עדכון לקוחות – מענק חזרה לעבודה, פעילות מקומות עבודה והארכת תוקף מתווה דמי הבידוד

הארכת תוקף הוראת שעה בדבר תשלום דמי בידוד לעובדים

בעקבות שאלות רבות שעולות בנושא, ברצוננו לעדכנכן.ם כי הוחלט להאריך את תוקף הוראת השעה הקיימת המסדירה את מתווה התשלום בגין דמי בידוד לעובדים עד ליום 6.7.2021. 

למידע נוסף בדבר מתווה התשלום בגין דמי הבידוד, ראו את מזכרנו הקודם בנושא.

מענק חזרה לעבודה

הסכם בדבר מתן הטבות למובטלים החוזרים למעגל התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה, נחתם בין המדינה למוסד לביטוח לאומי וקובע זכאות למענק חזרה לעבודה, שישולם במשך תקופה של 4 חודשים לכל היותר, לעובדים שחזרו לעבודה בתקופה החל מיום 1.2.2021 ועד ליום 30.4.2021, אם השכר החדש (ברוטו) שירוויחו נמוך מהשכר הקודם (ברוטו) שהרוויחו ואם הם עומדים בתנאי הזכאות הבאים לקבלת המענק.  

עובד יהיה זכאי לקבלת המענק, אם:  
 

 1. לא היה מועסק במשך 75 ימים רצופים בתכוף לפני יום 31.1.2021 (להלן: "היום הקובע"); ו-  
 2. בתקופה שבין יום 1.3.2020 עד ליום הקובע שולמו לו דמי אבטלה בעד 75 ימי אבטלה (גם אם אינם רצופים);
 3. החל להיות מועסק אצל מעסיק חדש או חזר להיות מועסק אצל המעסיק הקודם בתקופה שבין יום 1.2.2021 ועד יום 30.4.2021;
 4. היה מועסק במשך 14 ימים או יותר, גם אם אינם רצופים, במשך התקופה שמיום 1.2.2021 ועד יום 31.7.2021.[1] 
   

דרכי הגשת התביעה למענק:

 1. העובד יוודא שפרטי התעסוקה מעודכנים באתר הביטוח הלאומי.
 2. העובד ישלח את תלושי השכר שקיבל ממקום העבודה שאליו חזר באמצעות קישור זה.
 3. המענק ישולם באופן רטרואקטיבי לאחר בדיקת הזכאות.
 4. את מסמכי המענק ניתן להגיש עד ליום ה-30.9.2021.

ניתן לקבל את המענק גם במקרה בו שכרו של העובד לאחר חזרתו לעבודה גבוה מדמי האבטלה המשולמים לו. כמו כן, קבלת המענק לא פוגעת בזכויות לקבלת דמי אבטלה בהמשך.

פעילות מקומות עבודה הפתוחים לציבור ועריכת כנסים

להלן מספר עדכונים בתוקף החל מיום 19.3.2021: [2]      
קבלת קהל: נקבעה הקלה נוספת לעניין קבלת קהל במקומות עבודה כחריג לאיסור פתיחת מקום ציבורי או עסקי לציבור. כך, לא נדרש יותר כי יהיה מדובר רק במקום עבודה המפורט בתוספת השנייה לתקנות הגבלת פעילות במקומות העבודה [3] ("הענפים המוחרגים"), אלא כעת מותרת קבלת קהל בכל מקום עבודה לשם מתן שירות לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני.

בדיקת קורונה מיידית: מקומות הפתוחים לציבור והפועלים בהתאם ל"תו הירוק", רשאים להציב בכניסה למקום עמדת בדיקת קורונה מיידית [4] לצורך כניסה לאותו מקום (אשר תאפשר כניסה גם למי שאינם בעלי אישור "תו ירוק" אך קיבלו תוצאה שלילית בבדיקה מידית כאמור); על מחזיק או מפעיל של מקום כאמור לכלול בשלט לעניין חובת הצגת אישור התו הירוק, גם הוראה לעניין האפשרות להיכנס למקום בכפוף להצגת אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור.

כנסים מקצועיים: נקבעו מספר שינויים בכללים לעריכת כנסים מקצועיים (אשר כזכור, מותר למקומות עבודה לערוך לעובדים בעלי אישור "תו ירוק" ככל שתתאפשר השתתפות בהם מרחוק גם לעובדים ללא תו ירוק), כפי שנפרט להלן. 

