המדרגה הראשונה ליציאה מהסגר – הקלות במגבלות לעניין מקומות עבודה

לקוחות וידידים יקרים,

בהמשך למזכרים הקודמים שפרסמנו לעניין הגבלת הפעילות במקומות העבודה, נבהיר כי בעקבות סיום תוקפה של הוראה השעה שנקבעה לתקופת הסגר המהודק, החל מיום 18.10.2020 מקומות עבודה ללא קבלת קהל, מורשים לחזור לפעול ולאפשר שהיית עובדים במקום העבודה, כפי שפעלו קודם להוראת השעה, כלומר בכפוף לעמידה בתנאי התו הסגול ושמירה על כללי הריחוק החברתי ועל היגיינה במקום העבודה (כללי התו הסגול, כפי שפורטו בהרחבה במזכרנו מיום 13.8.2020), וזאת בתוקף עד ליום 11.11.2020.

בהתאם לכך, מקום עבודה המעסיק מעל 10 עובדים רשאי לאפשר שהייתם (ללא מגבלה מספרית לשהייה בו זמנית במקום העבודה), כל עוד הוא עומד בכללי התו הסגול.

ההוראה העדכנית לעניין קיום פגישות מקצועיות (כחלק מכללי התו הסגול) קובעת, כי מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של מספר אנשים שלא יעלה על 50, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדיו, ובלבד – שהמעסיק או הממונה על ענייני קורונה קבעו כי קיימים טעמים שבגינם לא ניתן לקיים את הפגישות באמצעים דיגיטליים חלופיים; שבמהלך הישיבה יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס; ושבמסגרת הישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.

עוד נציין כי נערכו שני שינויים בהגדרת הענפים המוחרגים תחת תחום הפעילות "מגזר פיננסי" – "שוק ההון". ככל שעדכונים אלו עשויים להיות רלוונטיים עבורכם, הינכם מוזמנים לפנות אלינו להרחבה בנושא.

בנוסף לאמור לעניין מקומות העבודה, נעדכן כי תוקף התקנות הנוגעות לפעילות מקומות ציבוריים ועסקיים בדרך של פתיחתם לציבור הוארך, עד ליום 31.10.2020, ושמן עודכן לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020.

חדשות נלוות