הנחיית הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בנוגע לשימוש בברירת מחדל

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פרסמה לאחרונה הנחיה – אשר עתידה להיכנס לתוקפה החל מהחודש הקרוב (1.5.2022) – הקובעת כי שימוש בברירת מחדל לצורך רכישת מוצר או שירות נוסף מהווה השפעה בלתי הוגנת, באופן שיש בו משום הפרה של דיני הגנת הצרכן. הנחיית הרשות כאמור, עלולה להעמיד גופים עסקיים רבים בפני חשיפה משפטית, שכן לחוק הגנת הצרכן היבטים פליליים, מנהליים ואזרחיים.

כך למשל, הפרה של ההנחיה עלולה להביא לנקיטה בהליכים פליליים או מנהליים על ידי הרשות להגנת הצרכן, תוך חשיפת גופים עסקיים לעיצומים כספיים. כמו כן, ובמקביל לחשיפה הפלילית והמנהלית, עם כניסתה לתוקף של ההנחיה, עשויות להיות מוגשות תביעות אזרחיות (לרבות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות) כנגד בעלי עסק שימשיכו לעשות שימוש בברירת מחדל.

הנחיית הרשות נוגעת לפרקטיקה הרווחת של שימוש בברירת מחדל על דרך סימון עבור הצרכן אפשרויות מסוימות כנבחרות על-ידו, כאשר הצרכן רשאי לבטל את הסימון אם ברצונו לשנות את ברירת המחדל (מודל Opt-out); עמדת הרשות – הנסמכת על עמדת הדירקטיבה האירופאית – הינה כי ברירת המחדל המוצגת לצרכן הינה בעלת השפעה ניכרת, שכן מרבית הצרכנים בוחרים להישאר עם האפשרות הראשונה המוצעת להם, וזאת למרות שהם יכולים לשנותה (דבר הידוע כהטיית ברירת מחדל Default Effect). 

הרשות סבורה אפוא כי השימוש בברירת במחדל מהווה פעולה המעודדת רכישה בהיסח הדעת באופן העלול לפגוע מהותית בחופש הבחירה של הצרכן. על רקע זאת, קבעה הרשות כי החל מיום 1.5.2022 יש להתייחס לשימוש בברירת מחדל לעניין עשיית עסקה (בין אם לגבי העסקה העיקרית ובין אם לגבי עסקה נוספת לעסקה העיקרית) כהפרה של דיני הגנת הצרכן בכל הנוגע להשפעה בלתי הוגנת ואספקת נכס או שירות בתשלום ללא בקשה מפורשת של הצרכן, וזו תחל לבצע אכיפה בהתאם.  

יש לציין כי חוק הגנת הצרכן רואה בסעיף ההשפעה הבלתי הוגנת כסעיף בעל חומרה רבה יותר מהטעיה רגילה, ולכן על פי החוק, מוטלות בגין הפרה של סעיף זה סנקציות משמעותיות יותר.

הגם שהנחיית הרשות נוגעת  לשימוש בברירת מחדל לצורך רכישת מוצר או שירות נוסף, זו אינה שוללת את האפשרות כי שימוש בברירת מחדל במקרים אחרים עלול להיחשב כהשפעה בלתי הוגנת על פי לשונו הכללית של סעיף 3(א) לחוק. לפיכך, ולאור עמדתה העקרונית של הרשות בנוגע לשימוש בברירת מחדל, אנו ממליצים לבחון בכל מקרה לגופו האם יש בהנחיה זו כדי להשליך על החשיפה המשפטית ביחס לשימושים נוספים בברירת מחדל, בשים לב למאפייני השירות ולכלל הנסיבות הרלוואנטיות.

לקריאת ההנחיה המלאה באתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן – לחץ כאן              

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה, לצורך היערכות וצמצום החשיפה המשפטית הכרוכה באמור.

בברכה,
מחלקת ליטיגציה ויישוב סכסוכים
שבלת ושות'


האמור במזכר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.                          

חדשות נלוות