אופציות לעובדים בראי משבר הקורונה

משבר הקורונה הוביל חברות רבות במשק, ביניהן גם חברות הייטק, להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת), לבצע הפחתות שכר רוחביות, לצמצם הטבות אחרות שניתנו לעובדים בשגרת העבודה טרום המשבר ואף לפטר עובדים. בנוסף, כתוצאה מהטלטלה בשוקי ההון והירידות החדות בשווי המניות של חברות ציבוריות, כמו גם ההפחתה בשוויין של חברות פרטיות רבות, אופציות שהוענקו לעובדים טרום משבר הקורונה יצאו "מחוץ לכסף" באופן אשר גרם להן לאבד את האפקטיביות שלהן ככלי תימרוץ עובדים לטווח הרחוק.

בימים בהם חברות רבות פועלות לצמצום הוצאות, ועם זאת מעוניינות לשמר את כוח האדם האיכותי שלהן לטווח הארוך, ישנו יתרון בהענקת גמול הוני; בניגוד להטבות רבות שבגינן החברות הנ"ל צריכות להוציא כסף מזומן, הענקת אופציות או יחידות מניה חסומות אינה משפיעה על תזרים המזומנים של החברה ולפיכך יכולה לשמש מנגנון לפיצוי העובדים ושימור ההון האנושי של החברה בעיתות משבר כמו זה הנוכחי.

בהתאם לכך, על מנת לשמר את הגמול ההוני ככלי אפקטיבי לשימור ולתימרוץ עובדים, ישנן מספר אפשרויות פעולה שחברות יכולות לנקוט, בין אם בקשר עם אופציות או יחידות מניה חסומות שהוענקו בעבר ובין אם כאשר הן באות לאשר הענקות חדשות:

הענקת אופציות או יחידות מניה חסומות חדשות – ניתן להעניק לעובדים אופציות חדשות במחיר מימוש נמוך או יחידות מניות חסומות המוענקות ללא מחיר מימוש. במידה ושכר העובדים הופחת, ניתן לחשב את כמות האופציות/יחידות המניה החסומות כך שהעובדים יפוצו על הפחתת השכר.

המשך הבשלה בחל"ת – רוב תכניות האופציות קובעות כי תקופת ההבשלה של האופציות/יחידות המניה החסומות תיעצר במקרה של חל"ת. לאור החופשה הכפויה, ניתן לקבוע כי הבשלת האופציות/יחידות המניה החסומות תמשיך גם בתקופה זו.

תמחור מחדש של אופציות – במידה ושווי החברה ירד בתקופה האחרונה, ניתן לבצע תמחור מחדש ולהפחית את מחיר המימוש של האופציות שכעת נמצאות "מחוץ לכסף" כך שמחיר המימוש החדש ישקף את שווי המניה העדכני.

התאמת יעדי הבשלה – ככל שמדובר באופציות או ביחידות מניה חסומות המבשילות בכפוף להשלמת יעדים, ניתן לעדכן יעדים אלו לאור השינויים בפעילות החברה עקב המשבר, כך שהיעדים יהיו ניתנים להשגה.

הארכת תקופת מימוש – ניתן להאריך את תקופת המימוש של אופציות שהוענקו, כך שעובדים שנאלצים לעזוב את החברה בימים אלו, ולאור העובדה שהאופציות נמצאות כרגע "מחוץ לכסף", יוכלו להמתין וליהנות מעליית השווי הצפויה בסיום המשבר.

מימוש נטו של אופציות – ניתן להחיל מנגנון מימוש נטו על האופציות, כך שבמקום לשלם את מחיר המימוש במועד המרת האופציות למניות, יוקצו לעובד מניות בכמות נמוכה ממספר האופציות שהוקצו לו באופן שמשקף את ההפרש בין מחיר המניה במועד ההמרה ומחיר המימוש של האופציה.

האצת תקופת הבשלה – ניתן לבצע אקסלרציה לחלק של האופציות או יחידות המניה החסומות שעדיין לא הבשיל, כך שהעובדים יוכלו לממש מספר גדול יותר של אופציות/יחידות מניה חסומות.

נדגיש, כי חלק מהחלופות המוזכרות לעיל עשויות לפגוע בהטבת המס תחת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ו/או ייחשבו כהקצאה חדשה הכפופה לתקופת חסימה חדשה של שנתיים ו/או דורשות אישורים מיוחדים, לרבות רולינג מרשות המיסים, ולכן המלצתנו היא להיוועץ עם היועצים המשפטיים של החברה טרם החלת כל אחת מחלופות אלו.

נזכירכם כי על מנת ליהנות מהטבת המס תחת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, יש להפקיד בידי הנאמן את החלטת דירקטוריון החברה בגין הענקת האופציות בתוך 45 ימים ממועד החלטת הדירקטוריון ואת מכתבי ההענקה החתומים בתוך 90 ימים ממועד החלטת הדירקטוריון. מכיוון שבימים אלו עובדים רבים עובדים מבתיהם ולאור הקושי הנובע מהפקדת מכתבי ההענקה החתומים בטווח הזמנים הנ"ל, במסגרת אישור מיוחד שניתן על ידי מחלקת אופציות לעובדים ברשות המיסים נקבע כי החברות אינן חייבות להפקיד את מכתבי ההענקה בטווח הזמנים הרגיל ויכולות במקום זה להעביר לנאמן קובץ אקסל המפרט את תנאי ההענקות (יודגש כי החובה להפקיד את החלטת הדירקטוריון בתוך 45 ימים מהמועד בו התקבלה נותרה בעינה). בשלב זה ההנחיה בתוקף עד ליום 1 במאי 2020.

חדשות נלוות