איכות הסביבה בצל משבר הקורונה – אפריל 2020, עו"ד גלית עופר ועו"ד אורית מרום

במהלך החודשים האחרונים אנו עדים למשבר עולמי חריף עקב התפרצות נגיף הקורונה, אשר הוכרז על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגפה עולמית וכמצב חירום בינלאומי לבריאות הציבור. לאור המצב, להלן סקירה קצרה של עדכונים בנושאים איכות הסביבה בתקופה זו.

הנחיות כלליות מטעם המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה של השבתת המשק באופן חלקי או מלא:

הבהרות ומידע כללי:

 • היתרים קיימים: נוכח הקשיים הצפויים בהליכי חידוש היתרים ורישיונות, בכוונת המשרד לאפשר המשך פעילות על בסיס היתרים קיימים, ככל הניתן.
 • דחיית המועדים לקבלת דיווחים תקופתיים שגרתיים הנדרשים מתוקף היתרי פליטה או מרשם הפליטות וההעברות לסביבה (מפל"ס. דיווחים על אירועים חריגים מחויבים בכל מקרה וללא שינוי.
 • מיקוד פעולות הפיקוח בתקופה הקרובה במפגעים ובמצבים היוצרים סיכון משמעותי לסביבה.
 • התחשבות בעיכובים כתוצאה מהמצב המיוחד, ודחייה בהתאם של ביצוע דרישות רגולטוריות חדשות.
 • יש להמשיך ולעמוד בתנאי ההיתרים והרישיונות ובכלל זה היתר הרעלים, היתר הפליטה וכיוצא בזה.

היתרי רעלים:

 • יש לנקוט באמצעים סבירים להפחתת הסיכונים ולהבטחת שליטה על החומרים המסוכנים גם בעת הצמצום או ההשבתה.
 • עד לחזרה לשגרה, היתרי רעלים יחודשו, ככלל, ללא ביצוע סיור מוקדם, למעט במפעלים שחלה עליהם מדיניות "מרחקי הפרדה" (בהתאם לתנאי היתר הרעלים) וזאת כאשר אין שינויים משמעותיים בהיתר ביחס להיתר שתוקפו מסתיים (שינוי משמעותי לעניין זה הוא, בין השאר, תוספת כמויות של למעלה מ-20% או תוספת רעלים חדשים). כמו כן, לא יכללו בהיתרי הרעלים החדשים דרישות חדשות לגבי יישום מדיניות חדשה שלא נכללו בתנאים שכבר ניתנו בהיתר קודם (כדוגמת תנאים חדשים בתחום הסייבר, פיילוט ליישום ניהול סיכונים ודרישות נוספות להעברת נתונים גלאים באופן מקוון). דרישות אלה יוטמעו בהיתרים רק לאחר החזרה לשגרה.
 • פסולת מסוכנת: יש להמשיך ולפנות פסולת מסוכנת בהתאם לאישורי מנהל רוחביים או פרטניים.

היתר פליטה:

 • במקרה של תקלה/השבתה יזומה/מקרה חירום הגורמים או העלולים לגרום לחריגה מערכי הפליטה או חריגה מערכי איכות האוויר או לאי עמידה בתנאי היתר הפליטה, בעל מקור הפליטה ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הנדרשים להפסקת זיהום האוויר ולעמידה בתנאי ההיתר כמתחייב.
 • בקשה לחידוש היתר פליטה – ניתנת דחייה של (עד שלושה חודשים לאחר תום "תקופת החירום".
 • היתר פליטה שתוקפו פג במהלך "תקופת החירום" וטרם הסתיים הטיפול בבקשה לחידוש: מוארך אוטומטית בארבעה חודשים.  
 • תינתן עדיפות בתקופת החירום לטיפול בבקשות לשינוי הפעלה משמעותי בנושאים הנוגעים להוספה/הרחבה של מתקנים (ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון).

רישיון עסק עם תנאים מטעם נותן האישור במשרד להגנת הסביבה:

 • במקרה של תקלה/השבתה יזומה/מקרה חירום הגורמים או העלולים לגרום לחריגה מערכי הפליטה לאוויר או לשפכים או לאי עמידה בתנאי רישיון העסק, בעל העסק ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הנדרשים להפסקת הזיהום ולעמידה בתנאי רישיון העסק או ההיתר הזמני, וידווח למשרד כנדרש ברישיון.
 • חידוש רישיון עסק – ככלל,  יינתן אישור להיתר זמני לשנה, על בסיס התנאים הקיימים.
 • רישיון עסק חדש  –לעסק שקיים עבורו מפרט אחיד מאושר (מפורסם) – יינתן אישור להיתר זמני לשנה. לעסק שלא קיים עבורו מפרט אחיד מאושר (מפורסם) – בכפוף למגבלת כוח אדם, המשרד יבצע, ככל הניתן, בדיקה ע"פ הנהלים הרגילים לפי סיווג העסק ויינתנו תנאים לרישיון. לנוחיותכם, מצ"ב קובץ ההנחיות המלא

הקלות לתעשיינים ברגולציה סביבתית:

נוכח מצוקת התעשייה והמגזר העסקי בשל התפשטות נגיף קורונה, ובקשה של התאחדות התעשיינים להתחשבות במפעלים, החליט המשרד להגנת הסביבה על שורת הקלות למפעלי תעשייה, וביניהן:

 • הארכה אוטומטית להיתרים קיימים ככל שניתן
 • הארכת היתרים קיימים העתידים לפוג ב־3 החודשים הקרובים
 • התמקדות בפיקוח על מפגעים שיש בהם סכנה משמעותית לציבור ולסביבה
 • דחייה נוספת במועד הדיווח למפל"ס עד ה-30/05/2020
 • דחייה של מועדי דיווח של היתרי פליטה לאוויר

לנוחיותכם, מצ"ב קישור לפרסום המלא

הקלות בדרישות חוקי אחריות יצרן מורחבת:

המשרד להגנת הסביבה הודיע על שורת הקלות רגולטוריות בחקיקה הסביבתית הנוגעת לחוקי אחריות יצרן מורחבת (בהם: חוק הפיקדון על מכלי משקה, חוק השקיות, חוק האריזות וחוק הפסולת האלקטרונית). בין ההקלות שאושרו:

 • דחייה או ביטול דיווחים שיש להגיש ברבעון הראשון של השנה.
 • דחייה של חודשיים להגשת דיווחים שנתיים באמצעות תאגידי המיחזור המורשים מכוח החוק.
 • דחייה של הפקדות כספיות של יבואנים ויצרנים באמצעות תאגידי המיחזור.
 • לא אושרה דחיה של מועד התשלום התקופתי של דמי הטיפול לתאגיד המיחזור בגין איסוף וטיפול בפסולת למיחזור.

לנוחיותכם, מצ"ב קישור לפרסום המלאחדשות נלוות