הידוק הגבלות הסגר השלישי


כידוע לכם, בעקבות המשך עליית התחלואה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, החליטה הממשלה על הידוק הגבלות הסגר השלישי.
 
בהתאם לכך, אישרה הממשלה אתמול בלילה את הוראות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), התשפ"א-2021 הקובעות את הידוק הגבלת הפעילות במרחב הציבורי, הגבלת פעילות מוסדות המקיימים פעילות חינוך, וכן הגבלת הפעילות במקומות עבודה.  הגבלות אלו יחולו בתקופה שמיום 8 בינואר 2021 (בחצות), ועד ליום 21 בינואר 2021 (14 יום, אלא אם כן יוארכו).
 
להלן בתמצית פירוט ההוראות הנוגעות לפעילות מקומות העבודה שאינם מקבלי קהל במהלך סגר מהודק זה (כאמור נוסח התקנות אושר על ידי הממשלה ופרסומו הסופי כפוף לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת).
 
ראשית נציין באופן כללי, כי ההוראות שיחולו בסגר מהודק זה בנוגע להגבלת הפעילות במקומות עבודה, כמעט זהות להוראות שחלו בסגר המהודק במהלך חגי תשרי (הסגר השני) ומחמירות את הוראות הסגר השלישי שחל מיום 27 בדצמבר 2020. בהקשר זה, חשוב לשים לב, כי גם הפעם כמו בסגר המהודק בחגי תשרי, נכלל החריג של חברה העומדת בתנאים להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון (אליו נכנסות רבות מחברות ההייטק), ובלבד שהגעת העובדים במקרה זה הינה לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
 
בנוסף, גם הפעם הוחרגה הגעת עובד שהגעתו למקום העבודה (כל מקום עבודה) נדרשת לשם תיקונים, משלוחים, תשלומי שכר וכו' (כגון אנשי מחשוב, הנהלת חשבונות וכדומה) וכן עובדים שהגעתם הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה.
 
כמו כן, במסגרת רשימת הענפים המוחרגים שבתוספת השנייה לתקנות, נוספו עורכי דין לצורך ייצוג לקוחות בפני בתי משפט או מוסדות אחרים, הכנה לייצוג כאמור, או מתן שירות חיוני ללקוח שאינו סובל דיחוי ולא ניתן לבצעו באמצעי דיגיטלי חלופי, ועובדים המסייעים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת או לוועדת בחירות אזורית לכנס וכן, נוספה החרגה לעובדים המטפלים בילדים בבית, הכל כפי שנפרט להלן:

1. עיקר הידוק הסגר לעניין מקומות העבודה בא לידי ביטוי בשינוי הכלל הבסיסי ,לפיו:
 
מקומות העבודה שאינם נכללים ברשימת החריגים שתפורט להלן, אינם מורשים לאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה כלל. (זאת בניגוד למצב שחל עד כה בסגר הנוכחי לפיו ניתן היה לאפשר שהייה בהיקף של עד 50% ממצבת העובדים במקום העבודה, או 10 עובדים, לפי הגבוה מבניהם).

2. החריגים לכלל זה:
מקומות העבודה המפורטים להלן רשאים לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה, לפי התנאים שלהלן ובהתאם לשיעור הקבוע לצדם ממצבת עובדים במקום העבודה:
 
(א) "הענפים המוחרגים" – מקומות עבודה שתחום פעילותם מפורט בתוספת השניה לתקנות (לרבות מפעל מועדף כהגדרתו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון) – ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות אין מגבלה מספרית;

(ב) מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967 אין מגבלה מספרית;

(ג) מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה לפי סעיף 12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך העבודה – מספר העובדים שהותרו בהיתר או [1]30% לפי הגבוה מבניהם;

(ד) מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתיות שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור[2]100% ;

(ה) משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעולתם אינם מפורטים בתוספת השנייה – במתכונת חירום כפי שיורה הממונה (כהגדרתו בתקנות), ובלבד שלא תיפגע אספקת שירותים חיוניים;

(ו) תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון[3]60%;

(ז) כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף- 2020 (הכוונה למקומות הפתוחים לציבור) ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף -2020;

(ח) חברה שעומדת בתנאים (1) ו-(2)[4] להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה אין מגבלה מספרית;

(ט) כל מעסיק, אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית  – אין מגבלה מספרית.

(י) הגעה של עובד לשמירה או טיפול בילדים בביתם או לטיפול בילדים ממשפחה גרעינית אחת בביתו – אין מגבלה מספרית.

