המשך עבודה במקומות עבודה החל מיום 19.4.2020

 1. המגבלה לשהייה בו-זמנית במקום עבודה שנקבעה ל15% ממצבת העובדים (או 10 עובדים, לפי הגבוה) – עודכנה כעת חזרה ל30% ממצבת כוח העובדים (או 10 עובדים, לפי הגבוה).
 2. בוטלה ההתייחסות המיוחדת לעובדי מעטפת. כלומר, אין צורך להבחין בין עובדים בליבת העיסוק של מקום העבודה לעובדי מעטפת, וכולם כפופים לאותה מגבלת השהיה.
 3. מקומות עבודה בעלי היתר לעבודה במנוחה השבועית – גם לגביהם המגבלה של 15% עלתה ל-30% (או כמות העובדים שהותרו בהיתר, לפי הגבוה) ואין התייחסות מיוחדת גם כן לעובדי מעטפת.  
 4. "התו הסגול"– מקומות העבודה המוגבלים לפי מגבלת השהייה (30% או 10 עובדים או מקומות בעלי היתר לעבודה במנוחה שבועית) וכן מפעל תומך ביטחון, רשאים להצהיר כי הם עומדים בתקני הרגולציה העצמית שנקבעה ("התו הסגול", כמפורט בהמשך) ואז לא תחול אותה מגבלת שהייה, כלומר 100% ממצבת העובדים יוכלו להגיע למקום העבודה.
 5. מקומות עבודה שהוחרגו עקב כך שתחום פעילותם נכלל בתוספת לתקנות (ההיתר הענפי) – ממשיכים לעבוד כרגיל (אינם כפופים למגבלת השהייה או ל"תו הסגול"). בנוסף, בוטלה לגביהם ההגבלה שחייבה אותם לצמצם את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיונית. כלומר, יכולים להמשיך לעבוד גם בלי לצמצם את מספר העובדים למינימום הדרוש להבטחת הפעילות החיונית.
 6. ההנחיה הכללית לתשאול על תסמינים ומדידת חום בכניסה למקום העבודה (למעט האמור בתנאי התו הסגול) עדיין בתוקף.
 7. חובת המעסיק לדאוג שהעובדים חובשים מסיכה במקום העבודה עדיין בתוקף.
 8. החובה לחבישת מסיכה אינה חלה על "אדם השוהה במקום סגור או מופרד" – הגדרה זו כוללת אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות.

כמו כן, נזכיר כי החובה גם אינה חלה על שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות (אין שינוי בהנחיה זו).

 • בנוסף, מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור, אשר פועל במבנה שחלה לגבי השוהים בו חובת חבישת מסיכה, נדרש – לא להכניס למבנה אדם שאינו חובש מסיכה ( אלא אם כן הוא פטור מכך) ולא לתת לו שירות; לתלות במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו,  מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה במקום; ואם יש במקום מערכת כריזה – להודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת חבישת המסכה.

מהם התנאים לאותו "תו סגול"?

נזכיר, ה"תו הסגול" רלוונטי רק למקומות עבודה שלא היו מוחרגים עד כה לפי רשימת הענפים המוחרגים.

לפי תנאי התו הסגול, מעסיק נדרש:

