשויות.

שירותים

 • מיפוי הרגולציה החלה על תאגיד בתחילת פעילותו או בכניסתו לישראל;
 • ליווי בקבלת היתרי פעילות;
 • ייצוג בפני רשויות ממשלתיות;
 • ייצוג וליווי בהליכי חקיקה בכנסת ובוועדותיה;
 • ניסוח הצעות חוק ותקנות;
 • בניית תכניות ציות ואכיפה פנימית;
 • ליווי שוטף ביישום תוכניות אלה;
 • הכנת חוות דעת משפטיות;
 • ניסוח נהלים פנימיים;
 • הדרכה לחברי דירקטוריון, נושאי משרה ובעלי תפקידים רלוונטיים;
 • ייצוג בערכאות מנהליות ומשפטיות.

 

המשרד נותן מענה לקשת רחבה של סוגיות במגוון תחומי הרגולציה הכלכלית ובכלל זה:

 • הגבלים עסקיים ותחרות;
 • דיני עבודה;
 • הגנת הפרטיות ואבטחת מידע;
 • סייבר;
 • מניעת שחיתות ושוחד;
 • הגנת הסביבה;
 • חשמל ואנרגיה;
 • מים וביוב;
 • בטיחות וגהות;
 • בנקאות ומימון;
 • פינטק;
 • איסור הלבנת הון;
 • תכנון ובניה;
 • תקשורת;
 • ביטחון ורכש ביטחוני;
 • פיקוח על ייצוא ביטחוני ודו שימושי;
 • רכבים אוטונומיים;
 • קנאביס רפואי;
 • מרכז ההשקעות;
 • רשות החדשנות;
 • הממונה על הגנת הצרכן;
 • מכון התקנים.
Print Friendly, PDF & Email
חדשות
 • חיים גלפנד
 • גיל רוזנברג
 • ניר פיינברג
 • גלית עופר