כך, נקבעו מספר הקלות לעניין הכנסים כגון: הכנס יתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב; לא נדרש יותר לחלק שטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות מקובעים למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים; המרחק בין הקהל לבמה יהיה 4 מטרים, ככל האפשר, ולפחות 2 מטרים;  בכנס של עד 500 אנשים, לא נדרש כי המתחם יכלול לא פחות מ-2 כניסות; חובת הצבת הסדרנים הינה ביחס של סדרן אחד לכל 75 משתתפים (במקום 50); כמו כן, הוגדלה התפוסה המרבית המותרת, בהתאם לסוג הכנס ובמיקומו (במבנה או בשטח פתוח).

בהתאם לאמור, להלן ההוראות העדכניות לעריכת כנסים מקצועיים:

א.   בכל מקרה, יש לאפשר השתתפות בכנס גם לעובדים מרחוק באמצעי מקוון;

ב.   כנס המתקיים בישיבה ובלא מכירה או הגשה של מזון-

 • תפוסה מרבית: במקום שהתפוסה בו, לפי מספר המושבים המקובע, נמוכה מ-5,000 אנשים במבנה או נמוכה מ-10,000 אנשים בשטח פתוח –  מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ–1,000 אנשים במבנה או 3,000 אנשים בשטח פתוח; באזור ההתכנסות או קבלת הפנים בעמידה – יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום[5] או עד 20 אנשים במבנה ו-50 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם; 
 • הכנס יתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב; הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש; 
 • הכנס יתקיים בלא ריקודים ובלא אכילה במקום שבו מתקיים הכנס, לרבות באזור קבלת הפנים; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור ויש לתלות שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה; במקרה של סירוב להוראות אלה, יש להפסיק את האירוע; יש לוודא כי לא יוגש או יימכר אוכל במקום האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים;
 • בין היושבים יישמר מרחק של 2 מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;
 • המרחק בין המשתתפים לבמה, יהיה 4 מטרים, ככל האפשר, ולא פחות מ-2 מטרים;
 • יש להציב סדרנים שיידעו את המשתתפים בנוגע לחובת השמירה על ההוראות, לרבות חובת עטיית מסכה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 משתתפים;
 • בכנס בו מספר המשתתפים מעל 500 אנשים- המתחם יכלול לפחות 2 כניסות
 • כניסת ויציאת המשתתפים לכנס תהיה הדרגתית ומווסתת; לא יתקיימו הפסקות במהלך הכנס ככל האפשר;
 • אם קיימת במקום מערכת כריזה, יש להודיע באמצעותה ובאמצעות שילוט, על החובה לעטות מסכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע;
 • יש לפעול בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים;
 • יש להציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום.

ג.    כנס שאינו מתקיים בישיבה או שכולל הגשה או מכירה של מזון

 • תפוסה מרבית– מספר אנשים שלא יעלה על 50% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 300 אנשים במבנה ועל 500 אנשים בשטח פתוח, (אם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 500 אנשים);
 • יש להציב סדרנים שיידעו את המשתתפים, בנוגע לחובת השמירה על ההוראות, לרבות חובת עטיית מסכה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 75 משתתפים;
 • בכנס המתקיים בישיבה סביב שולחנות, יש להציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ־2 מטרים בין שולחן לשולחן;
 • במקום שבו מופעל מזנון, יש לנקוט באמצעים למניעת הצטופפות בסמוך למזנון, כגון סימון מקומות עמידה בתור, הצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, או מתן אפשרות לאיסוף עצמי לאחר הזמנה מראש; הגשת המזון תיעשה על ידי איש צוות ובלא הגשה עצמית;
 • באירוע הכולל הגשה או מכירה של מזון – יש לוודא כי תישמר הפרדה בין אזור האכילה והשתייה לשאר האזורים במקום; לא תתאפשר אכילה או שתייה באזור שאינו מיועד לכך, ויש לתלות שלטים לעניין זה;
 • בכנס בהושבה, יישמר מרחק של 2 מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;
 • יש לפעול בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין שמירה על היגיינה, ניקוי וחיטוי.
   

(1) לצורך תנאי זה לא יספרו ימים בהם המבוטח מצוי בחופשה ללא תשלום.
(2) בהתאם לתיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 35), התשפ"א-2021;
(3) תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020;
(4) הבדיקה לעניין זה תתבצע על ידי גוף שנרשם במשרד הבריאות, לצורך ביצוע בדיקות כאמור וקיבל אישור על כך (כפי שיופיע ברשימה שמפורסמת באתר משרד הבריאות לעניין זה) באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות;
(5) יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

חדשות נלוות