 1. למנות ממונה על ענייני קורונה – ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים לפי תנאי התו הסגול (כפי שיפורטו להלן);
 2. ליידע את העובדים לגבי הכללים לפי תנאי התו הסגול באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין;
 3. מנכ"ל מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה נדרשים לחתום על ההצהרה המצורפת, ליישום הכללים שיפורטו להלן:
 4. המעסיק מקיים באותו מקום עבודה את חובתו לתשאול נכנסים על תסמינים ומדידת חום בטרם כניסה לעבודה, על שמירת מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם והקצאת ציוד אישי ככל הניתן (וחיטוי ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד) לפי התקנות לשעת חירום להגבלת פעילות.
 5. המעסיק מקיים באותו מקום עבודה את החובה לפי צו בריאות העם (בידוד בית והוראות שונות) לדאוג שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה וכן את החובה של מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור בו קיימת חובה לחבוש מסיכה, לא להכניס אדם ללא מסיכה, לא לתת שירות לאדם ללא מסיכה, לתלות מודעה במקום הבולט לעין בדבר חבישת מסיכה במקום ולכרוז על כך במערכת כריזה (ככל שרלוונטי).
 6. המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה; וככל שבוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;
 7. בעבודה משרדית ובכפוף למגבלות האמורות לעיל בנוגע לחובות המעסיק, יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו–זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן, לפי העניין:
  1. בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים – 2 עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם;
  2. בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים – עד 5 עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם;
  3. על אף האמור, ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד 8 עובדים בחדר שגודלועולה על 20 מטרים רבועים.
 8. אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד;
 9. המעסיק יאפשר, ככל הניתן, לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, לבצעה מחוץ למקום העבודה;
 10. מעסיק ינהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של כל אלה:
  1. מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה;
  2. מספר התשאולים על מדידת חום  ומדידות החום שביצע לפי חובתו האמורה לעיל להסדיר ביצוע מדידת חום באמצעי שאינו פולשני;
  3. מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור.
 11. כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים;
 12. מעסיק שמפעיל שירות הסעות למקום העבודה וממקום העבודה, ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה;
 13. מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד שגילו 67 שנים או יותר למקום העבודה ושהייה של עובד כאמור במקום עבודה, אלא אם כן אותו עובד שהה במקום העבודה בתקופה שבין 22 במרס 2020  – 18באפריל 2020, כולה או חלקה.
 14. עובד שמעסיקו הודיע לו שמתקיים לגבי המעסיק התו הסגול וכי העובד אינו רשאי להגיע למקום העבודה בשל הכללים המפורטים –  לא יגיע למקום העבודה.  

משמעות התו הסגול

כאמור מדובר ברגולציה עצמית של המעסיק, ומעסיק שיפעל לפי כל כללי התו הסגול – יוכל לקיים פעילות מלאה כרגיל (100% ממצבת העובדים) ולא תחול לגביו מגבלת השהייה!

בנוסף –

 • למרות הוראות התקנה המגבילה קבלת קהל, מעסיק שיפעל לפי תנאי התו הסגול   רשאי לאפשר כניסת לקוחות למקום העבודה, אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעות אמצעים דיגיטליים, ובלבד שלא תורשה כניסה של לקוחות למקום העבודה ביחס של יותר משני לקוחות בו–זמנית לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.
 • הוראות התקנה שחייבה עד כה פריסת עובדים בין מבנים שונים בהם מתבצעת פעילות המעסיק, לא תחול על מעסיק שפועל על פי תנאי התו הסגול.
 • ככל שייקבע ע"י משרד הבריאות כי אחד העובדים של מעסיק שפועל לפי התו הסגול נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, משרד הבריאות יורה על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות. עם סיום החקירה כאמור ייפתח מקום העבודה ויחולו על המעסיק הוראות מגבלת השהייה, אלא אם כן יעמוד המעסיק בתנאים התו הסגול ובתנאים נוספים שיורה משרד הבריאות (ככל  שיורה).

יש לציין כי עסקים או חנויות שעיקר עיסוקם מכירה של מוצר או מתן שירות של אחד מהמוצרים הבאים, יכולים לחזור לפעילות (אם אינם בקניונים)  אך נדרשים לשם כך גם כן לעמוד בתנאים הדומים לתנאי התו הסגול וזאת לפי תקנות שעת חירום להגבלת פעילות. המוצרים: ציוד מידע ותקשורת; ציוד אודיו ווידאו; מחשבים, ציוד היקפי, תוכנה וציוד תקשורת; טקסטיל לבית; כלים ממתכת, צבעים וזכוכית; שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה; רהיטים; מוצרי חשמל וגז ביתיים; כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית, למעט צעצועים ומשחקים; חפצי תרבות ופנאי; ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה; ציוד ספורט ואופניים;  כלי נגינה; מוזיקה וסרטים על גבי מדיה;  אבזרים רפואיים; מכבסה; מתפרה;  וסנדלרייה.

בין התנאים להם נדרשים עסקים אלו: הגשת הצהרה לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות או העסק לפיה העסק עומד בתנאים שנקבעו, תשאול על מדידת חום וביצוע מדידת חום, מינוי ממונה על ענייני קורונה, הקפדה על כללי היגיינה, יצירת מחיצה בדלפק העסק למניעת העברת רסס בין מוכר ללקוח, מניעת צפיפות ווויסות הנכנסים ועוד.

לעיון בהרחבה בהוראות אלה – מצורף נוסח תיקון התקנות הרלוונטיות (סעיף 3(ב), המתייחס להוספת תקנה 5(ב)(2א) לתקנות המקוריות).

חדשות נלוות