הוצאת עובדים לחל"ת וזכאות לדמי אבטלה, מחלקת דיני עבודה

האם ניתן להוציא עובדים לחל"ת עקב המצב? 
ניתן להוציא עובדים לחל"ת בכפוף להסכמתם ולהסדרת הנושא בכתב, זאת ככל שאין הסכם קיבוצי או צו הרחבה שקובע אחרת.
ככל שיש מערכת יחסי עבודה קיבוציים במקום העבודה, הנכם נדרשים להיוועץ בעורך דין.
עקב השלכות התפרצות נגיף הקורונה, מספר לא מבוטל של מעסיקים נאלצים או יאלצו בעתיד להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום. להלן מספר הנחיות בנושא. 
עובד שיצא לחופשה ללא תשלום זכאי לקבל דמי אבטלה?
בימים אלו שירות התעסוקה קבע כי מדובר במשבר לאומי ולכן עובד אשר הוצא לחופשה ללא תשלום החל מיום 1 במרץ 2020 ואשר למיטב הבנתו צפוי לחזור לעבודתו בתום תקופת המשבר יוכל להירשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה ולקבל דמי אבטלה, בהתאם ובכפוף ותנאים שלהלן: העובד הוצא לחופשה ללא תשלום למשך 30 יום לפחות. העובד עומד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה (העובד מבוטח בביטוח אבטלה; העובד בן 20 שנים לפחות, וטרם הגיע לגיל 67 שנים; והעובד צבר תקופת אכשרה לפני שיצא לחופשה ללא תשלום). עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום ועומד בתנאים שלעיל יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה אף אם הוא לא ניצל את כל ימי החופשה הצבורים לזכותו.
האם עובד שיצא לחופשה ללא תשלום זכאי לקבל דמי אבטלה בזמן שהוא שוהה בבידוד בית?
לפי פרסומי רשות התעסוקה, עובד שיצא לחופשה ללא תשלום לא יידרש להתייצב בלשכת התעסוקה בתקופה בה שהה בבידוד בית. היעדרותו בגין השהייה בבידוד בית תיחשב "להיעדרות מוצדקת" וזכאותו לדמי אבטלה בגין התקופה האמורה לא תיפגע. כאשר תקופת הבידוד תסתיים, העובד יידרש להתייצב בלשכת התעסוקה לחתום על טופס הצהרה בדבר התקופה בה שהה בבידוד בית. 
מה נדרש לעשות כדי לקבל דמי אבטלה בתקופת החופשה ללא תשלום?
עובד שיצא לחופשה ללא תשלום עקב התפשטות נגיף הקורונה נדרש לבצע רישום ראשוני בלשכת התעסוקה, או לחלופין לבצע את הרישום ראשוני ללשכת התעסוקה באתר (הרישום באתר לשכת התעסוקה יוכר בכפוף להגעת העובד ללשכה בתוך 14 יום מסיום הרישום). העובד יידרש לחתום על טופס "הצהרה בעקבות משבר לאומי", בו הוא יצהיר כי למיטב ידיעתו בכוונת מעסיקו לשוב ולהעסיקו. החל ממועד חתימת העובד בלשכת התעסוקה, הוא יידרש להתייצב בה אחת לחודש בין התאריכים 15-21 לחודש. במידה שבמהלך תקופת האבטלה תימצא עבור העובד עבודה מתאימה על ידי שירות התעסוקה, מתאם ההשמה של לשכת התעסוקה יהיה רשאי להפנותו אליה באמצעות הפניה טלפונית או זימון ללשכה למתן הפניה. במקביל לרישום בלשכת העסוקה העובד יידרש להגיש תביעה לדמי אבטלה במוסד לביטוח לאומי (ניתן להגישה גם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי). על העובד לצרף לתביעה לדמי אבטלה אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514), בו יצוין, בין היתר, ביוזמת מי יצא העובד לחופשה ללא תשלום, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום ותקופתה. במידה שהעובד חזר לעבוד, עליו לעדכן את שירות הלקוחות של שירות התעסוקה על כך.
לפי פרסומי רשות התעסוקה, עובד שיצא לחופשה ללא תשלום לא יידרש להתייצב בלשכת התעסוקה בתקופה בה שהה בבידוד בית. היעדרותו בגין השהייה בבידוד בית תיחשב "להיעדרות מוצדקת" וזכאותו לדמי אבטלה בגין התקופה האמורה לא תיפגע. כאשר תקופת הבידוד תסתיים, העובד יידרש להתייצב בלשכת התעסונקה ולחתום על טופס הצהרה בדבר התקופה בה שהה בבידוד בית. 
ומה יקרה בתום תקופת המשבר הלאומי?
מועד תום תקופת המשבר ייקבע ויפורסם על ידי שירות התעסוקה. במידה שעובד שיצא לחופשה ללא תשלום עקב התפשטות נגיף הקורונה לא ישוב לעבודתו במועד תום תקופת המשבר הלאומי, יהיה עליו להתייצב ביום ובמשמרת ההתייצבות הקבועה שתיקבע עבורו במעמד הרישום הראשוני בלשכת התעסוקה.

חדשות נלוות