המשך עבודה בצל משבר הקורונה – העסקת עובדים בשעות נוספות, מענק עידוד תעסוקה והארכת תוקפן של הוראות ספציפיות בתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה – אוקטובר 2020

לקוחות וידידים יקרים,

במזכר זה אנו מבקשים לעדכנכם בדבר פרסום היתר כללי חדש להעסקת עובדים בשעות נוספות; הגשת מענק עידוד תעסוקה בגין החודשים יולי וספטמבר 2020; הארכת תוקפן של הוראות ספציפיות בתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה עד ליום 14.10.2020; ועדכון לגבי תחולת התו הסגול, כפי שיפורט להלן.

ראשית, נבקש לעדכנכם כי ביום 4.10.2020 פרסם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "משרד העבודה")  הודעה על מתן היתר כללי חדש להעסקת עובדים בשעות נוספות אשר מגדיל את כמות השעות הנוספות היומית והשבועית שעובדים יכולים לבצע[1] (להלן: "ההיתר החדש") בתנאים הבאים:

מעסיק המעסיק עד 20 עובדים

רשאי להעסיק עובדים בהתאם להיתר החדש, כל עוד הוא עונה על שני התנאים הבאים:

 1. עובד לא יועסק בשבוע עבודה מעל 67 שעות עבודה סה"כ, כולל שעות נוספות (בטרם משבר הקורונה היה 58 שעות), ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות;
 2. אורך יום עבודה לא יעלה על 12 שעות עבודה (כפי שהיה עד היום), אולם ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות וזאת לא יותר מ-8 פעמים בחודש, בהתקיים שני התנאים הבאים :
  1. (א)    ניתנת הפסקה של רבע שעה לפחות בין השעות ה- 12 ל-14 ביום עבודה (וזאת מבלי לפגוע בזכות להפסקה שקיימת ממילא לעובד לפי חוק);
  1. מכסת השעות הכוללת בשבוע לא תעלה על 67 שעות בסה"כ.

מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים

רשאי להעסיק עובדים בהתאם להיתר החדש, כל עוד הוא עומד בשני התנאים שפורטו קודם לכן לעיל (עד 67 שעות עבודה; ועד 12 או 14 שעות עבודה ביום וכו'), ובנוסף כל עוד הוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

 • ביום שבו החל להעסיק עובדים לפי ההיתר החדש, נעדרו ממקום העבודה, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, לפחות 20% ממצבת עובדיו הממוצעת כפי שדיווח למוסד לביטוח לאומי בחודשים מאי עד אוגוסט 2020,  ובנוסף לא ניתן לבצע את העבודה על-ידי עובדים אחרים של המעסיק בתפוקה  זהה מבלי לבצע שעות נוספות בהתאם להיתר החדש;
 • המעסיק מעסיק במקום העבודה עובדים במשמרות או בקפסולות, כאשר 20% לפחות מעובדיו באותה משמרת או קפסולה נעדרו ממקום העבודה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ובנוסף לא ניתן לבצע את העבודה באותה תפוקה, אלא על-ידי אותה משמרת או קפסולה.
 • העסקת העובדים בהתאם להיתר החדש תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה, בטובת העובדים במקום העבודה, בטיחותם וצרכיהם, עקב התפרצות הקורונה.
 • תוקף היתר החדש הינו – עד ליום  31.10.2020.

מצורף לנוחיותכם ההיתר כאן

הארכת מועד הגשת בקשה למענק עידוד תעסוקה בגין חודש יולי 2020

לאור פניות ללשכת התעסוקה (להלן: "הלשכה") מטעם מעסיקים שטענו, כי עקב הסגר אין הם יכולים להגיש הבקשה לעידוד תעסוקה בגין חודש יולי, אישרה הלשכה את הארכת הבקשה בגין חודש יולי, וזאת עד לתאריך 15.10.2020 (במקום עד 30.9.2020).

תזכורת לגבי מועדי הגשת הבקשה לעניין יתר החודשים:

 • את המענק בגין חודש אוגוסט, ניתן להגיש עד יום 31.10.2020 (מסלול א' ו- ב');
 • את המענק בגין חודש ספטמבר, ניתן להגיש עד יום 30.11.2020 (מסלול א' ו-ב');
 • את המענק בגין חודש אוקטובר, ניתן להגיש עד יום 31.12.2020 (מסלול ב').
 • אנו ממליצים לכם, במקביל, לעקוב באתר לשכת התעסוקה אחר מועדי הגשת הבקשות לעניין חודשים אלו עת הנכם מתכננים להגיש בקשתכם, וכן תוכלו גם לעקוב אחר עדכונים נוספים, ככל ויהיו, תחת הלשונית "הודעות ועדכונים" כאן

הגמשת תנאי הזכאות למענק עידוד תעסוקה לחודש ספטמבר 2020

ביום 30.9.2020 תוקן סעיף 1 לחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, אשר קובע בהגדרות לעניין "מצבת העובדים" ו-"השכר המזערי", כדלקמן:

 • לעניין מצבת העובדים לחודש ספטמבר 2020 יובאו בחשבון גם עובדים שפוטרו או שהוצאו לחופשה ללא תשלום החל מיום 16.9.2020, ובלבד שהועסקו אצל אותו מעסיק 15 ימים לפחות במהלך חודש ספטמבר 2020;
 • השכר המזערי לעניין חודש ספטמבר 2020 יהיה 2,500 ₪ (במקום 3,300 ₪), ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם והוצג לגביו אישור כאמור – 1,400 ₪ (במקום 1,875 ₪).

בהמשך למזכרנו הקודם מיום 25.9.2020, נעדכנכם כי הוארך תוקפן של ההוראות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון) (תיקון), התשפ"א – 2020, אשר קובעות את רשימת מקומות העבודה שרשאים להמשיך ולפעול בסגר הנוכחי. עוד נקבע, כי החובה להחיל את תנאי התו הסגול למקומות עבודה אלו תחול על מעסיק שלו 10 עובדים ומעלה.[2] לעיון בתיקון זה לחצו כאן


[1]  היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראה שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה החדש (Novel Coronavirus 2019 – nCov)) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951,י"פ התש"ף, עמ' 258.

[2]  תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון) (תיקון), התשפ"א – 2020, ק"ת 120.

חדשות נלוות