יתר מקומות העבודה (שאינם מנויים לעיל), אינם רשאים לאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה.

3. יודגש, ההגבלות האמורות לעיל לגבי שהיית עובדים במקום העבודה, חלות על כל מעסיק (כולל מעסיקים של 10 עובדים או פחות).
 
ואולם לגבי מעסיק של למעלה מ-10 עובדים, חובה גם לפעול בהתאם לתו הסגול על מנת לאפשר שהיית עובדים במקום העבודה כאמור לעיל. כללי התו הסגול המעודכנים, מפורטים במזכרנו מחודש אוגוסט
 
בהתייחס לתו הסגול חשוב לציין, כי ההיתר לקיום פגישות מקצועיות שהיה עד 50 אנשים, צומצם אף הוא במהלך תקופת סגר מהודק זה, כך שמעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של לא יותר מ-10 אנשים בלבד, ובכלל זה מי שאינם עובדיו

4. נזכיר, כי מעסיק שיאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה בניגוד להוראות המפורטות לעיל, חשוף להטלת קנס.
 
כמו בסגרים הקודמים, גם בסגר הזה, אין דרישה חוקית לאישורי מעבר לצורך הגעה לעבודה. 
  

*יש לציין כי נוסח התיקון לתקנות האמור כפוף עדיין לאישור הכנסת.


[1] בהקשר זה שימו לב, כי עד כה בסגר השלישי הותרו 50% (או מספר העובדים שהותרו בהיתר, לפי הגבוה).
[2] "מבנה סגור" – מבנה שהותקנו בו 70 אחוזים ממספר החלונות והדלתות; "עבודות בינוי" – לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים; ו"עבודות תשתית" – פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב;
[3] "תעשייה ביטחונית" – כל אחד מאלה: אלתא מערכות בע"מ; התעשייה האווירית לישראל בע"מ; רפא"ל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ; התקני מצב מוצק (המ"מ) בע"מ; אלביט מערכות בע"מ; תומר חברה ממשלתית; חברה בת כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 של חברה המנויה לעיל וחברה קשורה כהגדרתה באותו חוק לאחת מהחברות המנויות;  "מפעל תומך ביטחון" – מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של כל אחד מאלה: משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון; הוועדה לאנרגיה אטומית; המטה לביטחון לאומי; צבא ההגנה לישראל; המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; שירות הביטחון הכללי; משטרת ישראל; שירות בתי הסוהר; הרשות הארצית לכבאות ולהצלה; או הרשות להגנת עדים.
[4] התנאים 1 ו-2 להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" לפי חוק לעידוד השקעות הון הם כדלקמן:
(1) ההוצאות המסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח לפי כללי החשבונאות המקובלים (בהגדרה זו – הוצאות המחקר והפיתוח) של המפעל, בשלוש בשנים שקדמו לשנת המס, היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע לשנה מסך הכנסות החברה בעלת המפעל, או עלו על 75 מיליון שקלים חדשים בשנה, ואם המפעל הוקם במהלך שלוש שנות המס האמורות – האמור בפסקה זו התקיים לגבי הוצאות המחקר והפיתוח שלו בתקופה שממועד הקמתו; לעניין זה, "הכנסות" – בניכוי הכנסות מסוגים שיקבע שר האוצר, המועברות לאחר, ובלבד שלגבי הנעבר התקיים אחד מאלה: (א) הוא אינו צד קשור לחברה בעלת המפעל; (ב) הוא צד קשור לחברה בעלת המפעל ומנהל רשות המסים אישר את ניכוי ההכנסה;
(2)  בחברה בעלת המפעל התקיים אחד או יותר מאלה: (א)  20% או יותר מעובדיה הם עובדים אשר מלוא שכרם שולם ונרשם בדוחות הכספיים שלה כהוצאות מחקר ופיתוח או שהיא מעסיקה 200 עובדים כאמור או יותר;  (ב) קרן הון סיכון כהגדרתה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, השקיעה בחברה 8 מיליון שקלים חדשים לפחות, והחברה לא שינתה את תחום עיסוקה אחרי מועד השקעה זו; (ג)  הכנסותיה בשלוש השנים הקודמות לשנת המס עלו ב-25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן, ובלבד שמחזור עסקאות החברה בשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה היה 10 מיליון שקלים חדשים או יותר; (ד) מספר העובדים בשלוש השנים הקודמות לשנת המס גדל ב-25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן, ובלבד שבשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה החברה העסיקה 50 עובדים לפחות

חדשות נלוות