הארכת תוקף תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020, אוקטובר 2020

לקוחות וידידים יקרים,

במזכרנו הקודם מחודש אוגוסט עדכנו אתכם באשר לביטול תעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד, לאור פסק-הדין בג"ץ '"סל" שירותי סיעוד' שהעניק שהות למדינה לקבוע הוראות מתאימות לעניין הגורם שיישא בנטל הכלכלי לתשלום בגין ימי הבידוד. בהקשר זה, כזכור, בג"ץ קבע, כי שהות זו תסתיים ביום 30.9.20 וכי לאחר מועד זה לא יהיה עוד תוקף לתעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד.[1]

ברצוננו להסב תשומת לבכם, כי הצדדים להליך בבג"ץ הגישו לאחרונה בקשה מוסכמת לדחיית מועד ביצוע פסק-דין זה והשהיית ביטול תעודת המחלה הגורפת בהתאם. ואכן, ביום 1.10.2020 בג"ץ קיבל את בקשת הצדדים והאריך את תוקפה של התעודה עד ליום 28.10.2020.[2]

לפיכך, עד ליום 28.10.2020 על המעסיקים להמשיך ולשלם בגין ימי הבידוד של עובדיהם שנעדרו מעבודתם עקב שהייה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף-2020. תעודה זו תהא תקפה בכפוף להצגתה על-ידי העובד בצמוד להצהרתו בה יפרט שמו, ת"ז והתקופה בה אין הוא מסוגל להגיע לעבודה עקב הבידוד. יודגש, כי התשלום בגין ימי הבידוד לעיל, יהיה כפי שהיה עד כה – על חשבון מכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת בהתאם לסעיף 2 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 הקובע כי בעבור הימים השני והשלישי להיעדרות ישולם מחצית מן השכר שהעובד היה אמור לקבל באותם הימים, והחל מהיום הרביעי ואילך – ישולמו דמי מחלה מלאים בשיעור 100% מן השכר.           

יובהר, כי עד ליום 28.10.2020 המדינה צפויה לגבש מתווה עם הוראות מתאימות שיעוגן בחקיקה לעניין הגורם שיישא בנטל הכלכלי לתשלום ימי הבידוד, בין אם קיימים ימי מחלה צבורים במכסת ימי המחלה של העובד ובין אם לאו, לרבות היתכנות לשיפוי מתאים שעשויים לקבל המעסיקים מאוצר המדינה. אנו זמינים בכל עת על מנת לתת לכם מענה לכל שאלה או התלבטות בנושא, ונעדכנכם בהתפתחויות החקיקה לעניין ימי הבידוד, ככל ותהיינה.


[1] בג"ץ 1633/20 "סל" שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל ואח' (27.7.2020).

[2] שם (1.10.2020).

חדשות נלוות