לקוחות וידידים יקרים,

בהמשך למזכר הלקוחות שנשלח אליכם ביום 25.7.2017, אנו מתכבדים להביא בפניכם שני עדכונים הנוגעים לנושאים שנדונו במזכר האמור כדלקמן.

גיל הפרישה לנשים

ביום 3.8.2017 פורסם ברשומות תיקון מס' 6 לחוק גיל פרישה, התשע"ז- 2017.

החידושים העיקריים בתיקון הינם:

  • נדחה המועד שעד אליו יגיש שר האוצר המלצותיו לענין העלאת גיל הפרישה לועדת הכספים ליום 15.11.2017; בהתאמה, נדחה המועד שעד אליו על ועדת הכספים לגבש המלצותיה ליום 15.2.2018.
  • ככל שלא יביא השר את המלצותיו לועדת הכספים עד למועד האמור ולא תחליט ועדת הכספים אחרת- יישאר גיל הפרישה לנשים 62 ולא יועלה באופן אוטומטי כפי שאמור היה להיות עד לתיקון זה.
  • קבעה התאמה בין לוחות הביטוח הלאומי ללוחות חוק גיל פרישה והמנגנון הקובע יהיה זה הקבוע בחוק גיל פרישה. כך, ככל שלא יעלה גיל הפרישה לנשים בחוק גיל פרישה ויוותר גיל 62, קצבאות הביטוח הלאומי תשולמנה אף הן מגיל 62.

תקנות הגנת השכר – מסירת תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים

כפי שפרסמנו במזכרנו הקודם, הכנסת אישרה לאחרונה את תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017; ביום 26.7.2017 פורסמו ונכנסו לתוקף התקנות החדשות.

עיקרי הכללים שנקבעו בתקנות לענין מסירת תלוש השכר באמצעים אלקטרוניים מפורטים במזכרינו הקודם

לתקנות החדשות צורף כתוספת נוסח קבוע להצהרת העובד בדבר הסכמתו למסירת תלוש משכורת בהתאם להן, הרצ"ב לנוחותכם

 

Print Friendly, PDF & Email
חדשות